237 aanhgw. 1 Van dit uitwendig gedeeltelijk 8 192 motorwagens 190 gesloten aanhangwagens 25 open aanhangwagens 2 electrisehe locomotieven 15 pekelwagens 1 railreinigingswagen 2 railslijpwagens. In- en uitwendig geschilderd werden: 13 stadsmotorwagens 8 stadsaanhangwagens 3 motorwagens van de buitenlijnen 4 aanhangwagens van de buitenlijnen 1 electrisehe locomotief. 35 2 13 2 2 2 1 230 202 35 2 15 2 2 2 2 Gedeeltelijk en bij geschilderd werden: 16 stadsmotorwagens 22 stadsaanhangwagens 9 motorwagens van de buitenlijnen 2 aanhangwagens van de buitenlijnen. 11 pekelwagens. Uitwendig geheel en inwendig gedeeltelijk werden geschilderd: 31 stadsmotorwagens 14 stadsaanhangwagens 1 motorwagen van de buitenlijnen 1 aanhangwagen van de buitenlijnen. motorwagens gesloten aanhgw. 1 open aanhgw. I electrisehe locomotieven pekelwagens oude mw. voor spec, doeleinden railreinigingswagens railslijpwagens lorries. Van de Centrale van het G.E.B. aan het de Constant Rebecqueplein naar de Conradkade (lijn 11) werd een minuskabel 800 qmm gelegd en aangesloten. Voor de uitbreiding van het opslagterrein voor rails werd van de Gemeente ’s-Graven- hage een strook grond gehuurd ter grootte van 596 m2 gelegen tussen de le Lulofsdwars- straat en de Calandkade. Voor de uitvoering van rioleringswerkzaam heden in de Gemeente Delft en voor het door voeren van een transportwaterleidingbuis in de Gemeente ’s-Gravenhage moesten omvang rijke voorzieningswerken aan de tramsporen worden getroffen. Op de Boorlaan nabij de Jozef Israëlslaan werd een in- en uitstapheuvel aangelegd voor de halte van buslijn T. Een aantal halten werd bijgeplaatst in ver band met de doortrekking van: Buslijn D aan de ene zijde over de Thorbecke- laan tot de Laan van Meerdervoort en aan de andere zijde naar de Stationsweg. Buslijn G naar de de Savornin Lohmanlaan. Buslijn R naar de Rhijnvis Feithlaan. Met de reeds in 1948 aangevangen algehele revisie van motor- en aanhangwagens, welke gedurende de oorlogsjaren ernstig door de over belasting geleden hebben, is ook in dit verslag jaar regelmatig voortgegaan. 3 motorwagens van de stadslijnen, de nos. 171, 178 en 179, welke voor de dienst ongeschikt waren, werden verkocht. De 10 motorwagens en 20 aanhangwagens, welke van de N.V. Limburgsche Tramweg-Maat- schappij werden overgenomen en in de werk plaatsen van de N.V. Werkspoor te Zuilen grondig werden gereviseerd en van moderne zit banken voorzien, kwamen in dit verslagjaar gereed en werden op de intercommunale dien sten den HaagWassenaar en den Haag--Voor burg in bedrijf gesteld. Dit materieel beant woordt volledig aan de verwachtingen. In verband met deze aanschaffing zijn 7 aanhang wagens, welke in 1945 naar de buitenlijnen werden overgebraeht, wederom aan het stads wagenpark toegevoegd. De fabricage van de bij de wagonfabriek S.A. La Brugeoise et Nicaise Deleave te Brugge bestelde 22 motorwagens van het type P.C.C. heeft vertraging ondervonden door materiaal gebrek, zodat nog geen enkele wagen door de fabriek werd af geleverd. Met de vervanging van oude druklucht-rem- installaties der motor- en aanhangwagens van de buitenlijnen door nieuwe installaties werd voortgegaan. In dit verslagjaar kwamen de mo torwagens nos. 63, 67, 70, 71 en 73 alsmede de aanhangwagens nos. 104, 117 en 119 gereed. Van de motorwagens nos. 62 en 70 van de buitenlijnen werden de electrisehe installaties geheel vernieuwd; tevens werden nieuwe Oerli- kon controllers gemonteerd. Inwendig geheel en werden geschilderd: 1 stadsmotorwagen 3 pekelwagens. wagenpark waren op 31 December voor de dienst beschikbaar: Op 31 December bestond het wagenpark uit: 45 40 2 II. Wijzigingen materieel. Stads- lynen 185 162 Totaal a. TRAMWEGMATERIEEL. en uitbreidingen van het rollend Buiten lijnen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 348