III. 9 Dieselbussen gemiddeld 0,633 I per 100 km. Diesoline: 1.829.543 I over 6.550.093 km of gemid deld 3,58 km per I. Af gekeurd werd: 1 auto voor lasapparaten. Verkocht werden: 1 personenauto Chrysler, 1 auto voor lasapparaten. Aangesehaft werden: 1 personenauto Ford, 1 auto voor lasapparaten. Aan de personen-, vracht-, montage- en ver dere werkauto’s werden de noodzakelijke repa raties uitgevoerd. Op 31 December waren aanwezig en in bedrijf: 6 personenauto’s, 2 geldtransportwagens, 2 noodploegauto’s, 6 vrachtauto’s, 6 bovenleiding-montage-auto’s, 1 montagewagen op rails, 4 auto’s voor lasapparaten, 2 werkauto’s voor de wisselsmeden, 1 tractor voor railvervoer, 1 motorrijwiel. In de loop van het verslagjaar onderging dit wagenpark geen wijziging, zodat op 31 December hetzelfde aantal autobussen in bedrijf was. Van het bestaande materieel werden wederom 32 bussen voor éénmanbediening geschikt ge maakt; hiermede is, op 10 bussen na, het gehele wagenpark voor éénmanbediening ingericht. Het ligt in de bedoeling ook deze laatste 10 bus sen als zodanig geschikt te maken. Voorts werden 92 bussen van thermostaten en 32 bussen van een deurbeveiliging voorzien. De reeds in het vorige jaarverslag vermelde bestellingen van 20 autobuschassis met onder de vloer aangebrachte motor bij de N.V. Kromhout Motorenfabriek te Amsterdam en van 20 daar voor bestemde carrosserieën bij de Carrosserie- fabriek Verheul te Waddinxveen werden met nog 15 chassis en 15 carrosserieën uitgebreid. In het begin van 1952 werd hiervan 1 complete autobus ontvangen en in bedrijf gesteld. De ove rige 34 bussen, waarvoor door Kromhout inmid dels 15 chassis werden af geleverd, zullen in de loop van 1952 ontvangen worden. Op de navolgende punten werden in totaal 25 abri’s geplaatst: Laan van Meerdervoort/Zonnebloemstraat, Laan van Meerdervoort/Edisonstraat, Laan van Meerdervoort/Goudenregenstraat, Gevers Dey- nootplein (halte buslijn L), Sportlaan/Fahren- heitstraat, Nieboerweg/Laan van Poot, Jan van N assaustr./W assenaarseweg, J a vastr./ Alexander- straat, Wassen aarseweg.Raam weg, Gentsestr./ Doorniksestraat, Groot Hertoginnelaan/Laan v. Meerdervoort, Escamplaan/Zuiderparklaan, Kal- vermarkt/Spui, Frankenslag/van Aerssenstraat, Zuiderparklaan nabij Loosduinsekade, Zuider- Enkele grotere herstellingen van schade aan bussen, als gevolg van aanrijdingen, werden verricht. Voor het overige werden de normale onderhoudswerken aan het busmaterieel uitge voerd. Op 1 Januari bedroeg het aantal autobussen: 118 Dieselbussen (Kromhout) 20 (A.E.C.) 138 bussen totaal. HoofdkantoorDoor het bijtrekken van de eer ste verdieping van het naastgelegen pand, Bezuidenhout 23, kon de kantoorruimte van de afdeling boekhouding worden uitgebreid. Remise Lijsterbesstraat. In de remise werden 4 series gelijkstroomverliehting aangelegd. In de centrale werkplaats is een waterge- koeld ketelrooster van de centrale verwar mingsketel door een nieuw vervangen. Op de le verdieping van het kantoor werd in een kamer een scheidingswand aangebracht Autobusgarage. De uitbreiding van de autobus garage en werkplaats aan de Viaductweg, omvattende het bijbouwen van: 4 werkkuilen voor het smeren van autobussen, een schilderswerkplaats met 2 werkkuilen, een wagenmakerij met 5 werkkuilen, een revisiewerkplaats met 3 werkkuilen, een galerij voor het opbergen van materialen, een autobuswasplaats en een bergplaats voor rijwielen, werd voltooid. wijzigingen in de gebouwen abri’s. Motorolieverbruik. Brandstofverbruik. Uitbreidingen en en wachthuizen. c. PERSONENAUTO’S EN WERKAUTO’S. Wachthuizen en Onderhoud en herstellingen van bussen. b. AUTOBUSMATERIEEL. Wagenpark. Diverse gebouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 349