to HOOFDSTUK VIII. WATERSTAAT. HOOFDSTUK IX. VERKEER. 26 De plannen voor de bouw van 394 zg. galerij- woningen werden ingediend; de plannen voor de bouw van ±100 portiekwoningen verkeerden in een vergevorderd stadium van voorbereiding. In 1951 werden geen woningen onbewoonbaar ver klaard. In 1951 hechtte de Raad zijn goedkeuring o.a. aan de volgende belangrijke woningbouwplannen: Industriële Inrichting van het Leger des Heils. In het logement van de inrichting, Nieuwe School straat 15a, werden 24 330 nachtverblijven verschaft. Omtrent waterbouwwerken, waterverversing en baggerwerk in de Gemeentelijke havens, kanalen en vaarten worden gegevens aangetroffen in het verslag van de Dienst der Gemeentewerken. Betreffende de wegen en het onderhoud daarvan worden gegevens aangetroffen in het verslag van de Dienst der Gemeentewerken. In 1951 werden 173 vergunningen aangevraagd tot het bewonen van woonwagens en woonschepen. 160 aangevraagde vergunningen werden in dit jaar ver leend; het aantal verrichte keuringen bedroeg 173. Op 31 December 1951 hadden 99 woonwagens en 301 woonschepen stand- of ligplaats in de Gemeente. winst op van 1.253,01; Complex II een verlies van 3.086,58; Complex lil een verlies van 28.919,55; Complex IV een winst van 10.520,14; Complex V een verlies van 93.740,36; Complex VI een ver lies van 46.794,44 en Complex VII een verlies van 2.972,73. De verlies- en winstrekening der verenigingsadmi- nistratie toonde een batig saldo van 200,38. administratie: Hertzogstraat 184. Ook in het verslagjaar werd het onderhoud van de woningen met kracht ter hand genomen. In totaal werd voor onderhoudswerkzaamheden uitgegeven een bedrag van 69.247,41. Op 1 Januari 1951 werden de huren van de vóór oorlogse woningen met 15 pCt. verhoogd. Op 1 December 1950 waren in exploitatie 1 062 woningen; in het boekjaar kwamen gereed 323 wo ningen, zodat op 30 November 1951 1 385 woningen in exploitatie waren. Complex I leverde over het boekjaar van 1 De- 5 cember 195030 November 1951 een exploitatie- I Voor uitbreidingsplannen, bebouwingsvoorschriften en rooilijnen wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling. Vereniging voor Volkshuisvesting „Haags Tehuis voor Ongehuwden”, Laakkade 80, hoek Rijswijkse- weg. Het gemiddelde aantal bewoners van het tehuis be droeg in 1951: 440; het aantal verhuurbare kamers 444. Door de stijging van de exploitatiekosten was het bestuur genoodzaakt de huren op 1 Januari en op 14 April te verhogen. De verlies- en winstrekening geeft voor het tehuis over 1951 een exploitatiewinst te zien van 13.295,93. Vereniging „Tehuis voor Onbehuisden”De la Reyweg 522. In 1951 hebben in totaal 41 873 personen onder dak in het tehuis gevonden (27 027 mannen, 4 453 vrouwen en 10 393 kinderen). Er werden 120 915 maaltijden verstrekt. Voor verbetering en splitsing van de oude woning voorraad stelde de Raad bij zijn besluit van 27 Augustus 1951 (Bijlage no. 439) 15.000,be schikbaar. Raadsbesluit. Aantal woningen. Ligging v d. complexen. bebouwingsvoorschriften; Morgenstond I en IV Morgenstond I, IV, V en VI Heeswijkplein On bewoon baarverklaring. Woningbouw. Waterverversing en baggerwerk. Wegen. d.d. 26- 2-1951 d.d. 22-10-1951 d.d. 22-10-1951 89 541 547 6.900.000,— 64.307.250 2.780.000,— 600 4 965 c.a. 152 c.a. Beschikbaar gesteld crediet. Woonwagens en woonschepen. Rooms-Katholieke Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven”, Uitbreidingsplannen en rooilijnen. Tehuizen. Bijlage I nr. Woningverbetering en -splitsing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 34