b. 11 mannelijke en vrouwelijke kostwinners be neden 23 jaar, wier normale inkomsten 2/3 deel vormen van de totale gezinsinkomsten. Aanleg van tramsporen en bovenleiding vanaf het tegenwoordige eindpunt van lijn 4 op het Hildebrandplein, door het viaduct Troelstra- kade, langs de Erasmusweg, tot aan de Canne- burglaan; aanleg van een keerlus bij het eind punt lijn 10 Stuwstraat; verlegging van de tramsporen en bovenleiding op de Statenlaan naar het middenpad; bijplaatsen van 2 gelijk- richters voor de stroomvoorziening van de inter communale lijnen; bouwen van een nieuwe autobusgarage nabij de Groente- en Fruitmarkt. mannelijke en vrouwelijke gehuwde perso neelsleden beneden 23 jaar; Plaatsen van een 1200 V gelijkrichterinstalla- tie in het onderstation „Oost” van het G. E. B„ ten behoeve van de stroomvoorziening van de buitenlijnen. De tarieven bleven in het afgelopen jaar on gewijzigd. Met ingang van 1 December zijn de weekwerk- mansboekjes geldig op de lijnen I1 en I3, ver vangen door knipkaarten, welke zijn voorzien van hetzelfde nummer als dat van het legitima tiebewijs van de houder. Evenals vorige jaren werden van 1 April af abonnementen in combinatie met de Nederlandse Spoorwegen uitgegeven, welke geldig waren op alle tram- en autobuslijnen. Ten dienste van het publiek werd op 15 Augus tus in Scheveningen een agentschap gevestigd, hetwelk, gezien het grote aantal aldaar ver kocht wordende abonnementskaarten, in een grote behoefte blijkt te voorzien. In verband met de sluiting der rijkskantoren op Zaterdagen gedurende de wintermaanden, is het de houders van maandtrajectkaarten toege staan de ritten van de Zaterdag te rijden op Don derdagavond. Voor de overige ongehuwde personeelsleden beneden 23 jaar werd de bijslag gesteld op een, afhankelijk van de leeftijd, aflopend percentage. Ingaande 1 April werden nieuwe loontabellen ingevoerd, waarbij, zoals reeds in het jaarver slag over 1950 werd vermeld, enkele loongroepen werden verhoogd en in andere loongroepen en kele daardoor noodzakelijk geworden correcties werden aangebracht. Op 1 Mei werden deze loontabellen reeds weder door nieuwe vervangen, waarbij de in September 1950 toegekende tijdelijke toeslag van 5 in de lonen werd verwerkt. In verband hier mede moesten enkele wijzigingen in het alge meen arbeidsreglement en in het reglement voor het ondersteuningsfonds worden aangebracht. De kinderbijslag werd op 1 Januari en nog maals op 1 April verhoogd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De tweede verhoging van de premie der vrij willige ziekenfondsverzekering, bedragende 15 cent per week voor ongehuwden en 30 cent per week voor gehuwden, werd met ingang van 1 April ten laste van het ondersteuningsfonds aan het personeel terugbetaald, zodat thans de beide verhogingen aan het personeel geresti tueerd worden. Evenals vorig jaar werden aan het personeel, dat op 5 Mei (nationale feestdag), na 13 uur ar beid moest verrichten, de tussen 13 en 24 uur gewerkte uren tot een maximum van 4 uur extra uitbetaald. Wederom werd het personeel in de gelegenheid gesteld zich desgewenst de voor de winter beno digde hoeveelheid brandstoffen geheel of gedeel telijk tegen voorjaarsprijzen te verschaffen door middel van een door de maatschappij te ver strekken renteloze lening. Van de geboden ge legenheid werd door 821 leden van het personeel gebruik gemaakt. Overeenkomstig de algemene vergunning van de Regering en volgens de daarbij gestelde rege len werd in December aan het personeel een zgn. ningen voor het bijwonen van de Kurhaus-eon- certen, werd, in plaats van de doortrekking van lijn L naar het Eiberplein, zoals in voorgaande jaren plaats vond, van Juni t/m September on der lijnletter H dagelijks vóór aanvang en na afloop der concerten een rit gemaakt van Eiber plein via Duindorp, Jurriaan Kokstraat naar Gevers Deijnootplein. Evenals voorgaande jaren werd gedurende het zomerseizoen 1 Juli t/m 2 September onder lijn letter U een verbinding LoosduinenKijkduin geëxploiteerd. De éénmanbediening werd uitgebreid tot de volgende lijnen: Lijn T met ingang van 4 Juni; Lijn R 17 September. mannelijke en vrouwelijke personeelsleden van 23 jaar en ouder; Van 13 of 15 Maart af voor de beambten en van 16 Maart af voor de ambtenaren wordt een loonbijslag van 5 met een maximum van f 200,per jaar toegekend aan: arbeidsvoorwaarden. a. c. VI. Werken in voorbereiding. VIII. Personeel en V. Werken in uitvoering. VII. Wijzigingen in de tarieven en vervoersvoor- waarden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 351