b. c. 12 Voor een grootse viering van het 25-jarig be staan onzer vennootschap was uiteraard geen aanleiding. Niettemin werd besloten, zowel in i' 25,— 20,— 15,- 5.— bij 25 of meer dienstjaren; 10 tot 25 dienstjaren; 1 tot 10 dienstjaren; minder dan 1 dienstjaar. Op 3 Januari 1952 werden door twee deputa ties, namens het personeel en namens de gepen- sionneerden, enkele fraaie geschenken voor de vergaderkamer aan de Raad van Beheer en de directie aangeboden. Deze geschenken werden door de voorzitter van de Raad van Beheer met hartelijke woorden van dank aanvaard. In de maand Januari werden door de muziek-, de zang- en de toneelvereniging van H. T. M.- personeel in onderlinge samenwerking 2 feest avonden verzorgd, welke door het bedrijf aan het personeel werden aangeboden. Op deze avonden hebben de voorzitter van de Raad van Beheer en de directeur gaarne van de gelegenheid ge bruik gemaakt rechtstreeks tot het personeel onder meer warme woorden van dankbaarheid uit te spreken voor de zozeer gewaardeerde wijze waarop het personeel in de afgelopen 25 jaar zijn dienende taak in het belang van het Haagse publiek en van dat der omliggende Gemeenten heeft verricht. Teneinde ook het publiek in zekere mate aai; de herdenking van dit 25-jarig jubileum te doen deelnemen, werd dit op 1 Januari in de gelegen heid gesteld om een gratis rit te maken met de eerstafgeleverde autobus van de in aanbouw zijnde serie van 35 stuks met onder de vloer aan gebrachte motor. Daartoe werden gedurende de gehele dag met deze bus ritten gemaakt op de verschillende lijnen. Meer dan 1.000 reizigers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Bovendien werd aan de 4 trouwste abonné’s een gratis abonnement, geldig gedurende het gehele jaar 1952, uitgereikt. Tenslotte werd voor het publiek een prijsvraag uitgeschreven, bestaande uit het raden van het aantal reizigers, hetwelk op 1 Januari 1952 op knipkaarten en coupons van het stadstarief zou worden vervoerd. Deze prijsvraag werd door middel van scheurbiljetten in de tramwagens en autobussen onder de aandacht van het publiek gebracht. Er werden ruim 4.000 oplossingen in gezonden. Het juiste aantal reizigers bedroeg 387.361. De prijzen, bestaande uit 1 jaarabonne ment, 2 halfjaarabonnementen en 3 maand abonnementen, werden begin Januari aan die genen, die met hun oplossing het dichtst bij het juiste aantal waren, uitgereikt. compensatie-uitkering gedaan ten bedrage van 11 van het weekloon of 2'/z van het maand loon tot een maximum bedrag van f 8,50. Voor deze uitkering kwamen in aanmerking: mannelijke en vrouwelijke personeelsleden van 23 jaar en ouder; mannelijke en vrouwelijke gehuwde perso neelsleden beneden 23 jaar; mannelijke en vrouwelijke personeelsleden beneden 23 jaar, kostwinner zijnde. Evenals vorig jaar werd aan het personeel een kerstgeschenk ter waarde van f 10,verstrekt. De werkvrouwen en zij, die niet op alle dagen en uren beschikbaar waren, ontvingen een ge schenk ter waarde van f 5. Ofschoon in het algemeen de gezondheidstoe stand van het personeel niet ongunstig was, zijn de ten laste van de maatschappij komende kosten voor ziekengeld en ondersteuningsregeling we derom met ruim f 35.000,gestegen, zodat deze lasten f 303.351,hebben bedragen. In de maand Mei werd het gehele personeel in de gelegenheid gesteld te worden doorgelicht. Hiervan werd door 1435 personeelsleden gebruik gemaakt. De verschillende wijzigingen en verbeteringen in de lonen, arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen kwamen ook dit jaar wederom tot stand in volledig overleg tussen de directie en de vakorganisaties. Voor de plichtsgetrouwe wijze waarop het me rendeel van ons personeel zich ook dit jaar van zijn taak gekweten heeft, past wederom een woord van waardering, zomede voor de leidende figuren van de vakorganisaties, waarmede door de directie in talloze gevallen besprekingen en onderhandelingen werden gevoerd ter beharti ging van de belangen van het personeel. Ook in het afgelopen jaar werd aan een aantal leden van ons personeel, nl. 31, de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, ver leend en wel 4 in zilver en 27 in brons. Tenslotte dient vermeld te worden de bijzon dere activiteit en toewijding van de commissie voor verzorging en ontspanning van het H.T.M.- personeel, dewelke culmineerde in de voorberei ding en organisatie van het 40e St. Nicolaas- kinderfeest en de feestavonden voor het perso neel in Januari 1952. tern als naar buiten, dit feit niet geheel onop gemerkt voorbij te laten gaan. Aan het op 31 December 1951 in dienst zijnde personeel werd een gratificatie uitgekeerd van; a. het !X. Herdenking 25-jarig bestaan van Gemengd Bedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 352