COMMISSIE VAN ADVIES. De Balans omvat de navolgende rekeningen: Activa. Terreinen le. f 1.597.099,42 Gebouwen 2e. 2.262.905,09 Baan, bovenleiding, kunstwerken, abri's en wachthuizen 3e. 6.698.415,86 Bollend materieel stadslijnen 4e. 4.479.880,— 5e. Rollend materieel intercommunale lijnen 2.339.213,— 6e. Autobussen 5.390.792,22 7e. 3.561.059,89 8e. 3.762.184,08 T ransporteren f 30.091.549,56 13 Voorzitter: Prof. Mr. A. C. Josephus Jitta, Plv. Voorzitter: Ir. J. W. Maas, Ter toelichting op de posten, voorkomende in de balans en in de verlies- en winstrekening, kan het volgende worden medegedeeld: De commissie heeft tijdens het verslagjaar geen zaken behoeven te behandelen. BESCHOUWINGEN OVER DE BOEKHOUDING, DE BALANS EN DE VERLIES- EN WINST REKENING. Leden: F. P. A. Landskroon en Ir. M. S. H. Trooster, Plv. Leden: A. H. van Wel en A. P. Mabelis. Magazijnvoorraad, materieel, werktuigen, gereedschappen en meubilair Deze post omvat de waarde van alle materialen en voorwerpen van dage lijks gebruik, aanwezig in de magazijnen en werkplaatsen. Voorzitter: Mr. L. A. Nypels< Plv. Voorzitter: Mr. Dr. J. Donner, Leden: II. J. J. Baart en Ir. M. C. van den Broeke, Plv. Leden: M. J. Ooms en Ir. J. Slim, Secretaris: Mr. J. Spanjersberg, Plv. Secretaris: Mr. C. P. Hierneiss. Op het scheidsgerecht werd in 1951 geen be roep gedaan. Onze administratie in al haar geledingen is gecontroleerd door onze accountants, Het Eerste Nederl. Accountantskantoor van 1883 Moret Starke, die van hun bevindingen in een verslag hebben melding gemaakt en de bij dit jaarver slag gevoegde verklaring hebben afgegeven. De waarde der roerende- en onroerende goe deren is vastgesteld naar hun inbreng-, resp. aanschaffingswaarde, verminderd met de nodig geachte afschrijvingen, voorzover geen bij schrijving plaats vindt in de vernieuwings fondsen, alsmede met de bedragen, die bij de in 1938 doorgevoerde reorganisatie daarvoor wer den bestemd. In de samenstelling van de commissie van advies, bedoeld in artikel 53 van het algemeen arbeidsreglement, kwam geen verandering; de samenstelling was als volgt: SCHEIDSGERECHT. Aan het verslag van de secretaris van het scheidsgerecht voor het personeel onzer ven nootschap is het volgende ontleend. In de samenstelling van het scheidsgerecht kwam geen verandering, zodat deze aan het einde van het jaar was als volgt: Werken in uitvoering en bestelling Deze post omvat uitgaven voor aanleg van sporen en bovenleiding Mar- kenseplein, aanschaffing van 22 motorwagens, 35 autobussen, bouwen geljjkrichterinstallaties op de interc. lijnen, aanbrengen van diverse ver beteringen aan het rollend trammaterieel, alsmede verschillende kleinere werken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 353