De verlies- en winstrekening omvat de navolgende rekeningen: Debet. Ie. f f 2e. 3e. f 4e. 5e. 82.135,40 6e. 757.200,70 7e. 110.600 Se. 21.672,4!) 9e. 50.192,88 10e. 8.977,43 Diverse belastingen He. 896 209,08 4.065.708,98 Credit. Ie. 3.802.227.48 f 2e. 16.083,31 3e. 55.385,77 4e. 5.594,72 Nadelig saldo 5e. 186.417,70 4.065.708,98 f 18 Voordelig saldo der exploitatierekening Interest in rekening-courant, op beleggingen, enz., na aftrek van provision, interest op borgstellingen, enz Ontvangen rijksbijdrage in geleden oorlogs- en bezettingsschaden Verschil tussen bijzondere baten en lasten 31.187,57 536.191,33 467.144,28 78.960,— 636,987.82 8.250,— 25.581,- 5.606,57 1.191.342,10 380.000,— b. c. d. De nadelig saldo van f 186.417,70. Wij geven U in overweging de balans en ver lies- en winstrekening goed te keuren en stellen U voor het nadelig saldo ten laste van dat ge deelte van het reservefonds te brengen, hetwelk in vorige jaren door middel van belastingvrije stortingen werd gevormd. Dienst der lening, omvattende: Rente schuldbekentenissen Rente 3'/2 obligatiën Amortisatie Afschrijving emissiekosten leningen verlies- en winstrekening sluit met een Fonds voor róllend trammaterieel stadslijnen, storting en rente Fonds voor rollend trammaterieel inferc. lijnen, storting en rente Fonds voor autobusmaterieel, storting Fonds voor werktuigen en gereedschappen, storting Afschrijving op inventarissen Koersverschillen gedeponeerde waarborgsommen en effecten Reservefonds, voor rente Vernieuwingsfonds, storting Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen: Storting Rente a 3’/2 a. De Raad van Beheer: J. VAN AARTSEN, Voorzitter. H. W. J. M. DE JONG, Onder-V oorzitter. W. H. DEN BEER POORTUGAEL. L. DE BLOCK. G. JOUSTRA. J. KLOPPER. B. VAN DEN TEMPEL. J. F. R. VAN DE WALL. A. W. E. WEYERMAN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 358