EERSTE NEDERLANDSCHE ACCOUNTANTS-KANTOOR VAN 1883 Mijne Heren, Aan de Raad van Beheer van de N. V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij, te s-Gravenhage. ’s-GRAVENHAGE, 16 April 1952. Hoogachtend, Eerste Nederl. Accountantskantoor van 1883 MORET STARKE, J. MORET Jr. MORET STARKE MORET OUDHEUSDEN Buurtspoorwegen dd. 28 December 1926 en laat stelijk gewijzigd dd. 22 April 1949. De jaarrekening over 1951 sluit met een na delig saldo groot f 186.417,70, hetwelk conform de bepalingen der Overeenkomst gedekt kan worden uit het Reservefonds, per balansdatum f 1.247.948,24 bedragende. Op grond van ons onderzoek en de ons daarbij verstrekte gegevens en inlichtingen kunnen wij verklaren, dat de balans per 31 December 1951 en de verlies- en winstrekening over 1951 een betrouwbaar beeld geven van de financiële toe stand Uwer Maatschappij op die datum en van de in het boekjaar 1951 verkregen resultaten. Wij hebben de eer U hierbij mede te delen, dat wij ingevolge Uw opdracht de boekhouding van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tram- weg-Maatschappij over het boekjaar 1951 heb ben nagezien en deze accoord hebben bevonden. De door ons mede-ondertekende balans per 31 December 1951 en de verlies- en winstrekening over 1951 zijn in aansluiting met de boeken. Wij hebben ons van de juistheid der verschillende posten overtuigd, in het bijzonder, dat deze zijn vastgesteld met inachtneming van de bepalin gen der Overeenkomst, gesloten tussen de Ge meente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche 19 HOFWEG 11, TEL. No. 115826 Leden Mr. J. MORET Mr. B. MORET Dus. M. F. J. COOL J. H. P. DE L’ECLUSE Afd. Accountancy: Medewerkers: Or. J. MOSER A. LEYNSE G. R. VEDDER N. MANK Drs.H.F.OOSTERHOLT J. JONKER H. GERRITSEN G. W. WASSINK A. J. VAN MAASTRIGT J. C. WISSE Procuratiehouder: J. B. H. ’i HART Afd. belastingzaken: Mr. J. L. H. VOSSENAAR C. MARIS cand.-not. Mr. J. W. E. ROODHUYZEN Procuratiehouders: A. E. J. MODDERMAN Mr. A. J. O0STERH0LT Postrekening: DEN HAAG 439556 ONZE REE.: AMSTERDAM, ROTTERDAM, 'S-GRAVENHAGE, DORDRECHT CURAQAO (Willemstad), SURINAME (Paramaribo)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 359