I I I 1 I I g I 27 N.V. Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. Het personenvervoer werd evenals in vorige jaren onderhouden door middel van autobussen. Op de lijn ’s-Gravenhage-’s-Gravenzande-Hoek van Holland werden 1 126 861 personen vervoerd; de op brengst van dat vervoer bedroeg rond 342.796,56. Op de lijn ’s-Gravenhage-Rijswijk-Wateringen- Monster was het aantal vervoerde personen 668 879; de opbrengst rond 193.374,17. Op de lijn ’s-Gravenhage-Naaldwijk-Vlaardingen- Rotterdam werden 1 397 773 personen vervoerd; de opbrengst hiervan bedroeg rond 559.891,93. Van de „Nederlandse Lucht-Reclame-Maatschappij Aero-Ypenburg N.V.” werden geen gegevens voor het Gemeenteverslag ontvangen. 17 942 13 366 8 902 9 057 8 732 5 173 22 pCt.); 17pCt.); 11 pCt.); 6pCt.). Mededelingen omtrent de werkzaamheden aan ha vens en bruggen worden aangetroffen in het verslag van de Dienst der Gemeentewerken. Uitgereikt werden 22 734 paspoorten, 13 537 be wijzen van Nederlanderschap voor reizen naar België en Luxemburg, 2 786 bewijzen van Nederlanderschap voor andere doeleinden. De geldigheidsduur van 12 931 paspoorten werd verlengd. In het verslagjaar werden door de Maatschappij vijf hotels geëxploiteerd, t.w. het Hotel Kurhaus, het Palace Hotel, Hotel Rauch, het Savoy Hotel en het Grand Hotel, waarvan het eerstgenoemde ook des winters in bedrijf bleef. Tijdens het seizoen bedroeg het aantal beschikbare bedden 1 134. Het aantal gasten in 1951 was in de vier eerstge noemde hotels 14 614 tegen 16 393 in 1950; het aan tal logeemachten 56 489 in 1951 tegen 60 411 in 1950. In het Grand Hotel, dat, in de loop van het verslagjaar, na restauratie, in herexploitatie werd ge nomen, bedroeg in 1951 het aantal gasten 7 738 en het aantal logeemachten 38 842. Het aantal genomen zeebaden (N.V. Mij Zeebad Scheveningen) was 131 353. De totale winst van alle maatschappijen te zamen werd berekend op 178.820,57. De Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij N.V., Leidsevaart 396, te Haarlem, vervoerde op de tramlijn ’s-Gravenhage (Scheveningen)-Voorburg 5 219 131 reizigers; de opbrengst van dat vervoer was rond 613.917, Op de tramlijn ’s-Gravenhage-Leiden-Katwijk- Noordwijk werden in 1951 7 846 644 personen ver voerd; de opbrengst van dat vervoer was rond 1.542.530,—. Op de autobuslijn ’s-Gravenhage-Haarlem werden in het verslagjaar vervoerd 2 636 527 reizigers; de opbrengst was rond 1.076.614, N.V.Gemengd Bedrijf HaagseTramweg-Maatschappij In het verslagjaar werden 107 794 786 passagiers (excl. abonné’s) vervoerd, waarvan met de stadslijnen 66 288 126, de intercommunale lijnen 11 245 797 en de autobusdiensten 30 260 863. Het totale aantal passagiers (incl. abonné’s) bedroeg 124 694 000. De verlies- en winstrekening over 1951 sloot met een nadelig saldo van 186.417,70. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het verslag der N.V. Behandeld werden 6 361 aanvragen voor rij- en nummerbewijzen. De hierna volgende opgaven zijn verstrekt door de hotelhouders en daarna door het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek bewerkt. Het aantal aangekomen gasten in de ’s-Graven- haagse hotels bedroeg in 1951 in totaal 166781. Aantal personen uit het buitenland afkomstig 80 169 48 pCt.); aantal overnachtingen in hotels 638 146, waarvan 258 520 41 pCt.) van buiten landse gasten. Van de gasten uit het buitenland kwamen uit de volgende landen de daarachter vermelde aantallen (tussen haakjes het percentage van het totale aantal buitenlandse gasten): België Engeland Frankrijk Duitsland Verenigde Staten v. Amerika Scandinavische landen De eerste plaats bij het aantal overnachtingen werd ingenomen door Engeland met een totaal van 55 143 21 pCt.); de tweede door België met 38 976 15 pCt.); de derde door de Verenigde Staten met 31 656 12 pCt.); de vierde door Frankrijk met 26 307 10 pCt.); de vijfde door Duitsland met 23 985 9 pCt.). Bij het ter perse gaan van dit verslag waren van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’s-Gravenhage (V.V.V.) geen gegevens voor het Gemeenteverslag ontvangen. Tramwegen en autobusdiensten. Luchtvaart. 11 pCt.); 11 pCt.); Havens; bruggen. Paspoorten enz. N.V. Exploitatie-Maatschappij Scheveningen. Rij- en nummerbewijzen. Vreemdelingenverkeer c.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 35