HOOFDSTUK X. 28 Coöperatieve Verbruiksvereniging „De Volharding” U.A., Delftselaan 58. De vereniging telde op 1 Januari 1951: 22484 leden. De exploitatie-overschotten van de afdelingen wa ren als volgt: Levensmiddelenbedrijven Accommodatiebedrijven Brandstoffen ƒ1.082.563,—; 580.797,—; terwijl het voordelig saldo van de algemene resulta tenrekening 43.009,96 bedroeg. Dit bedrag werd geheel aangewend ter versteviging van de reserves. Het personeel bestond op 31 December 1951 uit 605 leden. terwijl Nederland in deze periode deze producten wel naar Duitsland mocht uitvoeren, steeg de omzet in geld van 3.835.446,22 in 1950 tot 4.528.209,07 in 1951, In het verslagjaar werden 13 bijeenkomsten ge houden. De belangstelling van leden en genodigden voor deze bijeenkomsten was zeer bevredigend. Het aantal uitgereikte vererende getuigschriften steeg opnieuw en bedroeg dit jaar 121 tegen 101 in 1950. Ook in het verslagjaar werden door het „Fonds voor aanstaande ambachtslieden” (een dochterstich ting van het Departement), excursies georganiseerd voor een 40-tal leerlingen van Haagse ambachts scholen. Het aantal leden der maatschappij bedroeg per 31 December 1951 636, het aantal donateurs 50. secretariaat: Vondelstraat 66. Van deze vereniging werden voor dit verslagjaar geen gegevens ontvangen. Mededelingen betreffende de Gemeentelijke Crisis en Distributiedienst zijn opgenomen in het verslag over 1950 van deze instelling. Coöperatieve Aardappelen- en Brandstoffenvereni ging „Eigen Hulp” U.A., Noordwal 107. De omzet aan brandstoffen bedroeg in het op 30 April 1951 geëindigde boekjaar 319 026 hl. De omzet aan aardappelen bedroeg 58 923 hl. In geld uitgedrukt was de omzet van aardappelen en brandstoffen in totaal 2.010.928,65. Op 30 April 1951 was het ledental 3 749. Aan arbeidslonen en salarissen werd in het boek jaar 259.349,33 betaald. De verlies- en winst rekening der vereniging sloot met een voordelig saldo van 19.117,83. Het aantal motorvoertuigen in de Gemeente be droeg per 1 Augustus 1951 in totaal: 23 425, nl. 12 244 personenauto’s, 246 autobussen, 4 127 vracht auto’s, 6 808 motorrijwielen, waarvan 632 motor- driewielers. Het getal rijwielen met hulpmotor be droeg op de verslagdatum 8 486. Vereniging „De Loosduinse Groentenveiling”, Hout weg 3, Lsd. Per 31 December 1951 bedroeg het ledental 194. De omzet in 1951 was 6.858.458,11, d.i. 1.403.456,25 meer dan in het vorige jaar. De hoog ste dagomzet werd bereikt op 11 Juni met een be drag van 116.669,33. Volgens de exploitatierekening werd in het verslag jaar een bruto-winst gemaakt van 174.181,36. Aan de leden werd een bedrag van 118.804,88 gerestitueerd. Het aantal in de betreffende statistiek van het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek en Voorlichting opgenomen verkeersongevallen bewoog zich weer in stijgende lijn en bedroeg 9 653 J) in 1951. Hiervan hadden er 41 de dood, 985 ernstig en 1 241 licht letsel tot gevolg, terwijl in 7 386 gevallen uitsluitend materiële schade werd veroorzaakt. Bij de verkeersongevallen waren in totaal 18 363 voertuigen en personen betrokken, waaronder 512 trams, 2 819 vrachtauto’s, 6 652 personenauto's, 352 autobussen, 1 216 motorrijwielen, 633 rijwielen met hulpmotor, 4 545 gewone rijwielen en 707 voet gangers. Het totale aantal slachtoffers bedroeg 2 407 (1 419 van het mannelijk en 988 van het vrouwelijk ge slacht). Coöperatieve Groentenveiling Loosduinen en Omstre- streken, Veilingstraat 11Lsd. Het ledental bedroeg aan het einde van het verslag jaar 174 (vorig jaar 172). Doordat in Duitsland gedurende enige tijd de in voer van tuinbouwproducten uit Italië verboden was, en LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. 263.066, Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid Handel, Departement 's-Gravenhage, secretariaat: Zeestraat 1. Vereniging voor Veilig Verkeer. Distributie. Coöperatie. Aantal motorvoertuigen. Land- en Tuinbouwverenigingen. Verkeersongevallen 1951. 1) Het totaal aantal verkeersongevallen, ter kennis van de Politie gekomen, bedroeg 10 625; hieronder zijn begrepen 972 ongevallen van onbeduidend letsel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 36