I 27 F 6 Langs het havenkantoor Loosduinen voeren 338 schepen in de richting ’s-Gravenhage met een laadver mogen van 3 130 m3 tegen 1951 vaartuigen met 24 997 m3 in 1950. Voornamelijk werden aangevoerd: zand, steenkolen, cement, grint, ijzer, benzine, beurtvaartgoederen,grond, stenen en pannen, aardappelen, stookolie, hout, cokes, zout, suiker, leeg fust benevens vele andere artikelen in hoeveelheden kleiner dan 10 000 m’ per jaar. De ver schillende waren zijn vermeld in afnemende reeks. Aan zand werd aangevoerd 547 919 m3 (in 1950 527 247 m3), aan steenkolen 260 004 m3 (in 1950 283 158 m3). Deze cijfers hebben betrekking op het totale laadvermogen van de vervoerende schepen. Tijdens het jaar 1951 werden in totaal 562 schepen met 30 361 ton scheepsruimte vervracht en 22 440 ton goederen geladenhiervan was 3 506 ton haring in vaten. Beurtvaart. In het verslagjaar onderhielden 45 schepen, met een totale verplaatsing van 2 777 m3, scheepvaartdiensten tussen ’s-Gravenhage en andere plaatsen. In 1951 werd de scheepvaart niet door ijs gestremd. Op 22 September van het verslagjaar werd het scheep vaartverkeer van 9 uur af gestremd voor het plaatsen van een drietal gaszinkers nabij de Laakweg. Bij de ver schillende bruggen ontstond in 1951 tien maal een sto ring, die aan het verkeer te water en te land enige ver traging veroorzaakte. In het verslagjaar zonken twee schepen in de open bare wateren der Gemeente: op 14 Maart een vlet in de Loosduinsevaart (dit vaartuig kon spoedig gelicht wor den) en op 4 November het motorschip „Elisabeth” in de Laakhaven. Het schip, dat een lading schroot aan boord had was in brand geraakt. Op 8 November werd de „Elisabeth” door een drijvende bok gelicht. De 9 beweegbare bruggen werden in het verslagjaar in totaal 53 165 maal voor schepen geopend of gemid deld 173 keer per etmaal. In het afgelopen jaar kon aan alle aanvragen om een standplaats niet worden voldaan. Vooral in de zomer maanden kon menigmaal aan een aantal marktkoop lieden geen standplaats worden toegewezen. Het getal der geplaatste kramen vermeerdert jaarlijks. In 1951 werden 46 094 kramen geplaatst. In 1946, 1947, 1948, 1949 en 1950 was dit aantal onderscheidenlijk 16 567, 22 554, 32 306, 37 373 en 40 224. Krachtens de tussen de Gemeente en de exploitant der marktkramen, de heer Jac. van der Veen, aange gane overeenkomst, belastte deze laatste zich tijdens het verslagjaar wederom met het verhuren van markt kramen, alsmede achter- en zijzeilen. Tengevolge van een door de exploitant geleden verlies werd door het College van Burgemeester en Wethouders in afwij king van het geldende contract de te betalen retributie In 1951 werd het baggeren van kanalen en havens voortgezet. In het geheel werd 18 150 m3 grond ver werkt. B MARKTWEZEN. Evenals in andere jaren na de oorlog nam de belang stelling van de zijde der kooplieden voor deze markt steeds toe. Ook de toeloop van het publiek tot de alge mene markt is stijgende. De uitbreiding van het stads deel in de omgeving van het Zuiderpark is zeker hier van de oorzaak. Vooral de afdeling groenten, fruit en bloemen trok veel belangstelling. Door Burgemeester en Wethouders werden in het verslagjaar 11 vergunningen uitgereikt om met motor vaartuigen passagiers door de wateren der Gemeente te vervoeren. De schepen kregen in de wateren een lig plaats aangewezen. De verzoeken werden ingediend zo wel door ingezetenen als door bewoners van andere plaatsen. Het aantal woonschepen dat ultimo December 1951 ligplaats had in de wateren van de Gemeente bedroeg 303, op 31 December 1950 was dit aantal 294. In de wateren bij de hieronder genoemde ligplaatsen lagen op 31 December 1951 de volgende aantallen woonarken: Loosduinsekade 31, Veenendaalkade 44, Soestdijksekade 72, Veluweplein 5, Moerweg23, Troel- strakade 12, Fruitweg 4, Lenteweg 4, Viaductweg 1, Laakhaven 16, Trekvliet 2, Veenkade 6, Noord wal 6, Conradkade 29, Seinpoststraat en omgeving 15, in de Binckhorsthaven 32, terwijl 2 woonschepen ligplaats hadden in particuliere wateren te Loosduinen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 24 September 1951 werd, ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Verordening Woonwagens en Woonschepen, als ligplaats voor woonschepen aangewezen het vaar water langs de Jupiter kade en de zuidelijke arm van de Binckhorsthaven evenwijdig aan de Maanweg. Het aantal uitgegeven vergunningen gedurende het verslagjaar bedraagt 164; ingetrokken werden er 60 terwijl een 2-tal vervallen is door afloop van de daarop gestelde termijn. Het totaal aantal geldige definitieve vergunningen bedraagt per 31 December 1951 264. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Stremmingen. Gezonken schepen. Beweegbare bruggen. Standplaatsen. Exploitatie der kramen c.a. Baggerwerken. Algemene markt. Passagiersvervoer per vaartuig. Woonschepen. Ligplaatsvergunningen woonschepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 375