.1 i 27 I i "I i 7 De Decembermarkt werd ingevolge artikel 26 der Marktverordening 1938 ook tijdens het verslagjaar ge houden op de dagen, niet bestemd voor het houden van de algemene markt, met uitzondering van de Zondagen en de Kerstdagen. Het publiek toonde voor deze markt slechts weinig belangstelling. Het aantal verleende stand plaatsen op die dagen bedroeg 199, tegen 114 in 1950. De toestand van het kramenmateriaal laat nog veel te wensen over. Gebrek aan kramen, defecte zeilen, te weinig tafelbladen enz. waren wel de meest voorkomen de grieven van de marktkooplieden. Ten einde enigs zins hieraan tegemoet te komen werden door de exploi tant der kramen tegen het einde van het verslagjaar 30 nieuwe kramen met toebehoren bijgeplaatst. aan de Gemeente met ingang van 15 Augustus 1951 beperkt tot ƒ0,10 per kraam ongeacht het aantal ver huurde kramen. Over het geheel genomen was het verloop van de han del op de groente- en fruitmarkt uitgezonderd ge durende de maanden Juni tot en met Augustus -—vrij rustig. Op Maandag, Woensdag en Vrijdag wordt de markt minder door kleinhandelaren bezocht dan op andere werkdagen. Voor de Woensdag kan als oorzaak worden vermeld dat de winkeliers, handelende in groen- In 1951 zijn 150 nieuwe vergunningen aan belang hebbenden uitgegeven; 124 vergunningen werden inge volge artikel 31 lid. 1 letter d van de Verordening op de Markten (Verz. 1938, no. 13) ingetrokken, terwijl 5 vergunningen wegens overlijden vervielen. Het totale aantal verleende marktvergunningen bedroeg ultimo December van het verslagjaar 920. Voor deze markt welke volgens artikel 25 der Markt verordening des Vrijdags op het marktterrein aan de Herman-Costerstraat gehouden wordt, bestond ook in het afgelopen jaar geen belangstelling. Deze markt werd, gelijk voorgaande jaren, dagelijks gehouden. De aanwezige standplaatsen voor de ver koop van in hoofdzaak tweedehandse boeken werden vrijwel geregeld bezet. In het verslagjaar werden 3 055 standplaatsen ingenomen tegen 2 851 in 1950. Het aan tal uitgereikte vergunningen voor bedoelde verkoop be droeg 12. Van de hallen aan de Herman-Costerstraat bestemd voor de verkoop van vis, werd geen gebruik gemaakt. Bedoelde plaatsen werden tijdens het verslagjaar gere geld verhuurd voor de verkoop van patates frites en bloemen alsmede voor opslag van fruit en kramenma teriaal. Deze markt wordt gehouden op de Grote Markt. Zij ondervindt weinig belangstelling; 151 maal werd van een standplaats gebruik gemaakt tegen 153 in 1950. Voor de zg. St. Nicolaasmarkt, die ingevolge artikel 27 lid 2 onder c der Marktverordening gehouden wordt, werd zowel van de zijde van het publiek als van de marktkooplieden weinig belangstelling getoond. Het aantal op deze dag ingenomen standplaatsen bedroeg 150. Ook tijdens het verslagjaar werd van de van Gemeen tewege geëxploiteerde rijwielstalling een zeer druk ge bruik gemaakt. Het aantal gestalde rijwielen bedroeg 314 077 tegen 306 801 in 1950. In de particuliere rijwielstalling van de heer H. Ger ri tse, aan wie het Gemeentebestuur bij besluit van 21 Juli 1950 vergunning verleende tot het innemen van een standplaats op de algemene markt, werden 32 177 rij wielen geplaatst tegen 26 500 in 1950. In totaal werden derhalve gestald 346 254 rijwielen. •4 Tengevolge van het achterwege blijven van vorst en sneeuw en de omstandigheid dat de handel in kerstbo men niet aan een erkenning gebonden is de verkoop is voor een ieder vrij vond een zodanige aanvoer op de markt plaats, dat een vrij groot gedeelte niet alleen onverkocht bleef, doch tegen abnormaal lage prijzen van de hand moest worden gedaan, tot grote schade van de handelaren. Aan de heren G. J. en M. C. W. Post verleenden Bur gemeester en Wethouders in het verslagjaar opnieuw vergunning tot verhuring van bergwagens voor het ver voer van marktgoederen op de algemene markt aan de Herman-Costerstraat. Evenals vorige jaren werd met de afdeling ’s-Graven- hage van de Centrale Vereniging voor de Markt-, Straat- en Rivierhandel geregeld overleg gepleegd inzake ver schillende marktaangelegenheden. I VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Decembermarkt. Kramenmateriaal. Groente- en fruitmarkt. Marktvergunningen. Markt voor motorrijtuigen. Boekenmarkt op de Grote Markt. Zeevismarkt. Riviervismarkt. St.-Nicolaasmarkt. Rijwielstalling. 'j Verkoop van kerstbomen. Verhuur van bergwagens. Overleg met de organisatie van marktkooplieden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 376