27 8 Met uitzondering van enkele, aan het einde der markt gelegen standplaatsen welke wegens geringe ver koopkansen niet werden begeerd werden de overige vrijwel regelmatig ingenomen, uitgezonderd gedurende de maanden Januari, November en December. De hoeveelheden en de prijzen van de voornaamste producten in het verslagjaar zijn op Bijlagen 1 en II vermeld. De aanvoer per auto neemt gestadig toe. In 1951 werden de artikelen ter markt gebracht door: 115 grossiers per auto; 12 grossiers per schip; 38 gros siers per auto en schip; 30 grossiers per auto en spoor; 29 grossiers per auto, spoor en schip. In bloemen en planten handelden 24 grossiers; van deze vervoerden 22 hun koopwaar per auto en 2 per auto en schip. Op de daarvoor door Burgemeester en Wethouders aangewezen plaats aan de Troelstrakade werden in to taal 5 350 909 kisten geplaatst tegen 5 171 221 in 1950. 86 86 86 84 82 81 83 82 83 86 86 86 Met de organisaties van marktgrossiers en die van kleinhandelaren werd voor verschillende marktaange- legenheden overleg gepleegd. ten en fruit, des namiddags hun zaken voor het publiek gesloten houden. Door de heersende, ongunstige eco nomische omstandigheden, waaronder ook tijdens het verslagjaar handel moest worden gedreven, zagen 5 grossiers in groenten en fruit zich genoodzaakt hun standplaatsen op te zeggen. Deze ruimten werden ter uitbreiding van enkele standplaatsen aan andere groot handelaren toegewezen. Een groot nadeel voor de omzet op deze markt zijn de in de onmiddellijke omgeving van de Gemeente ge legen Westlandse veilingen. Diverse kleinhandelaren in groenten en fruit betrekken nu rechtstreeks de produc ten van deze veilingen. Voorts wordt veel fruit van bui ten de stad rechtstreeks afgeleverd aan winkeliers. De verkoopmogelijkheden van de grossiers ter markt 198 in getal worden ongunstig beïnvloed door het in verhouding daarmede grote aantal marktbezoekende kleinhandelaren t.w. 1 240. Op 25 en 26 September van het verslagjaar werd een grote tentoonstelling georgani seerd door de grossiers, die op de groente- en fruitmarkt een standplaats in gebruik hebben. Deze tentoonstel ling, genaamd „Hamato”, werd gehouden in samen werking met de Dienst en de kleinhandel. Een keur van groenten en fruit was op deze tentoonstelling bijeen gebracht. De „Hamato” trok grote publieke belang stelling; meer dan 40 000 betalende bezoekers passeer den in genoemde dagen de controle. Verhuurd zijn aan: de Nederlandse Middenstandsbank N.V. de bovenzaal van de voormalige can tine; de Grossiers Organisatie „Ons Aller Belang” en de „Fustex” N.V. elk een lokaal; de heer H. L. Appunn het op de begane grond gelegen buffet van het cantinegebouw. In 5 kelders werd een koelinstallatie aangebracht waarvoor Burgemeester en Wethouders vergunning hebben verleend. Ingericht werden 10 kelders voor het rijpen van bananen. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December In het verslagjaar waren de pakhuizen met de daarbij behorende kelders vrijwel regelmatig in gebruik. In gebruik werden gegeven in: 86 86 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 Het transport van afvalstoffen naar het Westland, door bemiddeling van de Dienst, geschiedde regelmatig. In het verslagjaar werden in het geheel 529 vrachten vervoerd tegen 615 in 1950. Weinig wintervoorraad werd opgeslagen als gevolg van de slechte kwaliteit en de hoge prijzen. Begin Januari bracht de vorst enige stagnatie in de aanvoer van aardappelen. Vroege aardappelen wer den aangevoerd uit het Westland en Noord-Holland. Onder de aardappelen ontstond tengevolge van de vele regenbuien in de maand Augustus veel ziekte. De bij besluit van 6 Januari 1949, corr. no. 214648 III, afd. E.Z. door Burgemeester en Wethouders inge stelde commissie tot onderzoek van de technische en commerciële mogelijkheden voor de oprichting van een koelhuis voor groenten en fruit in de Gemeente heeft in het verslagjaar nog geen aanvang met haar werk zaamheden gemaakt. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. Verhuurde panden Standplaatsen. Aangevoerde artikelen. Leeg fust. Kelders. Overleg met organisaties uit de groente en fruithandel. en gedeelten daarvan. Pakhuizen en kelders. Pakhuizen. Vervoer van afvalstoffen. Opslag van aardappelen. Koelhuis voor groenten en fruit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 377