i 'i 29 Voor het jachtseizoen 19511952 werden in het verslagjaar 306 jachtakten afgegeven, waarvan 302 jachtakten B, 2 logeerakten en 2 duplicaten. Mededelingen betreffende de visserij en de scheep vaart zijn opgenomen in het verslag van de Gemeente lijke Dienst van Haven- en Marktwezen. De Stichting Borgstellingsjonds voor ’s-Graven hage en Omstreken, Westeinde 42. De Stichting welker werkgebied alle gemeenten omvat, behorende tot het gebied van het kantoor ’s-Gravenhage der Kamer van Koophandel en Fabrie ken, behandelde in het verslagjaar 308 aanvragen voor credietverlening, waarmede 426.220,was gemoeid. Hiervan zijn 92 aanvragen toegestaan, welke te zamen een credietopneming ten bedrage van 84.645,vertegenwoordigen. Gegevens betreffende de Gemeentelijke Hypotheek bank, het Noodhypothekenjonds en het Rijkshypo- thekenfonds worden aangetroffen in het desbetreffend verslag. Op 5 Maart 1951 besloot de Gemeenteraad het Reglement vast te stellen inzake de financiering van het afbetalingscrediet en een verordening tot wijziging van het Bankreglement. Voor verdere gegevens aangaande de werkzaam heden van de Gemeentelijke Credietbank moge wor den verwezen naar het verslag van deze bank. De omzet van de Gemeentelijke Credietbank is in het verslagjaar gestegen met 1.183.423,66 tot 5.335.995,30. Voor gegevens wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Markt wezen. mede in im- en exporthandel van betekenis. De hierna volgende tabel bevat gegevens betref fende in de Gemeente gevestigde spaarbanken. In de industrie heerste levendige activiteit, tot uiting komend in de oprichting van een vrij groot aantal nieuwe bedrijven. De emissiebedrijvigheid steeg. Voor de meeste bedrijven deed zich een aanzienlijke kostenstijging voor, terwijl de onderlinge concurrentie enigszins toenam. Voor verschillende branches bleef een tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten bestaan. Nieuwe vestigingen van een vrij groot aantal bu reaux en secretariaten van verschillende organisaties, welke nauw bij de industrie betrokken zijn, deden opnieuw de betekenis van ’s-Gravenhage als admini stratief centrum uitkomen. Voornamelijk als gevolg van een aanzienlijke vraag naar crediet van de zijde van het bedrijfsleven waren de resultaten van het bankbedrijf in 1951 bevredi gend. Tevens waren voor de bedrijfsresultaten van verschillende bankbedrijven de valutahandel, voort spruitend uit het reis- en vreemdelingenverkeer, als- De voortgaande prijsstijgingen op de wereldmarkt stimuleerden de aankopen in de détailhandel. In de loop van het jaar voltrok zich echter een zekere terugslag. In sommige branches werd zelfs gesproken van een kopersstaking. Over het gehele jaar gezien waren de omzetten in de détailhandel over het alge meen bevredigend te noemen. Voor vele ambachtsbedrijven bleef het gebrek aan bedrijfsruimte een bijzonder probleem vormen. Terugbetaald Ingelegd Naam. in 1951. 5.933.946,48 25.433.281,15 19.499.334,67 14 073 4.909.474.68 4.337.492,37 2.666.059,12 2.294.573,74 371.485,38 229 J, 506 1) Hierin zijn begrepen de cijfers van de spaarrekeningen zonder boekje en die van de Jeugd- en Jongerenspaarbank. 2) Voor ’s-Gravenhage afzonderlijk niet bekend. Ambacht. Detailhandel. 52.170.523,39 Jacht. Visserij en Scheepvaart. 390.161,99 6.482,86 498.973,06 17.040,99 2.901.184,06 571.982,31 Verschil tussen inleg en terugbetaling. 108.811,07 10.558,13 Aantal in 1951 afgegeven nieuwe boekjes. 16 134 2 718 Marktwezen. 49.269.339,33 Rijkspostspaarbank Nutsspaarbank a. ’s-Gravenhage b. Scheveningen Spaarkas „Boaz” van de Zuidhollandse Bank N.V Algemene Spaarbank der Verbruiks coöperaties Spaarkas „Eigen Hulp” Ned. Middenstands Spaarbank 2) Industrie. Geld-, crediet- en bankwezen. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 37