BEHEER EN REGELINGEN. 1 Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Electrici- teits-Bedrijf, benoemd uit de Gemeenteraad. De Com missie bestond aan het einde van het verslagjaar uit de heren Mr J. A. M. Borghols, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, H. Neuteboom en W. Verburg. Voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. Met ingang van diezelfde datum werd de verhoging van de geiserhuur van f 10,tot f 12,per jaar van kracht. De definitieve afrekeningsprijs van de steenkool- teer op grond van het Nationaal Koolteerverwerkings- contract zal over 1950 vermoedelijk f 56,594 per ton watervrije teer af fabriek bedragen. De eindbeslissing in deze is echter nog steeds niet genomen. Voor 1951 zal de afrekeningsprijs belangrijk hoger komen te liggen. Te rekenen valt op een prijs van om streeks f 80,— per ton watervrije teer af fabriek. De gemiddelde opbrengst van de watergasteer be droeg netto f 85,69 per ton. De verkoop van deze teer geschiedde door bemiddeling van het Bureau Samen werkende Gasbedrijven. Ingevolge de „Derde wijziging van de prijzenbeschik- king gas 1947, nr. 2” mochten de gasprijzen met ingang van 1 Januari 1951 met 0,5 cent per m’ worden ver hoogd. De „Vierde wijziging van de prijzenbeschikking gas 1947, nr 2” stond een verdere verhoging van de gas prijzen toe met 1 cent per m3, ingaande 1 April 1951. Ten slotte kwam nog de „Vijfde wijziging van de prijzenbeschikking gas 1947, nr 2”, waarbij andermaal een verdere verhoging van de gasprijzen met 1 cent per m3 werd toegestaan en wel met ingang van 1 Augustus 1951. Van deze drie mogelijkheden werd het volgende ge bruik gemaakt. Met ingang van 28 Februari 1951 werden alle gas prijzen verhoogd met 0,5 cent per m3. Met ingang van 1 October 1951 werden de gasprijzen opnieuw verhoogd en wel met 1,5 cent per m3 behoudens de hierna te noemen uitzonderingen. De prijs voor het verbruik boven 300 m3 per 2 maan den met vastrechttarief werd verhoogd met 2,5 cent per m’. De prijzen voor het grotere verbruik des winters door hen, met wie bijzondere overeenkomsten voor gas levering zijn aangegaan, werden eveneens met 2,5 cent per m3 verhoogd. De prijzen voor het grotere verbruik des zomers door hen, met wie bijzondere overeenkomsten voor leve ring van 2 400 m3 of 3 600 m3 gas per jaar zijn aange gaan, werden met 1,1 cent per m3 verhoogd. m.i.v. 49,25 49,75 50,25 50,75 - - GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Met ingang van 1 Januari 1951 trad een technische herziening van de meterhuren in werking, die welis waar voor een aantal verbruikers een kleine verhoging betekende, maar over het algemeen op een verlaging neerkwam. m.i.v. 1 Augustus 1951 1 September 1951 1 October 1951 Met ingang van 1 Januari 1951 stegen de prijzen van vlamkolen van f41,tot f 43,per ton (derde wijzi ging van de Prijzenbeschikking groothandel vaste brand stoffen 1950). Bij de Prijzenbeschikking groothandel vaste brand stoffen 1951 werden de prijzenvan vlamkolen met ingang van 1 April 1951 verhoogd tot f 50,— per ton. De tweede wijziging van de Prijzenbeschikking groot handel vaste brandstoffen 1951 bracht een verdere ver hoging van de prijzen van vlamkolen tot f 57,per ton, ingaande 1 Augustus 1951. De maximum cokesprijzen werden bij de „Vierde wijziging van de Prijzenbeschikking gascokes 1950” verhoogd van f 43,50 per 20 hl, onderscheidenlijk 1 000 kg, tot Bij de „Vijfde wijziging van de Prijzenbeschikking gascokes 1950” werden de prijzen verhoogd tot f 58,75 59,25 60,— Al deze cokesprijzen hebben betrekking op de afleve ring aan kleinhandelaren. Bij aflevering aan groothande laren gaat hier f 0,80 af voor groothandelscommissie. Over 1951 kon alle cokes tegen de maximumprijzen worden verkocht. 1 April 1951 1 Mei 1951 1 Juni 1951 1 Juli 1951 HOOFDSTUK I. 99 99 Beheer. Teerprijzen. Gasprijzen. 99 99 99 Parelcokes. f 60,25 60,75 61,50 Gascokes 1 en II. Parelcokes. 50,25 50,75 51,25 51,75 Meter- en geiserhuren. Kolen- en cokesprijzen. Gascokes 1 en II- BIJLAGE 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 381