"1 1 28 i ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 7 I ai I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Bedrijfsrekening 1951. I. BATEN. LASTEN. f 12.281.862,28 f 12.762.000 f 12.761.664,27 5.255.000,— 5.255.701,87 III. J, 13.000,— 493,81 IV. 769.000,— 700.373,40 V. VI. f 17.824.656,77 f 17.953.500,— f 954.002,62 Batig saldo Gezien: n VI. VII. Begroot bedrag. 379.000,— 227.000,— Werkelijk bedrag. 378.300,24 100.627,39 Totaal der baten Totaal der lasten Begroot bedrag. 430.000,— 78.700,— Werkelijk bedrag. 430.223,17 110.004,86 Arti kel. I. II. Arti kel. De directeur, E. H. BERKHUIJSEN. De administrateur, V. P. L. LAFORÊT. I. Productiekosten. II. Kosten van verwer king en aflevering van nevenproduc ten en diversen Distributiekosten Verkoopkosten Kosten van werk voor rekening van anderen Buitengewone lasten Onvoorzien m3 in 1950 tot 104 033 529 m3 in 1951. De gemiddelde opbrengst van het gas met inbegrip van het gasverlies bedroeg 11,81 cent per m3. De gemiddelde opbrengst van het gas na aftrek van het gasverlies bedroeg 12,23 cent per m3, terwijl deze gemiddelde opbrengst over 1950 11,78 cent per m3 heeft bedragen. Weliswaar is er dus een stijging van 0,45 cent per m3 opgetreden, maar deze stijging blijft achter bij hetgeen had mogen worden verwacht op grond van de ver hogingen van de gasprijs in de loop van 1951. Dit moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan de verdere stij ging van het gemiddelde verbruik per verbruiker en aan de daarmee gepaard gaande verschuiving van de ver bruikers naar het voor hen voordeligste tarief. Het gasverlies heeft 3,442 pCt. bedragen tegen 3,735 pCt. in 1950. Deze daling is zo op het oog niet zonder betekenis, maar er kan slechts een betrekkelijke waarde aan worden gehecht gezien de moeilijkheden, welke de schatting van het per 31 December nog op te nemen gas oplevert. Het ligt voor de hand, dat de systematische controle van de gasmeters op hun juiste aanwijzing, welke tot de vervanging van vele te weinig aanwijzende meters leidt, op de duur het gasverlies doet verminderen. De lengte van het hoofdleidingennet in het verzor gingsgebied is in 1951 met 29 941 m toegenomen en be droeg aan het einde van het jaar 846 252 m. Voor de hoofdleidingen binnen de Gemeente zijn deze cijfers 19 498 m en 713 737 m.- Door aanleg en uitbreiding is het kapitaal met f 6.733.994,52 toegenomen, terwijl het door aflossing met slechts f 969.784,03 verminderde. 602.590,18 1.297.163,35 2.684.311,34 Omtrent de rekening van het Gemeentelijk Gasbe drijf over 1951 kan het volgende worden opgemerkt. In tegenstelling met de vorige jaren heeft de gas productie in 1951 de geraamde hoeveelheid niet over troffen. Hiertoe heeft meegewerkt, dat in November en December het weer over het algemeen zeer zacht is ge weest voor de tijd van het jaar. Bovendien moest gedu rende enige weken drukverlaging worden toegepast, waardoor het verbruik werd verminderd. De bedrijfsrekening sluit met een batig saldo van f 954.002,62. Geraamd was oorspronkelijk een batig saldo van f 1.452.000,dat bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (Bijlage nr 1) werd verlaagd tot f 1.016.000,Het batig saldo over 1950 heeft nog f 1.792.489,45 bedragen. Het resultaat van 1951 is niet alleen belangrijk lager, maar het moet ook zeer beschei den worden geacht in verhouding tot de gestegen om zet. Indien daarbij nog wordt bedacht, dat bij de be rekening van het batige saldo nog steeds wordt uitge gaan van de historische kostprijs van de productiemid delen, kan het bereikte resultaat slechts bezorgdheid voor de toekomst wekken. Het bedrijfsresultaat over 1951 was blijkens het bo venstaande f 838.000,ongunstiger dan dat over 1950. Weliswaar waren de baten f 1.589.000,— hoger, maar daar tegenover stond een toeneming van de lasten met f 2.427.000,—. De gasproductie (gecorrigeerd) steeg van 97 909 726 603.000,— I 1.298.000,— 2.684.500,— i f 18.778.659,39 17.824.656,77 Rekening van het Gasbedrijf over 1951. f 18.907.500,— 17.953.500,— III. IV. V- 954.000,— f Opbrengst van gas f 12.361.800,— Opbrengst van neven producten en div. Baten in verband met I de distributie van gasi Baten in verband met de verkoop van gas Opbrengst van werk voor rekening van anderen Buitengewone baten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 386