HOOFDSTUK XI. 30 Onderstaande tabel bevat een overzicht van het aantal uitgesproken faillissementen van in de Ge meente gevestigde natuurlijke en rechtspersonen over de periode 1940 t./m. 1951. Rijtijdenwet. Ingevolge het Rijtijdenbesluit, uitgevaardigd op grond van de Rijtijdenwet 1936, zijn in het jaar 1951 3 920 werkboekjes voor chauffeurs afgegeven. Arbeidswet. Het aantal in 1951 ingevolge de Arbeidswet aan jeugdige personen en gehuwde vrouwen uitgereikte arbeidskaarten bedraagt 6 420. Het aantal in 1951 uitgereikte loonboekjes inge volge de Huisarbeidswet 1933 bedraagt 140. Haagse Christelijke Besturenbond (Plaatselijke Cen trale van het Christelijk Nationaal Vakverbond). Bij deze bond waren op 31 December 1951 22 organisaties aangesloten met in totaal 8 334 leden. Meer dan 500 leden telden de organisaties van: bouwvakarbeiders 1 023; fabrieks- en transportarbei ders 1 049; metaalbewerkers 653; handels- en kan toorbedienden 629; overheidspersoneel 2 104; politie ambtenaren 535; bakkers 533. De belangstelling voor de zittingen op de Woens dagavonden van het Bureau Arbeidsrecht was ook in het verslagjaar groot. Ongeveer 400 adviezen werden verstrekt over zeer uiteenlopende aangelegenheden. Het aantal ingeschreven vrouwelijke werkzoeken den nam toe, vooral in de laatste maanden en bedroeg einde December 1 653 (vorig jaar 1 278). Ingeschre ven werden in 1951 in totaal 13 839 (vorig jaar 13 586) werkzoekende vrouwen, waarvan er 7 857 (vorig jaar 7 769) of 57 pCt. (vorig jaar 57 pCt.) werden geplaatst. Het aantal aanvragen om vrouwe lijke krachten bedroeg in 1951 in totaal 13 665 (vorig jaar 15 550) waaraan in 7 830 (vorig jaar 7 884 ge vallen of 57 pCt. (vorig jaar 57 pCt.) kon worden voldaan door plaatsing van ingeschrevenen. Haagse Bestuurdersbond (Plaatselijke centrale van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen). Op 31 December 1951 waren 21 organisaties met in totaal 30 784 leden aangesloten. Meer dan 500 leden telden de volgende organisa ties: ambtenaren 5 557; fabrieksarbeiders 1 035; bouwarbeiders 3 455; typografen 2 093; hotelperso neel 1 308; handels- en kantoorbedienden 1 754; metaalbewerkers 4 927; meubelmakers 863; spoor- en tramwegpersoneel 2 780; transportarbeiders 3 710; werkers in de voedings- en genotmiddelenbedrijven 1 580. In 1951 werd het Bureau voor Arbeidsrecht be zocht door 3 881 leden; er werden 771 zaken in behandeling genomen. Aan het verslag van het Gewestelijk Arbeidsbureau, Prinsegracht 63, is het volgende ontleend. In 1951 bood Nederland het beeld van een arbeids markt met een ruim voldoende aanbod van arbeids krachten. Hierdoor was het peil van de werkloosheid over het geheel genomen hoger dan het vorige jaar. Het laagtepunt werd bereikt op het einde van de maand Juni met 6 314 ingeschrevenen (vorig jaar in Juli: 6 973). Het hoogtepunt viel op het einde van December met 10 621 ingeschrevenen (vorig jaar 8 741). De vraag naar mannelijke arbeidskrachten bedroeg aan het einde van 1951 in totaal 364 (vorig jaar 759). Het betrof weer grotendeels vaklieden en jeugdige krachten. In 1951 werden in totaal 41 925 (vorig jaar 40 201) mannen ingeschreven. Hiervan werden er 16 720 (vorig jaar 17 364) of 40 pCt. (vorig jaar 43 pCt.) geplaatst. Tegenover dit aanbod stond een vraag naar in totaal 22 549 (vorig jaar 23 992) man nelijke krachten, waaraan in 13 285 (vorig jaar 13 176) gevallen of 59 pCt. (vorig jaar 55 pCt.) werd voldaan door plaatsing van ingeschrevenen. In de overige gevallen werd de aanvrage afgevoerd, omdat de werkgever zelf arbeidskrachten vond of de aan vrage introk. Commissie voor de Prijzen, Prinsegracht 73. In 1951 werden 637 klachten behandeld, waarvan er 321 ongegrond bleken te zijn. Gerestitueerd werd in totaal 1.597,66, nadat was gebleken, dat 56 klachten inderdaad gegrond waren. In 22 gevallen werd de rekening verlaagd; dit beliep een totaal be drag van 827,21 Er werden in 1951 in totaal 1 419 adviezen ver strekt. De Commissie ontving van de Gemeente een voor schot van 3.000, Jaar. Jaar. Faillissementen. 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Aantal uitgesproken faillissementen. 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Aantal uitgesproken faillissementen. 57 I 14 122 256 160 175 Huisarbeidswet. 123 85 37 32 33 23 Vakorganisaties. ARBEID. Arbeidsbemiddeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 38