op 31 December 1951 aldus was Werklieden. 585 GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf en het Gemeentelijk Gasbedrijf, benoemd uit de Gemeenteraad. Deze Commissie bestond gedurende het verslagjaar uit de heren Mr J. A. M. Borghols, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, H. Neuteboom en W. Verburg. Voor zitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. Het personeel samengesteld. Directie Centrale Kabelnet Installatie-afdeling Openbare verlichting Tekenkamer Administratie Correspondentie Huishoudelijke dienst 172 78 55 13 Ambtenaren. 2 62 40 42 11 28 298 13 14 Het totale aantal in 1951 verkochte energie-eenheden bedroeg 250 729 MWli tegen 240 758 MWh in 1950. Een toeneming dus van ca. 4 pCt. De leverantie aan de Nederlandse Spoorwegen be droeg 25 729 MWh tegen 28 218 MWh in 1950. Der halve een daling van ca. 9 pCt. Deze daling is veroor zaakt door de overneming van het voedingspunt Maredijk te Leiden door het Leidse bedrijf, waarvan in het verslag over 1950 mededeling is gedaan. Het verbruik van de stadslijnen der N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij bedroeg in het verslagjaar 15 068 MWh tegen 14 935 MWh in 1950, een stijging dus van ca. 1 pCt. Van het totale debiet werd 72 pCt. in de Haagse Centrale opgewekt; het vorige jaar 78 pCt. Het hoogste debiet per etmaal bedroeg 1 093 MWh op 19 December. Het vorige jaar was dit 1 072 MWh op 7 December 1950. Het nieuwe onderstation aan de Vleerstraat werd 15 October in bedrijf gesteld. Hierdoor werd een aan merkelijke verbetering verkregen van de voeding van de binnenstad. De bouw van het nieuwe ketelhuis, waarin 4 ketels zullen worden geplaatst, werd krachtig voortgezet. Ver wacht mag worden, dat het ketelhuis in 1952 in be drijf zal kunnen worden genomen. In verband met de nog te verwachten toeneming van het electriciteitsverbruik in Zuid-Holland werd door de Gemeenteraad op 28 April besloten, zulks in overeen stemming met de hiervoor in E.Z.HJj-verband ge maakte plannen, een tweede turbo-generator van 30 000 kVA te bestellen, waarvoor de stoom zal worden geleverd door twee van de reeds in aanbouw zijnde nieuwe ketels. Ten behoeve van het opstellen van deze machine moest de kleine machine no. 4 worden ge sloopt. Op de plaats van deze machine zal worden ge plaatst machine no. 5 op de beide condensors van de machines no. 5 en 6, waardoor de capaciteit van machine no. 5 wordt verhoogd. Het resterende mate riaal van machine no. 6 blijft gedeeltelijk reserve materiaal en kan gedeeltelijk worden opgeruimd. Op de plaats van de machines no. 5 en 6 wordt gelegd de nieuwe machine no. 11 van 30 000 kVA. De Gemeenteraad besloot gelijktijdig tot verbetering van de koelwatervoorziening van het Electriciteits- Bedrijf. Dit vraagstuk was in samenwerking met de Dienst van Gemeentewerken in studie genomen; hiervoor werd een bevredigende oplossing gevonden, zodat het mogelijk zal zijn in de toekomst in de centrale een zeer behoorlijk vermogen, zo nodig 150 000 a 180 000 kVA, gelijktijdig in bedrijf te houden. Van het bestaande gemaal aan het Afvoerkanaal, welk gemaal zal dienen te worden vergroot, zal een leiding worden gelegd naar de Valkenbosvaart. Daar door zal het mogelijk zijn, met gebruikmaking van de Loosduinsevaart, Soest dij ksevaart en Laakhaven, het koelwater rond te leiden. De machine no. 9, die in November 1950 ernstig defect geraakte, werd door de A.E.G.2) te Essen her steld, welke herstelling zodanig werd versneld, dat de machine aan het einde van het verslagjaar weder in bedrijf kon worden gesteld. De nieuwe garage kwam gereed en werd in gebruik genomen. De verbouw van de oude localiteiten van de Meter- afdeling werd voltooid, zodat de Stroomafdeling in nieuwe lokalen kon worden ondergebracht. Hierdoor konden ook andere verplaatsingen ge schieden. Zo kon de lokettendienst van de bovenste verdieping naar de benedenverdieping worden overge bracht, waardoor een aanmerkelijke verbetering voor het publiek werd verkregen. In verband met de slechte kolenpositie werd door de Minister van Economische Zaken besloten, dat met ingang van 28 Januari geen ├ętalageverlichting voor zonsopgang en na 20.30 uur toegestaan was. Reclame- verlichting was reeds verboden. Deze maatregelen werden in Augustus opgeheven. 510 Van bovenvermelde ambtenaren waren er 3 in mili taire dienst; van de werklieden waren er 5 in militaire dienst. 32 1 Beheer van het Bedrijf. Personeel. 143 92 Algemene beschouwingen. 1) E.Z.H. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. 2) A.E.G. Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft. BIJLAGE 29

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 392