I I _J B 29 I i 2015 20 944 28 2 Het was wederom noodzakelijk tot beperking van het verbruik in de piekuren over te gaan, hetgeen ge schiedde op overeenkomstige wijze als in het vooraf gaande jaar; een bevredigend resultaat werd verkregen. Machtiging werd verkregen tot de bouw van een onderstation aan de Hengelolaan, waarmede in het verslagjaar een begin werd gemaakt. Begonnen werd met de verbetering van de huurin- stallaties. Zodra een installatie is verbeterd, wordt de huurder in de gelegenheid gesteld de huur te beëindigen, waarna in het vervolg het onderhoud van de installatie door hemzelf dient te geschieden. Enige malen kwamen de directeuren van de verschil lende bedrijven in de Raad van Bijstand van de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland bijeen. De bespre kingen waren in hoofdzaak gewijd aan de wijze, waarop het productievermogen in Zuid-Holland zou moeten worden vergroot om aan het toenemend verbruik het hoofd te kunnen bieden. aan masten, overspan ningen, muurarmen enz. totaal 20 944 lampen. 2 861 kW; 83 30 .22 2 996 kW. 22 23 940 lampen met 2 612 kW. In het kabelnet werden 49 transformatorstations en -zuilen bijgeplaatst (waarvan 14 tijdelijke stations), terwijl 12 transformatorstations en -zuilen werden weggenomen (waarvan 9 tijdelijke stations). De isolatietoestand van het net was goed. In het kabelnet kwam een aantal storingen van beperkte omvang voor. De oorzaak was vaak tijdelijke overbelasting van een kabel, somtijds beschadiging van kabels door werkzaamheden van particulieren. Het aantal verbruikers steeg van 153 235 op 31 December 1950 tot 157 673 op 31 December 1951. Op 31 December 1951 waren aanwezig ten behoeve van Éi ii Met de eigen productiemiddelen werden opgewekt 215 559 MWh. De hoogste gemiddelde 5-minuten-belasting (niet inbegrepen eigen bedrijf) van de eigen productie middelen bedroeg 47 690 kW en trad op in de maand Februari. De hoogste gemiddelde 5-minuten-belasting van het debiet bedroeg 73 500 kW. Dit maximum trad op in de maand December. de openbare dienst: 2 816 gloeilampen in verkeerszuilen, -pijlen, alarm- cellen, urinoirs enz. derden 503 gloeilampen in telefooncellen, obstakelverlich- tingen enz. 24 263 lampen totaal. Het in- en uitschakelen geschiedt geheel automa tisch, nl. van: 21 204 lampen door 9 astronomisch verstelbare scha- kelautomaten, aangebracht aan politiebureaux. Bij het niet functionneren van deze schakelauto- maten kan van de politiebureaux uit de ver lichting met handbediening worden in- en uit geschakeld. Ter controle hierop zijn waar- schuwingslichten in de politiebureaux bij de wachtcommandanten geplaatst; 250 lampen door 15 schakelkasten; 2 531 lampen door afzonderlijke klokjes in palen, alarmcellen enz. 8 lampen door de gemeente Monster; 270 lampen op meter (verkeersapparaten, stop- lichtbakken bij bruggen enz.) 24 263 lampen totaal. Aangesloten vermogen in kW per 31 December 1951 openbare verlichting openbare dienst voor rekening van derden verwarming van schakelkasten Totaal Op 31 December 1951 was van het aangesloten ver mogen in kW in gebruik voor; de openbare ver lichting de openbare dienst rekening van derden verwarming van schakelkasten de openbare verlichting: 19 101 gloeilampen 1 742 kwikdamplampen 101 TL-buizen Het aantal licht punten bedroeg, waarvan met 2 lampen Het aantal lichtpunten nam toe met 686 stuks. 20 678 lampen met 2 480 kW; 2 798 82 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. 18 929 Brandstoffen. 5 220,964 ton a 41,02® 214.211,51 53,882 6.964.824,81 129 261,568 134 482,532 ton a 53,383 7.179.036,32 128 862,600 5 619,932 ton a 60,034 337.389,18 0 Verbruik is inclusief verwarming. 464 99 Verbruikt in 1951 i). 53,093 6.841.647,14 Kabelnet. Verbruikers. Openbare verlichting. Voorraad op 31 Dec. 1951 Voorraad op 1 Jan. 1951 Aangevoerd in 1951 - Eigen opwekking en debiet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 393