te si i 29 L I De Verlies- en winstrekening sluit met een batig saldo van rond 4.768.000,hetgeen f 1.432.000, minder is dan in 1950. De daling van de winst is hoofdzakelijk toe te schrij ven aan de kolenprijsverhogingen, welke in het boek jaar plaats hadden. Werd in het begin van 1951 nog met 45,per ton gerekend, aan het einde van het jaar was de prijs gestegen tot ca. 60,— per ton. Deze prijsverhoging werd met de grootverbruikers auto matisch verrekend, omdat in de met deze verbruikers gesloten overeenkomsten een kolenclausule voorkomt. Voor de particuliere verbruikers kon nu echter een tariefsverhoging niet uitblijven. De tarieven, die sinds 1946 niet waren gewijzigd, werden met ingang van 1 October verhoogd en wel: de kWh-prijs volgens: het lichttarief van 22 cent tot 24 cent; het kracht-enkeltarief van 13 >4 cent tot 16 cent; het kracht-dubbeltarief van 9 cent en 21J4 cent tot 12 cent en 24 cent; het oppervlak-, winkel- en bedrijfstarief van 5 cent tot 7 cent; het nachtstroomtarief van 2,2 cent tot 3,5 cent. f f Tevens werd van 1 November 1951 af in de vaste bedragen de verhoogde omzetbelasting (4 pCt.) op genomen. Aangezien een tariefsverhoging gemiddeld een maand na haar inwerkingtreden voor de individuele verbruiker van kracht wordt, is de financiële invloed niet groot geweest. Er werd in het verslagjaar geïnvesteerd voor een bedrag van ruim f 5.000.000,Talrijke uitbreidings werken waren bij het afsluiten van de jaarrekening nog onderhanden; zij worden met kort geld gefinancierd, waarmede het ongewoon hoge debet-saldo bij de Gemeenteontvanger 13.631.534,22) wordt verklaard. De ponskaarteninstallatie, hoofdzakelijk bestemd voor de stroomadministratie, kon wederom verder dienstbaar worden gemaakt ten voordele van de Gemeente. Het College van Burgemeester en Wet houders besloot nl. de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezingen zoveel mogelijk te mechaniseren. Oproepingen aan de kiesgerechtigden en de kiezerslijst worden in het vervolg met behulp van de Hollerith- installatie van het G.E.B. vervaardigd. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. verkoop in kWh. 1949. 1950. 1951. 1948. 1939. O m s c h r ij v i n g. 278 958 812 212 591 772 234 700 842 266 710 448 186 551 261 13049 713 10 794 880 250 728 939 240 757 945 278 958 812 234 700 842 266 710 448 Debiet 186 551 261 212 591 772 ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL OVERZICHT. 4 Totaal verkocht Eigen verbruik kantoren en magazijnen Omzetverliezen H.T.M Netverliezen Afgegeven door Centrale Betrokken uit het koppelnet Opgewekt Fabrieksverbruik 167 586 425 148 332 1 124 741 17 691 763 142 694 600 12 723 479 129 971 121 56 580 140 10 482 599 7 789 601 3 639 984 27 376 407 57 191 630 37 261 611 181 879 800 13 820 428 168 059 372 44 532 400 192 038 688 306 968 1 857 934 18 388 182 13 224 766 5 040 960 5 406 000 34 046 673 64 510 804 42 864 904 7 220 923 2 208 570 17 515 068 212 218 899 437 613 i)| 2 004 883 I 20 039 447 209 340 000 15 179 358 194 160 642 40 540 200 14 436 517 5 385 658 5 890 000 32 300 693 68 486 119 53 596 370 10 352 065 2 698 178 19 073 299 224 172 200 16 063 052 208 109 148 58 601 300 2 038 501 23 914 002 215 559 000 14 749 458 200 809 542 78 149 270 1 960 727 26 269 146 15 068 873 7 191 606 6 842 600 38 255 980 75 872 107 66 342 209 13 684 975 3 471 335 23 999 254 14 935 299 7 309 623 j 6 660 000 36 726 289 2)! 75 597 987 I 61 758 839 13 358 008 3 103 856 I 21 308 044 I 1) Inclusief eigen verbruik onderstations. 2) Inclusief eigen verbruik kantoren, magazijnen en onderstations: 412 249 kWh 3) 537 520 Debiet (ingekocht van de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland) Verkocht: tramstroom openbare verlichting en openbare dienst gemeente Voorburg lichttarief krachttarief oppervlaktarief winkeltarief bedrijfstarief nachtstroomtarief Productie, debiet en F

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 395