HOOFDSTUK XII MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. 31 Bureau ’s-Gravenhage der Stichting R.K. Bureau voor Beroepskeuze. In ’s-Gravenhage werden vanwege dit Bureau in totaal 583 candidaten psychotechnisch onderzocht, te weten 454 jongens en 129 meisjes. Wanneer het advies luidde: h.b.s., (m)ulo of gym nasium werden wel meestal enige beroepen genoemd, doch tevens werd geadviseerd tegen de tijd van het eindexamen terug te komen voor een definitief be roepsadvies. Gegevens omtrent de werklozenzorg, de werkver schaffing en de werkverruiming worden aangetroffen in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening en van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Be roepskeuze, Grote Markt 8, bevat gegevens ten aan zien van door dat Bureau bij beroepskeuze en keuze van studierichting verstrekte voorlichting. Katholieke Arheiders-Beweging, afdeling ’s-Gra venhage. Bij deze afdeling waren op 31 December 1951 20 organisaties aangesloten met in totaal 9 632 leden, alsmede 47 zg. losse leden. Meer dan 500 leden tel den de organisaties van: bouwvakarbeiders 1 132; grafici 760; handels-, kantoor- en winkelbedien den 1 027; hotelemployé’s 600; overheidspersoneel (K.A.B.O.) 1 336; metaalbewerkers 1 269; transport arbeiders 754; werkers in voedings- en genotmidde- lenbedrijven 659. Door het rechtskundig bureau werden 462 zaken •in behandeling genomen. Voor gegevens betreffende de onderstand door ker kelijke en particuliere instellingen wordt verwezen naar het verslag van de Sociale Raad (Armenraad). Aan de verslagen van enige verenigingen is het volgende ontleend. Voor de door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen verleende hulp wordt verwezen naar het ver slag van die Dienst. Een veelvuldig contact bestond met het Bureau van de Sociale Raad, de Commissie tot Bevordering van Sa menwerking, de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, het Bureau Kerkelijke Gezinszorg van de Hervormde Gemeente, de Stichting Sociale Wijkcentra, R.K. sociale werksters, Unie van Vrouwelijke Vrij willigers, de Vereniging tot Steun in Bijzondere Ge vallen, e.a. Op het in 1950 ingestelde wekelijkse spreekuur wer den in de loop van het verslagjaar 422 bezoekers te woord gestaan door één der leden van het bestuur met de sociale werkster. In 1951 werden 1 035 aanvragen om hulp behandeld. (In 1950: 854). Afgewezen werden 160 aanvragen, doorgegeven aan andere instellingen 64. Op verzoek van de Commissie tot Bevordering van Samenwerking werd wederom ruim 2.800,bijge dragen ten behoeve van 124 gezinnen en werden 10 gezinnen in natura geholpen. Het aantal leden steeg tengevolge van een ledenwer vingsactie met 150 tot ca. 650. De staat van baten en lasten over het boekjaar 1951 vertoonde een nadelig saldo van 6.813,37. Stille Veerkade 20. In dit jaar werd het 60-jarig bestaan der vereniging herdacht. Westeinde 99. Het aantal herenconferenties bleef in 1951 onveran derd gehandhaafd op 24. In een van de parochies werd een nieuwe damesconferentie opgericht; het totaal van deze damesconferenties bedroeg daardoor ultimo 1951 7. Per 31 December 1951 omvatten de dames- en heren conferenties tezamen 616 leden (tegen 620 in 1950). Aan huisbezoek e.a. werk namen deel in 1951514 leden (tegen 513 in 1950). Het aantal bezochte gezinnen nam gestadig toe en bedroeg 812 in totaal (tegen 772 in 1950). De ontvangsten beliepen in het verslagjaar een -be drag van 84.384,62, de uitgaven een bedrag van ƒ83.316,22. Wassenaarseweg 172. Aan losse giften voor 123 personen werd in 1951 een bedrag van ƒ2.923,23 uitgegeven; 11 personen ontvingen een geregelde ondersteuning tot een bedrag van ƒ819, Het bedrag der onkostenrekening bedroeg 47,80. secretariaat: Schuttershoef, Leusden (Utrecht). Van deze instelling werd geen verslag meer ontvangen. de H. Vincentius a Paulo, Werkloosheidsvoorzieningen. Voorlichting bij Beroepskeuze. Kerkelijke en particuliere instellingen. Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Vereniging „Zorg en Bijstand” (voorheen Armenzorg), Vereniging van Vereniging „Steun in bijzondere gevallen” met onderafdeling „Oud en Arm”, Willem Kloosfonds,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 39