30 GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. De rentevoet voor de 11 in 1951 gesloten leningen bedroeg voor 6 leningen 4 pCt. en voor 5 leningen 41/2 pCt. Bij de 36 in 1951 voortgezette leningen bleef de rentevoet voor 13 leningen ongewijzigd, nl. 7 leningen a 3 >/2 pCt. (in verband met de uitvoering der bepalingen van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden), 5 lenin- Hierna volgen de gebruikelijke gegevens betreffende de drie instellingen afzonderlijk. gen a 4 pCt. en 1 lening 4% pCt. Voor 23 leningen tot een totaal bedrag van f 232.960,— werd de rentevoet ingaande 1 Januari 1952 verhoogd tot 4J4%. Van 2 leningen tot een totaal bedrag van f 17.610,werd de rentevoet, ingaande 1 Januari 1951, verlaagd. Over de, in verband met bouwcrediet, in depót ge storte gelden werd aan de depótgever 2 pCt. rente ver goed. De in 1951 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal f 392.340,—, waarvan f 338.325,wegens algehele af lossing van 18 leningen en f 15.800,wegens tussen tijdse gedeeltelijke aflossing. Tot executie van onderpanden werd in 1951 niet overgegaan. Terzake van vroegere tekorten werd nog ontvangen een bedrag van f 102,90. De exploitatie leverde een overschot op van f 5.414,36, welk bedrag, in verband met het bepaalde in art. 17 lid 4 van de beheersverordening (Verz. 1933, no. 23), aan de Gemeente werd uitgekeerd. Met de baten van het reservefonds over 1951 ad f 27.551,36 bedraagt de reserve op 31 December 1951 f 1.014.830,74 of 35 pCt. van het bedrag aan uit staande hypotheken. Het totaal der 200 (207) uitstaande leningen be droeg op 31 December 1951 rond f 2.910.100, (f 2.970.000,—). Voor de in het verslagjaar gesloten leningen werd f 98.495,aan nieuw kapitaal bij de Gemeente op genomen. Op het oude kapitaal werd afgelost een bedrag van f 158.435,—. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd ont vangen een bedrag van f 1.045,03. Op deze rekeningen worden o.a. verantwoord de voordelige, onderscheidenlijk de nadelige, saldi van de exploitatie van 2 voor rekening van de Bank door der den ingekochte onderpanden. De exploitatie van een blok portiekhuizen aan de Hazelaarstraat leverde een batig saldo op van f2.665,76. De exploitatie van een herenhuis aan de Benoorden- houtseweg leverde een batig saldo op van f261,18. Dit bedrag is geheel aangewend voor afschrijving op de boekwaarde en is dus niet op de rekening Diverse Baten verantwoord. In de loop van het jaar werden 46 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van f 845.735,in behandeling ge nomen, t.w. a. 36 aanvragen (totaal f 483.035,—) om voortzetting van bestaande leningen, wegens afloop van de lenings- termijn, welke alle tot het aangevraagde bedrag wer den toegestaan; h. 5 aanvragen (totaal f 79.200,tot verhoging van bestaande leningen, welke alle werden toegestaan en aangenomen tot het aangevraagde bedrag; c. 3 overnemingsaanvragen (totaal f 183.500, welke werden toegestaan en aangenomen tot een bedrag van f 181.500,— d. 2 aanvragen (totaal f 100.000,om een nieuwe lening, waarvan één in de vorm van bouwcrediet, welke werden toegestaan en aangenomen tot een bedrag van f 67.500,—. Voor sluiting kwamen in aanmerking 11 posten, t.w. de 10 in dit jaar aangenomen posten, tot een totaal be drag van f 328.200,alsmede 1 post, groot f 4.200, welke in 1950 reeds was aangenomen, maar in dat jaar niet meer kon worden gesloten. Alle leningen kwamen dit jaar tot stand. De in 1951 behandelde, hiervoor onder b, c en d ge noemde, aanvragen betroffen percelen aan en nabij de Loenensestraat, Jacob-Pronkstraat, Waalsdorperlaan, Goeverneurlaan, Gevers-Deynootplein, Daal en Berg- selaan, Begoniastraat, Hoefbladlaan en Benoorden- houtseweg. De hierbij verbonden opstallen bestonden uit heren huizen, portiekhuizen, een café-restaurant, een restau- rant-cabaret enz. en een tennispark met clubgebouw. Naar de grootte laten de gesloten leningen zich ver delen als volgt: VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Aanvragen Totaal 2 f Beneden van boven Rente. Aflossingen. Executies. Rekening. Reserve. Kapitaal. Vergoeding voor vervroegde aflossing. 2 leningen, te zamen f tot f 10.000,1 lening 20.000,3 leningen, te zamen 40.000,— 3 50.000,1 lening 1 en leningen. 7.700,— 6.000 ii 33.200,— 107.500,— 50.000,— 128.000,— 11 leningen, te zamen f 332.400, Diverse baten en diverse lasten. 5.000,— 5.000 10.000,— 30.000,— 40.000,— 100.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 406