I 30 4 De in 1951 ontvangen aflossingen bedroegen in to taal f 309.800,waarvan f 290.390,— wegens algehele aflossing van 5 leningen. Op vermoedelijk oninbare rente werd afgeschreven een bedrag van f 6.848,14. Rekening houdende met dit bedrag en het per saldo bij de liquidatie van boven bedoelde post geleden verlies ad f 16.774,90, leverde de exploitatie een verlies op van f 26.727,63. Dit laatste bedrag moest, aangezien het Fonds geen reserve meer heeft, door de Gemeente ingevolge de beheersverordening worden bijgepast. De directeur, W. D. BOLL. het Fonds geheel te .dekken. Het tekort bedroeg f 129.235,73. Van de borgen en uit de liquidatiekas der vennootschap werd nog ontvangen een bedrag van f 40.000,zodat het saldo-verlies bedroeg f89.235,73. In vorige jaren was voor het bij de liquidatie van deze post te verwachten verlies reeds een bedrag van f 72.460,83 gereserveerd, zodat nog ten laste van de verlies- en winstrekening moest worden gebracht f 16.774,90. Kapitaal werd in 1951 bij de Gemeente niet opge nomen. Op het kapitaal werd afgelost een bedrag van f 309.800,—. Tot executie van onderpanden werd in 1951 niet overgegaan. Eén post, waarvan het onderpand in 1942 werd ont eigend en waarvoor inschrijving werd verkregen in het Grootboek voor de Wederopbouw, werd in het ver slagjaar geliquideerd. In verband met de liquidatie van de vennootschap-schuldenares was afwikkeling van deze post noodzakelijk. Het bedrag der grootboek- inschrijving was niet voldoende om de vordering van Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd dit jaar niets ontvangen. Bij de 7 in 1951 voortgezette leningen werd de rente voet voor 1 lening gehandhaafd op 4 pCt. ’s jaars; de rentevoet voor 6 leningen, tot een totaal bedrag van f 181.750,werd ingaande 1 Januari 1952 verhoogd tot 4>/2 pCt. Voor één lening werd de rentevoet voor een gedeelte ten bedrage van f 19.450,verhoogd van 3y2 pCt. tot 4 pCt. - VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Aflossingen. Rekening. Kapitaal. Executies. Vergoeding voor vervroegde aflossing. Rente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 408