30 30 Ir f f 14 15 60,— I Memorie. Memorie. Memorie. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Lasten. Art. Baten. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Na wijziging. 98.456,94 5» Totaal der lasten 137.610,— Totaal der baten 138.235,— 138.220,52 Batig saldo Nadelig saldo 138.220,52 138.235, 137.610,— 138.235,— 138.220,52 Rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1951. III. Geraamd bedrag. Geraamd bedrag. Art. Uitgaven. Inkomsten. Werkelijk bedrag. Art. Na wijziging. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. Na wijziging. Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 309.800,— 80.000,— 309.800,— 80.000,— Totaal der inkomsten 309.800,— 309.800,— Totaal der uitgaven Balans per 31 December 1951. IV. ƒ2.854.644,— ƒ2.854.644,— Hypothecaire geldleningen. 5» 34.392,96 rente in rekening-courant 3.697,85 140.344,75 ƒ2.994.988,75 ƒ2.994.988,75 Werkelijk bedrag. 309.800- I Werkelijk bedrag. Gemeente ’s-Gravenhage, kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage, lopende rekening: aflossing van kapitaal rente van kapitaal uitkering wegens bijdrage in de kosten van beheer Af: J, Af: geldnemers, vooruitbetaald aan hypotheekrente en aflossingen Gemeentelijke Hypotheekbank, saldo, wegens ten behoeve van het Fonds door haar ontvangen en uitgegeven gelden, na aftrek van de kosten van beheer enz. Saldo verlies (uit te keren door de Gemeente) Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Provisie Diverse baten 38.090,81 12.451,03 25.639,78 87.977,34 26.727,63 126.58 3.15 II. lil. IV. De administrateur, A. ARINK. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. II. III. IV. 111.505,— 26.730,— I. II. III. IV. V. VI. VII. /III. IX. Gezien De directeur, W. D. BOLL. I. Ia. I. Ia. 130,— Memorie. Memorie. Memorie. 39.800,— 98.456,94 2.400,— 15.972,54 16.774,90 168,— 6.848.14 f 98.460.— Memorie. Memorie. Memorie. 15.975,— 16.780,— 170,— 6.850,— Personen: wegens op 1 Januari 1952 vervallen, over het 2de halfjaar 1951 door geld nemers verschuldigde rente voor eerder vervallen, van geldnemers nog te vorderen rente waarvan als oninbaar afgeschreven Oorspronkelijk. i Memorie 80.000,— Memorie. Memorie. 309.800,— Memorie. 111.050,97 312,19 112.060,— 5.000,— Memorie. Memorie. Memorie. 15.550,— Memorie. Memorie. 5.000,— 111.055,— 320,- Memorie. Memorie. 140.656,94 312,19 f 111.492,89 26.727,63 Gesloten hypotheken Gesloten eerste hypotheken in verband met de „Financieringsregeling Woningbouw 1948” Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz Algemene onkosten Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren Opgenomen kapitaal Opgenomen kapitaal voor de verstrekking van eerste hypotheken in verband met de „Financieringsregeling Woningbouw 1948” Door geldnemers gedeponeerd Aflossing op hypotheken Overboeking van de vorige dienst Memorie. 80.000,— Memorie. Memorie. 309.800,— Memorie. RIJKSHYPOTHEKENFONDS. II. Rekening van baten en lasten over 1951. 135.800,— Memorie. Memorie. Memorie. 300,— 136.160,— I 1.450- I ƒ137.610,— ƒ405.624,— 401.926,15 55 309.800’—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 416