31 J a. b. c. het H 1 GEMEENTELIJKE CREDIETBANK TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. dienst, de gouden medaille geslagen op de grote stempel der Gemeente, toegekend. §3. GEBOUWEN. Op 31 December 1951 waren in gebruik: Westeinde 40 (hoofdkantoor), Westeinde 42 (afd. Leningen op schuldbekentenis enz.), Koningin-Emmakade 3 (bij kantoor A.) en Korte Lombardstraat 2 (bijkantoor B.). De percelen Korte Lombardstraat 3 en 7, waarin de afdeling Afbetalingsfinanciering zal worden gevestigd, waren op 31 December 1951 nog niet in gebruik ge nomen. §2. PERSONEEL Op 31 December 1951 waren, behalve de directeur, aan de Bank verbonden: 47 ambtenaren, waaronder 1 gedetacheerd van een andere Gemeentelijke instelling, 4 werklieden en 1 werkvrouw. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 Juli 1951 werd aan de directeur, wegens 40-jarige 4. ZAKELIJK OVERZICHT. Krachtens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken komt de naam der Bank voor op de lijst van Instellingen van Openbaar Nut, bedoeld in art. 123 van de Ambtenarenwet 1929. De op 31 December 1951 in voorraad zijnde beleende panden zijn sinds 1 Januari 1951 gestegen met 5 415 stuks. Het betreffende kapitaal steeg met f 212.000, De gehouden openbare veilingen, alwaar 2 700 pan den executoriaal werden afgewikkeld, brachten een overschot op van rond f 24.600,welk bedrag, in gevolge de bepalingen van het Bankreglement, gedu rende 12 maanden ter beschikking van de houders van de beleenbewijzen blijft. Het aantal verstrekte leningen op schuldbekentenis steeg, in vergelijking met het vorige jaar, met 2 017. Het saldo uitstaand kapitaal van de leningen op schuldbekentenis was per 31 December f 290.000, hoger dan per 1 Januari. Als oninbaar is, volgens machtiging van Burgemees ter en Wethouders van 27 December 1951 No. 287321 Afd. E.Z., op leningen op schuldbekentenis per 31 De cember, een bedrag van f 133,afgeschreven, ten laste van de rekening Risicopremie. Ondanks een stijging van de lasten in vergelijking met het vorige jaar met rond f 53.000,sluit de exploitatierekening met een nadelig saldo van f 563,35, tegen een oorspronkelijk geraamd tekort van f3.900, De Gemeenteraad besloot op: 8 Januari 1951 (bijl. No. 645 van 1950) een crediet te verstrekken van f 23.150,-voor aankoop van 2 boek houdmachines. 5 Maart 1951 (bijl. No. 107) a. vast te stellen het reglement inzake de financiering van het afbetalingscrediet en een verordening tot wij ziging van het Bankreglement. (Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bij besluit van 4/12 Juni 1951 G.S. No. 375/1.) b. een crediet te verstrekken van f 46.200,voor meubilering en stoffering van de percelen Korte Lom bardstraat 3 en 7 en voor aankoop van kantoorma- chines. 17 December 1951 (bijl. No. 612) vast te stellen een verordening tot wijziging van het Bankreglement. (Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, bij besluit van 29/31 Januari 1952, G.S. No. 75/1.) §1. BEHEER. De Gemeentelijke Credietbank wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscommissie, welke op 1 Januari 1951 bestond uit de heren H. Neuteboom, K. J. Nieukerke, W. Verburg en N. F. A. Vugts; voorzitter was de Wethouder van Economische Zaken, de heer Mr J. van Aartsen. In de loop van het verslagjaar werd de heer Vugts vervangen door de heer F. H. M. Lem. Het secretariaat bleef opgedragen aan de heer Mr M. Blei Weissmann, hoofd van de afdeling Econo mische Zaken der Gemeentesecretarie. Exploitatie-uitkomsten. De omzet van de Bank is in het verslagjaar gestegen met f 1183.423,66 tot f 5.335.995,30. De stijging betrof afdeling Leningen op onderpand, met rondf 558.000,— schuldbekentenis, met rond 586.000,— Pensioenen, met rond 39.000, Commissie van Advies, bedoeld in art. 22 van Bankreglement. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 11 Augustus 1951 No. 279201 Afd. E. Z.is aan de heer C. v. Harmelen om gezondheidsredenen op zijn ver zoek ontheffing verleend van het lidmaatschap dezer Commissie, onder dankbetuiging voor de in deze functie aan de Gemeente bewezen diensten BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 418