I I i I i I I 33 Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Aan het eind van 1951 waren 8 Haagse verenigingen of afdelingen van verenigingen toegetreden tot het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Het aantal toe getreden leden bedroeg 274. Door Rijk en Gemeente ieder werd een subsidie van 100 pCt. toegekend op de door de verenigingen aan het Fonds verschuldigde bijdragen. Het Gemeentelijk subsidie bedroegin 1951 ƒ2.537,65. Het totaal bedrag der uitkeringen, verstrekt aan te ’s-Gravenhage woonachtige leden, bedroeg in het ver slagjaar ƒ7.549,50. Voor gegevens aangaande de Gemeenteziekenhuizen wordt verwezen naar het verslag daarvan. Aan de jaarverslagen van andere inrichtingen is het volgende ontleend. Diakonessenhuis Diakonesseninrichting „Bronovo” Bronovolaan 5. In het jaar 1951 werden verpleegd 3 886 patiënten met 77 130 verpleegdagen. Het gemiddelde aantal pa- Leenfonds Weldadig en Zorgvuldig” secretariaat: Korte Voorhout 9. In 1951 heeft het leenfonds drie voorschotten zonder borgstellingverleendtot een totaalbedrag vanƒ1.700, Op deze leningen was per 1 Januari 1952 een bedrag ad ƒ210,afgelost, zodat aan het begin van het boekjaar 1952 drie leningen uitstonden tot een bedrag van f 1.490,— Stichting „Commissie voor Huishoudelijke en Gezins- voorlichting" Dr Kuyperstraat 8. Als illustratie van het voorlichtingswerk kunnen de volgende totaalcijfers worden vermeld van het aantal cursussen, dat in 1951 (landelijk) werd gegeven: naaien koken kinderverzorging en opvoeding Driehoekjes 3. In het jaar 1951 werd een restant van een in 1948 ver kregen legaat ontvangen ten bedrage van 213,56. Van vroeger verleende credieten werd in 1951 een be drag van 2,terugontvangen. Verstrekkingen heb ben niet plaats gehad. I Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo, Westeinde 132. Op 1 Januari 1951 waren 536 patiënten (222 mannen en 314 vrouwen) in verpleging. In de loop van 1951 werden 10 961 patiënten (4 250 mannen en 6 711 vrou wen) opgenomen, zodat het totaal der in 1951 ver pleegden 11 497 bedroeg, waarvan 4 472 mannen en 7 025 vrouwen. Ontslagen werden 4 040 mannelijke en 6 567 vrouwe lijke patiënten; 206 mannen en 164 vrouwen stierven in het verslagjaar. Op 31 December 1951 waren 520 patiënten (226 mannen en 294 vrouwen) ter verpleging in het zieken huis. Gedurende het gehele jaar waren 6 blijvend hulpbe hoevende vrouwen in verpleging; het aantal verpleeg dagen van deze patiënten bedroeg 2 190. Het totale aantal verpleegdagen bedroeg 243 412; ten laste van de Gemeente kwamen daarvan in dit jaar 179 525 73,76 pCt.) verpleegdagen. Het aantal in 1951 in de onderscheidene afdelingen verrichte operaties blijkt uit het volgende staatje: heelkunde2 758 vrouwenziekten1 776 keel-, neus- en oorziekten1 861 oogziekten148 In de afdeling verloskunde werden 815 verlossingen verricht tegen 993 in 1950. Door de onderscheidene poliklinieken werden 92 058 consulten verstrekteerste hulp werd aan 7 852 perso nen verleend, waarvan 637 als patiënt in het ziekenhuis werden opgenomen. De geneeskundige staf bestond ultimo 1951 uit de directeur-geneesheer en in totaal 39 specialisten, afde lingshoofden, chefs de clinique en assistenten. Het gehele ziekenhuispersoneel bestond uit 622 per sonen per 31 December 1951. Op deze datum bedroeg het totale aantal bedden 750, nl. 670 voor volwassenen en 80 voor zuigelingen. Uitgegeven werden de tijdschriften „Ons Gezin” en „Helpt Nu”. Uit de bibliotheek werden 1 573 boeken geleend. Het Bureau van de Stichting behandelde 2 493 in gekomen brieven en verspreidde 164 277 vouwbladen, waarvan 104 156 zelf uitgegeven vouwbladen. De films van de Commissie werden in 1951 in totaal 126 maal verhuurd. Voor de voorschotten, verstrekt door ^Gemeentelijke Credietbank, wordt verwezen naar het verslag van die instelling. De Hulpbank van 1851, gevestigd te 's-Gravenhage, Juffrouw Idastraat 3. De omzet bedroeg in 1951 ƒ33.745,of ƒ2.225, meer dan in het vorige verslagjaar. Aan 159 personen werd een voorschot verleend, derhalve aan 10 personen meer dan in het vorige jaar. Uit de rekening en verantwoording bleek, dat 1951 een verlies opleverde van 414,48, welk verliessaldo op nieuwe rekening werd overgebracht. Per 31 December 1951 bestond het kapitaal der bank uit 377 aandelen van 50,of 18.850,de reserve bedroeg 2.460,79. 718 170 66 Ziekenhuizen. Huishoudelijke voorlichting. Haagsch Crisis Comité in liquidatie, Verstrekkingen van voorschotten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 41