I Hl b i I 31 c. s 7.000,—. Totaal 829 voorschotten ten bedrage van ƒ290.326,24 Totaal! 612 voorschotten ten bedrage van ƒ165.795,04 C. öl In 1951 meer 11 867 459.282,50 3 Hieronder volgt een overzicht van de sinds 1942 volgens art. 22 van het Bankreglement behandelde aan vragen voor leningen zonder borg. In 1951 In 1950 §7. VERKOCHTE ONDERPANDEN. Wegens niet-aflossing of -vernieuwing moesten 2 700 beleningen tot een bedrag van f 50.994,25 executoriaal worden afgewikkeld. De publieke veilingen ten getale van 13 hadden plaats in het aan het hoofdkantoor grenzende verkoop- lokaal, ingang Korte Lombardstraat. 5. 212 205 206 In 1950 waren deze cijfers 1 431 voorschotten ten bedrage van f 139.130,93; derhalve werden 181 voor schotten meer afgelost tot een hoger bedrag van f26.664,11. C. Aflossing leningen op schuldbekentenis. In totaal is afgelost van leningen op schuldbekentenis een bedrag van f 2.400.433,84 tegen f 1.794.441,85 in 1950; derhalve een verschil van f 605.991,99. In 1951 bedroeg het aantal betalingen 249 074 tegen 199 307 in 1950. In verband met het grote aantal betalingen is de administratie van de terugbetalingen in het verslagjaar gemechaniseerd. Een tweetal Burroughs Sensimatic Boekhoudmachi nes, model F. 101, is in de maand December in gebruik gesteld. Uitbetaald werden 5 329 leningen voor 1.050.670, welke cijfers in de hierboven genoemde bedragen van 1951 zijn begrepen. Totalen A, B en Het totaal-generaal der afgeloste gelden bedroeg f 4.834.201,62 tegen f 3.727.755,58 in 1950; derhalve een hoger bedrag van f 1.106.446,04. De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn nader gespecificeerd in staat I op blz. 6. In 1950 waren deze cijfers 843 voorschotten ten be drage van f 277.638.55; derhalve 14 voorschotten min der afgelost tot een hoger bedrag van f 12.687,69. Het aantal weekbeleningen (beleningen met een duur van ten hoogste 7 dagen) bedroeg 13 158 t.w. 1 893 goudpanden, 8 843 wollen panden, 2 422 diverse pan den of 21 pCt. van het totaal aantal afgeloste onder panden. De beleningssom van deze weekbeleningen bedroeg in totaal f 253.911,50 of 13 pCt. van de totaal afgeloste beleensommen. f 41.225,64 f 43.545,58 f 43.580,57 §6. AFLOSSINGEN. A. Aflossing leningen op onderpand. 61 578 f 1.926.652,25 49 711 1.467.369,75 Totalen A, B en Het totaal-generaal der uitgeleende gelden bedroeg f 5.335.995,30 tegen f 4.152.571,64 in 1950; derhalve een hoger bedrag van f 1.183.423,66. De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn nader ge specificeerd in staat 1. 8 ft 9 h l f Transport: 6 488 aanvragen voor 1.283.615, Afgewezen 961 voor f 194.220, ingetrokken 65 voor f 13.510, buiten verdere behandeling gelaten 40 voor f Op 31 Dec. waren nog in behandeling 93 voor f 18.215,- 1 159 aanvragen voor f 232.945, 75.479,74 73.315,18 72.934,82 B. Aflossing voorschotten op pensioen. I. Vernieuwingsvoorschotten. Afgelost werden in het 1 ste kw. 206 voorschotten ten bedrage van f 68.596,50 2de 3de 4de II. Verdelingsvoorschotten. Afgelost werden in het 1ste kw. 379 voorschotten ten bedrage van 37.443,25 2de 396 3de 422 4de 415 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. 99 Verstrekt. Bedrag. Bedrag. Bedrag. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Aan tal. Afgewezen en ingetrokken. i Aan- tal. 48 28 32 61 208 365 443 682 745 1066 5.189,— 3.847,— i 5.110,— Als verlies afgeschreven. Aan- 1 tal. 7 3 2 2 31.865,— 24.280,— 17.230,— 14.365,— 106.838 196.062,— 365.197,— 526.655,— 753.295,— Aantal leningen n op onderpand. Bedrag' 'fl I 10.270,— 36.682,— 67.530,— 85.289,— 122.650,— 135.520,— 214.730,— 3 ƒ222,50 i 250’25 i 125,— 34,— 133,48 7 I 603,08 4 i 290,98 11 712,01 4 133,— 304 206 140 Hl 649 1 112 2 097 3 004 4 140 5 329 1.050.670,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 420