31 I I I 96.168,56 1951 f 105.347,11 81.878,67 2.399,17 1.075,82 zodat het overschot bedroeg 53.153,13 289.694,59 1 811 Per 31 December meer Totaal 7.040,32 4 71.566,74 f 24.601,82 Op 31 December 1951 was geen saldo aanwezig. 9. DOOR DE BANK INGEKOCHTE GOEDEREN. Ingevolge art. 19 van het Bankreglement worden de onderpanden, waarvan in de openbare verkoping van het publiek niet een zodanig bedrag kan worden be dongen, dat daaruit al het ter zake van de belening ver schuldigde kan worden voldaan, voor rekening van de Bank ingekocht. Van de aldus in eigendom verkregen onderpanden was op 31 December 1951 nog in voorraad voor een bedrag van f 3.653,43. §10. FINANCIËLE UITKOMSTEN. Aan beleningsrecht en interest werd in totaal ont vangen f 182.263,18 tegen f 141.334,36 in 1950. Terugbetaald werd f2.974,61 tegen f2.935,44 in 1950. 1 Januari 1951 31 December 1951 1 Januari 1951 31 December 1951 Aan bijzondere ontvangsten werd geboekt wegens waarschuwingen aan geldnemers opslag meubilair taxaties verricht voor derden zitplaatsen op de publieke veilingen oud papier ontvangen uit reeds afgeschreven vorde ringen huur kantoorlokalen ingevolge art. 30 van het Bankreglement ingevolge art. 42 van het Bankreglement diversen Aan jaarwedden werd uitgegeven f 157.127,65; kin derbijslag f 5.469,92 inbegrepen. f 50.994,25 6.564,23 704,37 750,71 8.743,14 3.810,04 1,55 812,03 Het ontvangen administratieloon bedroeg f 61.790,76 tegen f 47.315,20 in 1950; gerestitueerd werd wegens vervroegde terugbetaling van leningen f 1.369,67 tegen f 1.047,92 in 1950. Aan bewaarloon werd ontvangen f 6.002,12 tegen f4.889,47 in 1950. Het saldo op 31 December 1951 van aan de Ge meente verschuldigde gelden bedroeg f 2.283.822,62, hetgeen f 526.416,37 hoger is dan per 31 December 1950. Aan interest van opgenomen kasgeld werd betaald aan de Gemeente f 56.453,07; aan het Borgstellings- fonds enz. f2.507,11, in totaal f58.960,18 of f 17.954,22 meer dan in 1950. De opbrengst van de verkochte onderpanden be droeg, met inbegrip van het vendugeld, Van deze opbrengst was verschuldigd aan de Bank wegens Hoofdsom Beleningsrecht Recht van Waarborg Bewaarloon Vendugeld 10 pCt. Vendugeld 5 pCt. 2.227,22 132,50 1.276,76 144,75 6,46 Het saldo leningen op schuldbekentenis bedroeg op Aantal. Bedrag. 8 692 ƒ1.215.385,60 Het totaal-generaal van de saldi per 31 December 1951 uitgeleende gelden bedroeg f 2.375.621,19 tegen f 1.873.827,51 per 31 December 1950; derhalve per 31 December 1951 een bedrag van f 501.793,68 meer. Van afgeloste leningen op onderpand f Van voorschotten op pensioenen a. vernieuwingsvoor schotten b. verdelingsvoor- schotten Van leningen op schuld bekentenis De netto-ontvangsten bedroegen dus f 179.288,57 tegen f 138.398,92 in 1950. De netto-ontvangsten zijn te splitsen als volgt. §8. SALDO LENINGEN. Het saldo leningen op onderpand bedroeg op: 18 797 f 658.140,— 24 212 870.541,— 70.257,08 Totaal f 138.398,92 f 179.288,57 Per 31 December weer 5415 212.401, VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE CREDIETBANK. 2.291,30 1.285,21 B. Saldo voorschotten op pensioen. Ontvangen beleningsrecht en interest. Bijzondere ontvangsten. Jaarwedden. 1.200 192,39 1.046,66 Administratieloon. Bewaarloon. Opgenomen gelden. Interest van opgenomen kasgeld. C. Saldo leningen op schuldbekentenis. 10 503 „1.505.080,19 Totalen A, B en C. 1950 A. Saldo leningen op onderpand. Aantal. Bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 421