VERSLAG OVER HET JAAR 1951. I. ORGANISATIE VAN HET BUREAU. 1 Aan het bijkantoor Scheveningen is met ingang van 1 December 1951 in die zin grotere zelfstandigheid toegekend, dat het niet meer onder de afdeling sociaal- technische aangelegenheden maar rechtstreeks onder de plv. directeur ressorteert. Een afzonderlijke afdeling zelfstandigen werd inge steld voor de uitvoering van de zelfstandigenregeling. Op 31 December waren in gebruik de gebouwen Waldeck-Pyrmontkade 120, Beijersstraat 113 en Bad huiskade 25, terwijl voor het doen van betalingen aan de Scheveningse werklozen het gebouw Doornstraat en voor die aan de zelfstandigen het gebouw De- Gheynstraat voor enkele uren per week van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen werd ge huurd. Aan het einde van het verslagjaar was de op 19 November 1951 aangevangen verbouwing van het gebouw Beijersstraat in volle gang. In verband hier mede moesten enkele afdelingen bij toerbeurt in het stenen hulpgebouw van de secretarie - afdeling Bevol king, Verkiezingen en Burgerlijke Stand, Gouden- regenstraat 36, worden gehuisvest. II. DE KOSTEN VAN HET BUREAU. Hiervoor wordt verwezen naar het overzicht als bijlage I bij dit verslag gevoegd. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING TE 'S-GRAVENHAGE. Op 31 December waren aan het bureau verbonden 197 ambtenaren (waaronder één gedetacheerd van een andere dienst en vier gedetacheerd bij andere diensten) en elf werklieden. De uitbreiding van het personeel (op 1 Januari 1951 waren 163 personen in dienst) werd ook in 1951 geheel veroorzaakt door stijging van de werk loosheid. Aan degenen, die deelnamen aan de cursus Maat schappelijk Werker, werd overeenkomstig een besluit van Burgemeester en Wethouders 50 pCt. tegemoet koming in de studiekosten verstrekt. Ter voorlichting van het personeel verscheen twee maal per maand het Voorlichtingsblad, terwijl daar naast vaktijdschriften onder het personeel circuleer den en losbladige uitgaven, bevattende de aan het bureau ter uitvoering opgedragen regelingen, ter be schikking werden gesteld. Het bureau bestaat uit de onderdelen werklozen zorg en personeelsvoorziening. Aan het einde van het verslagjaar omvatte het onderdeel werklozenzorg de volgende afdelingen: sociaal-technische aangelegenheden, waaronder res sorteren de sociale zorg (behandeling van en be slissing op ingediende aanvragen om uitkering) en de onderzoekingsdienst, uitkeringsadministratie, kas, sociale werkvoorziening en werkverschaffing, cultu reel werk, boekhouding, algemene en personeels zaken (waarbij o.a. zijn ondergebracht: personeels zaken, correspondentie, registratuur en archief, sta tistiek en documentatie, typekamer). Het onderdeel personeelsvoorziening behartigt be halve de personeelsvoorziening der gemeente ’s-Gra- venhage, ook de zaken betreffende reservisten en wachtgelders der gemeente en die betreffende de uit voering van de Tijdelijke Uitkeringsverordening 1949. Zij is derhalve verdeeld in de afdelingen personeels voorziening en personeelsreserve. Taak. Aan het bureau was gedurende het verslagjaar de uitvoering opgedragen van: 1De overbruggings- en sociale bijstandsregeling voor valide en bonafide werklozen; 2. de Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsrege- ling voor handarbeiders; 3. de voorschriften voor de tewerkstelling in werk verschaffing; 4. de regeling tewerkstelling hoofdarbeiders; 5. de administratie van de betalingen ingevolge de regeling voor sociale bijstand aan beeldende kunstenaars; de sociaal-economische hulpverleningsregeling voor zelfstandigen; 7. de verordening op de Personeelsreserve, de Ge meentelijke wachtgeldverordening en de tijdelijke uitkeringsverordening 1949; 8. de voorschriften met betrekking tot de Gemeente lijke personeelsvoorziening; 9. de werkzaamheden verbonden aan het secretariaat van de Commissie Zedelijk Gedrag. d. Huisvesting. c. Personeel. b. Afdelingen. BIJLAGE 32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 426