34 Ziekenhuis van „De Volharding”, Gedempte Burgwal 33-43. Rode-Kruis-Ziekenhuis, Zuid-Buitensingel 1. Haagsch Sanatorium voor longtuberculose en chirur gische tuberculose, Doorniksestraat 30. Inrichting voor Ooglijders, Tasmanstraat 188b (hoek Laan van Meerdervoort). Van deze inrichting werden op het daartoe gedane verzoek geen gegevens voor het Gemeenteverslag ont vangen. Op 1 Januari 1951 waren in verpleging 198 patiënten (73 mannen, 82 vrouwen en 43 kinderen). Opgenomen in 1951 werden in totaal 247 patiënten (92 m., 131 vr. en 24 k.); ontslagen werden er 252 (86 m., 135 vr. en 31 k.), zodat op 1 Januari 1952 nog in verpleging waren: 79 mannen, 78 vrouwen en 36 kin deren, in totaal 193 patiënten. Het aantal verpleegdagen bedroeg 74 731het aantal bedden was op 31 December 1951: 200. I tiënten per dag was 211,32 met een gemiddeld aantal verpleegdagen van 19,85. De laagste bezetting was op 1 Januari 1951, toen het aantal patiënten 163 bedroeg, terwijl de hoogste be zetting werd bereikt op 8 Mei 1951 met 221 patiënten. Het aantal operaties was 2 153. De poliklinieken werden bezocht door 2 003 nieuwe patiënten. De medische staf van het ziekenhuis bestond ultimo December 1951 uit 18 specialisten en 13 waarnemers; tot de Diakonessenkring van „Bronovo” behoorden op 1 Juni 1952 in totaal 193 zusters. Het aantal bedden bedroeg per 31 December 1951 225. De rekening over 1951 wees een nadelig saldo aan van 11.744,23. Juliana-Kinderziekenhuis, Dr van Welylaan 2. Op 1 Januari 1951 waren 235 patiënten in het zieken huis; 3 398 werden opgenomen in de loop van het verslagjaarontslagen werden 3 304 patiëntjes93 stierven. Aldus waren op 31 December 1951 nog 236 patiëntjes in verpleging. Het totale aantal verpleegdagen bedroeg 92 621. Door het opheffen van de asthma-afdeling was het aantal verpleegdagen in het verslagjaar lager dan in 1950. Daarentegen steeg het aantal opnemingen met 227. Aan het ziekenhuis waren ultimo December 1951 verbonden 30 personen medisch personeel en 233 an deren. Het aantal beschikbare bedden bedroeg op 31 De cember van het verslagjaar 260. De verlies- en winstrekening vertoonde een nadelig saldo van ƒ13.553,02. Per 1 Januari 1951 bedroeg het aantal patiënten 114. Opgenomen in 1951 werden 2 404 patiënten, ontslagen 2 303; 92 verpleegden stierven in het verslagjaar, zodat op 31 December 1951 nog 123 patiënten in het zieken huis werden verpleegd. Het totale aantal verpleegdagen in 1951 bedroeg 54 998. In dit jaar werden 2 273 operaties verricht (tegen 1 973 in 1950). Het aantal polikliniekbezoeken bedroeg 31 841 tegen 26 307 in 1950. Op de eerste-hulp-post werd in 2 005 gevallen eerste hulp verleend (tegen 1 080 in 1950). De geneeskundige staf was per 31 December 1951 samengesteld uit de geneesheer-directeur en 24 genees heren, waaronder begrepen de afdelingshoofden, spe- cialist-consulenten en assistenten. Het aantal bedden bedroeg op 31 December 1951 door bijplaatsing van 10 bedden 160; (eind 1950: 150). De exploitatierekening sloot met een nadelig saldo van 12.640,74. Op 1 Januari 1951 waren 77 patiënten aanwezig; 2 741 patiënten werden in 1951 opgenomen; ontslagen werden er 2 70444 verpleegden stierven in het zieken huis. Dientengevolge waren op 31 December 1951 nog aanwezig 70 patiënten. Door de ingebruikneming van een gedeelte zieken huisruimte ten behoeve van de polikliniek daalde het aantal bedden van 108 tot 104 en de wiegen van 10 tot 7. Aan het ziekenhuis waren op 31 December 1951 ver bonden: 8 mannelijke en 67 vrouwelijke personeels leden. 's-Gravenhaagse Centrale Vereniging„Kraamverzorging” (Kliniek Frankenslag), Prins Mauritslaan 55. In de kliniek „Frankenslag” werden in 1951 opge nomen 622 patiënten en 2 couveuse-kinderen. Op de gynaecologische afdeling werden 214 patiënten opge nomen; 405 patiënten werden opgenomen voor een bevalling. Het wijkwerk vond gestaag voortgang; in totaal werd in 1 244 gezinnen hulp verleend. De wijk- kraamverzorgsters brachten 24 871 bezoekende controlerend verpleegster 1 453. De exploitatierekening van de afdeling kliniek toon de een verliessaldo van ƒ27.542,19; die van de afdeling wijkverpleging een verliessaldo van 10.885,74. Het aantal beschikbare bedden bedroeg aan het eind van het jaar 40 voor volwassenen en 40 voor zuigelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 42