I 32 I 8 Op 16 Juni 1951 is het eerste lustrum van de Cul turele Werkgemeenschap op feestelijke wijze gevierd. Het aanvankelijk sceptisch ontvangen werk, bleek steeds meer instemming te hebben gevonden. Hiervan getuigt o.a. dat de cursisten het programma van de lustrumviering met eigen krachten en naar eigen idee op keurige wijze verzorgden. Bij deze gelegenheid boden zij een door één der cursisten ontworpen en 8J r In staat Ha en Ilb zijn gegevens opgenomen betref fende het aantal uitkeringen dat op grond van de overbruggings- c.q. sociale-bijstandsregeling werd ver strekt, alsmede de uitgekeerde bedragen. De staten Ia, Ib en Ic verstrekken gegevens over het gemiddeld aantal personen, dat overbruggings- uitkering c.q. sociale-bijstandsuitkering genoot. Staat III geeft een vergelijkend overzicht over de jaren 1946 tot en met 1951 van het aantal uit keringen, de daarmede gemoeide bedragen enz. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. Totaal. Aantal. Bedrag. Aantal. Bedrag. Bedrag. Aantal. Vervallen Voorraad per 31 Dec. '51 20 260 80.975,79 55.575,23 11 426 25.400,56 Geïncasseerde kwitanties la. Leeftijdsgroepen. Bedrijfsklassen. Totaal Uitkeringsperiode. 1,9 74 Totaal 3 931 100,0 Totaal 3 931 Culturele Werkgemeenschap. Voorraad 1 Jan. '51 Uitgeschreven 34 9 692 9 726 841 8 885 51 Aantal personen. 334 5 2 95 38 91 186 738 3 443 98 838 18 765 55 114 2 23 In pCt. van het totaal. 1,4 2,9 0,1 0,6 0,2 0.0 179 12 564 12 743 948 11 795 369 3() 40 50 60 64 26.168,71 768,15 213 22 256 22 469 1 789 20 680 420 Aantal personen. Aantal personen. 420 510 943 899 821 338 3 931 89.378,43 7.456,61 81.921,82 946,03 In pCt. van het totaal. 8 1 60.870,45 5.117,34 55.753,11 177,88 0,5 19.4 28.507,98 2.339,27 304 305 237 660 900 672 466 387 10,7 13,0 23,9 22,8 20,9 100,0 In pCt. van het totaal. 8,5 0,1 0.0 2,4 1,0 2,3 4,7 18,8 0,1 11,2 2,5 21,2 6 weken Gemiddeld aantal personen, dat Overbruggings- c.q. Sociale-Bijstandsuitkering genoot in het jaar 1951. Gesplitst naar bedrijfsklassen. 18 t.m. 25 jaar 1) Aangezien aan het bureau geen eigen incasso-afdeling is verbonden wordt door de afdeling Centrale Incasso van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen tegen vergoeding bemiddeling verleend bij het incasseren van vorde- 26 31 41 51 61 1 week 2 weken 3 4 7—13 14—26 27—52 53 en meer weken Ib. Gesplitst naar leeftijdsgroepen. Aardewerk, glas enz Diamant Grafische bedrijven en fotografische ateliers Bouwbedrijven Chemische bedrijven Hout, kurk en stro Kleding en reiniging Kunstnijverheid Leder, wasdoek en zeilj Oer, steenkolen en turf Metaalnijverheid en scheepsbouw Papier Textiel Voedings- en genotmiddelen Land- en tuinbouw Visserij en jacht Handel Verkeer Verzekeringswezen Overige bedrijven Huishoudelijk personeel Ongeschoolde arbeiders Hoofdarbeiders (voor wie geen vak kennis is vereist) ringen op personen, met wie het bureau geen rechtstreeks contact meer on derhoudt. f 378,98 28.129,— 535,88 88.842,55 156,90 60.713,55 Overzicht van het aantal uitgeschreven Eigen incasso en geïncasseerde kwitanties. (Boekjaar 1951). Incasso D.S.B.1) 8 834 7,8 7,8 6,1 16,7 22,8 17,0 11,9 9>9 I 100,0 Ic. Gesplitst naar uitkeringsperioden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 433