32 tt 11 uitgevoerd tegeltableau aan het bureau aan, dat zeer duidelijk het doel van het culturele werk symboli seert. Op het bereiken van dit doel, n.l. het bewaren of terugwinnen van de psychische veerkracht van lang durig werklozen, bleef het streven gericht. Daartoe werden wekelijks ontwikkelingscursussen gegeven en op Zaterdagochtenden een algemeen- culturele bijeenkomst belegd, waarin terzake kundige inleiders onderwerpen van allerlei aard behandelden. De toeneming van het aantal cursisten noopte tot het ingebruiknemen van een tweede leslokaal in het Clubhuis van de C.J.M.V. in de Van-Beijerenstraat met ingang van 1 October 1951. De cursus e.h.b.o. werd met ingang van 2 April 1951 in het leslokaal van de Ned. Ver. E.H.B.O. aan de Weesperstraat gegeven. er in tijdloon gewerkt, dat ten hoogste 30 pCt. meer bedraagt dan de norm van 30,90 voor man en vrouw ingevolge de sociale-bijstandsregeling. Indien de aard der werkzaamheden dit toelaat, kan in accoord worden gewerkt, in welk geval het loon ten hoogste 40 pCt. boven genoemde norm mag be dragen. In October 1951 opende de Minister de mogelijk heid tot aankoop van werkschoenen en -kleding voor werklozen, die de aanschaf niet konden bekostigen, terwijl de Minister bij circulaire van 31 December 1951 mededeelde dat over de periode van 28 October 1951 tot 26 April 1952 een brandstoffenbijslag ad 2,voor kostwinners of alleenwonenden en 1 voor kostgangers kon worden verstrekt. Het rijk verleent een subsidie van 75 pCt. in de kosten van lonen (incl. brandstoffenbijslag) en sociale lasten, c.q. in die van keuring, vervoer en werk kleding. Ten laste van de gemeente blijven derhalve de aanzienlijke kosten van materialen, toezicht en leiding. Van de cursussen Nederlands, Engels, Frans, actuele onderwerpen, e.h.b.o. en handenarbeid, genoot de cursus Engels de meeste belangstelling (gemiddeld 123 personen per maand), waaraan emi- gratiemogelijkheden en -plannen wel niet vreemd zul len zijn geweest. De maandgemiddelden van de overige cursussen waren: Nederlands 40, Frans 43, e.h.b.o. 23, actuele onderwerpen 77 en handenarbeid 47. Gedurende het verslagjaar werden in totaal 52 algemeen-culturele bijeenkomsten belegd, o.a. cause rieën, lezingen, films, excursies, concerten en decla maties (zie staat IV); het gemiddelde aantal deel nemers per bijeenkomst bedroeg 37. Het maandblad „Sociaal Culturele Mededelingen” (zie jaarverslag 1950) werd ook dit jaar onder de Haagse werklozen verspreid. Deze regeling, welke op 21 December 1949 door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in het leven werd geroepen, heeft ten doel de hand arbeiders, die reeds lange tijd sociale bijstand ge nieten, en op grond van persoonlijke eigenschappen niet of minder geschikt zijn bij de D.U.W. te worden geplaatst, op speciale objecten te werk te stellen. De objecten, waarop slechts werkzaamheden mogen wor den verricht, die anders niet tot uitvoering zouden komen en door de uitvoering waarvan niet in de normale werkgelegenheid mag worden ingegrepen, dienen loonintensief te zijn en te voldoen aan eisen van arbeidstherapie. De normale tewerkstellingsduur is zes maanden. De gemeente, in casu het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg, treedt op als werkgeefster. Zij ver zorgt de loonbetaling en behartigt de sociale zorg in de ruimste zin van het woord. In het algemeen wordt VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. de belangrijkste culturele bijeenkomsten en excursies. Inleider. Onderwerp. Datum. A. H. W. Weekenstroo 20 Januari 1951 P. J. Risseeuw Buys Mevr. E. de Miranda-Strömbom 20 December 1951 Drs. P. Creutzberg J. A. Visser J. Schouten 10 Februari 1951 30 Maart 1951 31 Maart 1951 30 April 1951 19 Mei 1951 21 Juli 1951 25 Augustus 1951 29 September 1951 27 October 1951 3 November 1951 2. Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders. IV. Overzicht van „De vervaardiging van margarine” toegelicht met een be drijfsfilm van het Unilever-concem. „Holland in Amerika” toegelicht met fotomateriaal. Filmochtend: „Het Nederlandse bedrijfsleven in beeld”. Excursie naar de bloemententoonstelling op Houtrust „de Hofstadbloem”. „Koninginne-concert” door het Residentie Orkest in de Houtrusthal. Excursie naar het „Vredespaleis”. „Emigratie” toegelicht met films. Excursie naar het vliegveld „Ypenburg”, Rijswijk Z-H. „Waka Boen” Suriname, toegelicht met film. „Zuid-Afrika”, toegelicht met gekleurde lantaarnplaten. „Grote Componisten” I, toegelicht met pianospel en gra- mofoon-muziek. „Kerstgebruiken in Zweden”, toegelicht met films, lan taarnplaten en gramofoonmuziek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 436