32 d. 12 Westduinen. Dit kleine object omvatte het teren van palen. Op 15 Mei werden de op hun verzoek ontslagen commissieleden, de heren J. F. J. de Lange en N. F. A. Vugts, vervangen door de heren M. J. Rotteveel en F. van der Ham. De Commissie, die op 12 Maart door de Wethou der van Sociale Zaken werd geïnstalleerd, vergaderde in 1951 14 maal. Van de 31 behandelde voorstellen Bosjes van Poot. Op dit object werd gespit, geschoffeld en de nieuwe aanplant verzorgd (40 000 jonge boompjes). Terrein en paden werden gereinigd. Ook hier werkten de tewerkgestelden aanvankelijk op tijdloon, maar wel dra kon aan 50 spitters 40 pCt. toeslag boven de sociale-bijstands-norm worden toegekend, waaruit blijkt dat de arbeidsprestaties door het werken in accoord werden opgevoerd. Scheveningse Bosjes. De werkzaamheden omvatten het schoonhouden van ruiter- en wandelpaden en bouwputten. 158 000 jonge boompjes werden geplant. Aanvankelijk werk ten de arbeiders in tijdloon, later in accoord. De resultaten waren hiermede gunstig. Maquette Gemeentewerken. Twee oudere werkloze meubelmakers werkten tot grote voldoening aan een maquette van het nieuwe gebouw van gemeentewerken, ingepast in de bestaan de situatie. Bewaking terrein Miniatuurstad. Verscheidene kostbare giften voor deze „stad” noopten tot bewaking tijdens de aanleg van dit project. bracht zij in 21 gevallen advies uit aan Burgemeester en Wethouders; in 10 gevallen voldeden de voorge stelde objecten niet aan de in de regeling gestelde eisen. Enkele in het verslagjaar goedgekeurde objec ten konden nog niet tot uitvoering worden gebracht en werden gereserveerd voor 1952. Van de als resultaat van de bemoeienissen der Commissie in het leven geroepen objecten volgt hier een beknopt overzicht. Bewaking Gemeenteplantsoenen. Doel: bewaking van openbare plantsoenen tegen vernieling door baldadigheid van de jeugd. Het is een geschikt object gebleken voor de wat oudere werk lozen. Distelbestrijding. In de omgeving van Sportlaan, Duinlaan en Meer- en-Boslaan, alsmede in het Bezuidenhoutkwartier, werd het ongerief bestreden dat van rondzwevende distelpluizen werd ondervonden. Haagse Bos. Onder toezicht van Staatsbosbeheer werden in het Haagse Bos niet-noodzakelijke onderhouds-ver- fraaiingswerkzaamheden verricht. Burgemeester en Wethouders benoemden bij hun besluit van 13 Februari 1951, no. 265059, afd. S.Z., de commissie, welke het college bij de uitvoering der regeling moet adviseren. Zij was als volgt samen gesteld: lid-voorzitter: R. P. Baas, directeur van het Ge meentelijk Bureau voor Werklozenzorg; leden: W. K. Seyn, hoofdingenieur in algemene dienst bij Gemeentewerken, vertegenwoordiger van dat bedrijf; I. Rijnveld, adjunct-directeur van de Gemeenteplantsoenen, vertegenwoordiger van dat bedrijf; J. L. Valk, hoofdambtenaar voor sociale-arbeid/Afdelingschef bij het Gemeente lijk Bureau voor Werklozenzorg; F. A. J. Albers, contact-ambtenaar voor sociale bijstand bij het Ministerie van Sociale Zaken; F. M. Steinmetz, adjunct-directeur van het Gewestelijk Arbeids bureau ’s-Gravenhage; A. J. van Hagen, vertegen woordiger van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen; Joh. de Lange, vertegenwoordi ger van de Katholieke Arbeidersbeweging; J. H. Krooshof, vertegenwoordiger van het Christelijk Nationaal Vakverbond; plaatsvervangend lid-voorzitter: P. Vroegindewei, plaatsvervangend directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg; plaatsvervangende leden: Ir W. Meyer, hoofdin- genieur-afdelingschef bij Gemeentewerken, plaats vervanger voor W. K. Seyn; J. A. Quint, tech nisch Hoofdopzichter bij Gemeenteplantsoenen, plaatsvervanger voor I. Rijnveld; H. L. F. Hof man, hoofdambtenaar voor Sociale Arbeid bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg, plaatsvervanger voor J. L. Valk; J. Ph. H. Pleines, contact-ambtenaar voor sociale bijstand bij het Ministerie van Sociale Zaken, plaatsvervanger voor F. A. J. Albers; A. A. Nicolai, hoofdcom mies bij het Gewestelijk Arbeidsbureau ’s-Gra venhage, plaatsvervanger voor F. M. Steinmetz; H. J. Jurgens, vertegenwoordiger van het Neder lands Verbond van Vakverenigingen, plaatsver vanger voor A. J. van Hagen; N. F. A. Vugts, vertegenwoordiger van de Katholieke Arbeiders beweging, plaatsvervanger voor Joh. de Lange; M. D. Stafleu, vertegenwoordiger van het Christe lijk Nationaal Vakverbond, plaatsvervanger voor J. H. Krooshof; le secretaris: M. W. van Daalen, hoofdcommies, en plaatsvervangend secretaris H. Statema, commies-A bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING a. b. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 437