I I 32 27 118 16 15 43 13 Op de objecten werden in totaal 491 personen nagenoeg uitsluitend door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen ondersteunden geplaatst, onder wie 199 meermalen. Totaal aantal plaatsingen derhalve 690. Staat V geeft een overzicht van het aantal op de bovenstaande objecten tewerkgestelden aan het einde van het kalenderkwartaal. De resultaten, welke in het verslagjaar bij de uit voering van de regeling konden worden bereikt, stem den tot voldoening. Het primaire doel: bestrijding van een als gevolg van langdurige werkloosheid aan de dag tredende onverschilligheid en moedeloosheid, werd bereikt. Velen herwonnen hun geestkracht en levensmoed. Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. De werkzaamheden bestonden uit het egaliseren van speelterreinen en het teren van hekwerken. 82 20 20 21 4 c. Waakdiensten. In totaal werden 393 wakers bij de verschillende gemeentelijke diensten en bedrijven tewerkgesteld. Ook hier vond het rouleersysteem van zes maanden toepassing. Het loon bedroeg 0,73, na 19 Maart 0,77 per uur, op Zon- en feestdagen respectievelijk 0.90 en 0,94 per uur. Staat VI geeft een overzicht van het aantal tewerk gestelden bij de Gemeentelijke niet-gesubsidieerde werkverschaffing. Voor een overzicht van de voor de werkverschaf fing uitgegeven gelden zij verwezen naar bijlage II. Arbeid voor handarbeiders. De tewerkstelling geschiedde bij: le. de Gemeentelijke School- en Kindertuinen; 2e. de Gemeentelijke Reinigingsdienst. ad le. De handarbeiders werden op een drietal objecten geplaatst, te weten: het object School- en Kindertuinen (grond- en onderhoudswerk ten behoeve van de schooltuintjes en bijbehorende terreinen), en de objecten Leyweg en Essesteyn (teeltrijp maken van grond voor het kweken van gewassen). De werk zaamheden op het object Leyweg hebben op 31 Maart een einde genomen, omdat de grond werd bestemd voor woningbouw. Aansluitend is daarop het werk voortgezet op het landgoed Essesteyn. ad 2e. De werkzaamheden bij deze dienst omvat ten het schoonhouden van landerijen en gedurende de zomermaanden van het Stille Strand. De werkverschaffing kan worden onderscheiden in: arbeid voor handarbeiders; arbeid voor minder-valide handarbeiders; waakdiensten. a. b. c. a. Gem. Plantsoenen I (Schev. bosjes) b. Gem. Plantsoenen II (distelbestrij- ding) c. Staatsbosbeheer (Haagse bos) d. Gem. Plantsoenen (waakdienst) e. Gemeentewerken (Maquette) f. Miniatuurstad (waakdienst) g. Gem. Plantsoenen (Bosjes van Poot) j h. Gem. Plantsoenen (Onderhoud bor- I den) i. Staatsbosbeheer (Wassenaarse Slag) j. Korte Voorhout (o.l.v. Gem.Werken) k. Korte Voorhout (o.l.v. Gem. Plant- soenen)i l. Haagse Stichting voor Lich. Opvoe ding Korte Voorhout. Het door oorlogshandelingen verwoeste gedeelte van het Korte Voorhout werd verfraaid. Het loon voor deze tewerkgestelden bedroeg aan vankelijk 0,80, met ingang van 19 Maart 0,84 per uur. De tewerkstellingstermijn bleef beperkt tot ten hoogste zes maanden. b. Arbeid voor minder-valide handarbeiders. Regelmatig waren 25 arbeiders werkzaam bij de Gemeenteplantsoenen en tot einde Maart bij de Ge meentelijke School- en Kindertuinen, object Leyweg. De vergoeding, vastgesteld op grond van hun arbeids prestaties, bedroeg voor vrijwel allen 100 pCt. van het normale loon van 0,80 per uur, na 19 Maart 0,84 per uur, dus gelijk of nagenoeg gelijk aan die voor de valide arbeiders in de werkverschaffing. In de regel bleven zij echter de speciale, voor hen geschikte arbeid verrichten. De aanvankelijk onbeperkte tewerkstellingsduur werd bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 Maart 1951 bepaald op maximaal zes maan den, behoudens bijzondere gevallen. Deze maatregel noopte tot ontslag van alle tewerkgestelden op vijf na; zij werden door „nieuwe” armlastigen vervangen. Wassenaarse Slag. Het object kwam in samenwerking met de gemeente Wassenaar tot stand. Het omvatte het onderhoud van jonge aanplant, paden en zandwegen, alsmede licht grondwerk. De werkzaamheden geschiedden onder leiding van Staatsbosbeheer. Het vervoer van de Haagse tewerkgestelden geschiedde per bus. Het ob ject was van 26 November tot 29 December 1951 in uitvoering. 201 259 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. a. Omschrijving van het object 30 Juni 99 10 11 3. Tewerkstelling in de Gemeentelijke niet- gesubsidieerde werkverschaffing. 60 Aantal tewerkgestelden op 30 Sept. 31 Dec. V. Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 438