32 26 jaar 28 jaar 27 jaar 29 jaar 39,70 37,50 26 jaar 29 jaar 28 jaar 27 jaar 34,20 32,25 30,25 28,25 14 30 jaar en ouder Bij rondzendbrief d.d. 29 Maart 1951 wijzigde de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de regeling zodanig, dat behalve werkzaamheden ten be hoeve van de gemeente ook werkzaamheden ten be- ƒ44,10 24 jaar 40,20 24 jaar ƒ41,90 23 jaar 38,20 23 jaar In de richtlijnen voor deze vorm van hulpverlening aankoop door tussenkomst van de Commissie voor sociale kunstopdrachten van schilderijen, aquarellen, beeldhouwwerk etc. en het verstrekken van opdrach ten, waarvan de aankoopsom of het honorarium van de opdracht in wekelijkse termijnen werd uitbetaald hoeve van een ander publiekrechtelijk of privaat rechtelijk lichaam kunnen worden uitgevoerd. In totaal werden 113 personen gedurende kortere of langere tijd ingevolge deze regeling tewerkgesteld. Staat VII geeft een overzicht van de op 1 Januari bestaande en in de loop van 1951 in het leven geroe pen objecten, tevens vermeldende het aantal tewerk- gestelden aan het einde van elk kwartaal. ƒ48,55 25 jaar ƒ44,10 25 jaar Voor de voorwaarden en de duur van de tewerk stelling zij verwezen naar het jaarverslag 1950. De beloning voor hen op wie de „Regeling tewerk stelling hoofdarbeiders” van toepassing is, onderging op 19 Maart eveneens wijziging (voor beloning tot deze datum zie men eveneens het jaarverslag 1950). Deze werd toen als volgt vastgesteld: Objecten behorende bij groep a. leeftijd: 35,30 ƒ33,10 ƒ30,90 Objecten behorende bij groep b. 30 jaar en ouder VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. Omschrijving. 24 22 26 27 31 3 17 7 10 11 II 13 Tewerkgesteld bij 31 Mrt. 30 Juni 27 24 30 22 9 8 9 9 6 6 6 6 1 1 1 I e. 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 194 197 Totaal 162 1 2 3 12 12 10 15 1 2 4 3 3 2 2 1 1 47 49 51 36,20 1 1 4. De regeling tewerkstelling hoofdarbeiders. 63 35 4 64 39 2 65 36 2 3 2 8 2 8 2 8 2 8 2 66 42 3 31 Mrt. 30 Juni 30 Sept. 31 Dec. Handarbeiders (validen). a. Gem. School-en Kindertuinen b. Gem. School-en Kindertuinen (Essesteyn) c. Gem. Reinigingsdienst (schoonhouden landerijen). d. Gem. Reinigingsdienst (strandwerk) Handarbeiders minder-validen) a. Gemeenteplantsoenen 186 VII. Overzicht van het aantal tewerkgestelden ingevolge de regeling tewerkstelling hoofdarbeiders. Aantal tewerkgestelden op 30 Sept.! 31 Dec. VI. Overzicht van het aantal tewerkgestelden bij de gemeen telijke niet-gesubsidieerde werkverschaffing. Aantal tewerkgestelden op 44 Wakers (validen). a. Gemeentewerken (schoolbe- waking) b. Gemeenteplantsoenen c. Gem. School-en Kindertuinen d. Gem. Bureau voor Werk lozenzorg Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding Gem. Dienst voor Schone Kunsten (tentoonstelling) g. Gem. Dienst voor Schone Kunsten (kelder) a. Centraal Bureau voor Ge nealogie I b. Centraal Bureau voor Ge nealogie II c. Rijksbureau voor Kunst historische Documentatie d. Algemeen Rijksarchief e. Gem. Dienst voor Schone Kunsten I f. Gem. Dienst voor Schone Kunsten II g. Gem. Dienst voor Schone Kunsten III h. Gem. Dienst voor Schone Kunsten IV i. Gem. Gasbedrijf j. Criminologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht k. Gem. Ziekenhuizen I l. Gem. Ziekenhuizen II m. Gem. Bureau voor Statistiek en Voorlichting n. Gem. Bureau voor Werklo zenzorg I o. Gem. Bureau voor Werklo zenzorg II p. Instituut voor Sociaal Onder zoek van het Nederlandse Volk q. ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bescherming van zuige lingen en kleuters r. Gem. Geneeskundige en Ge zondheidsdienst s. Gem. Dienst voor Wederop bouw en Stadsontwikkeling I t. Gem. Dienst voor Wederop bouw en Stadsontwikkel ing II u. Bibliotheek van het Maerlant Lyceum 5. De regeling voor sociale bijstand aan beeldende kunstenaars.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 439