J I I 35 N. V. Onderlinge Polikliniek 's-Gravenhage, Bierkade 1. Gegevens voor het jaarverslag werden niet verstrekt. R.K. Vrouwenkliniek „Bethlehem” Prinsessegracht 8. Aan de kliniek waren behalve de geneesheer-direc- teur verbonden 1 plaatsvervanger, 1 internist, 1 Rönt genoloog, 1 chirurg, 1 kinderarts en 2 assistenten. In 1951 werden in totaal 2 403 volwassen patiënten verpleegd; het aantal geboren babies bedroeg 765. Voor de volwassen patiënten en de pasgeborenen zijn onderscheidenlijk 34 878 en 11 058 verpleegdagen te vermelden. Het aantal beschikbare bedden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 103; voor de babies waren er 55 wiegen. In de loop van het verslagjaar werden voor de aantekening kraamverpleging 33 zusters opgeleid. Financiële bijzonderheden werden niet verstrekt. Emmakliniek, Parkweg 21 Het aantal patiënten op 1 Januari 1951 bedroeg 78 (42 vrouwen en 36 zuigelingen). In de loop van het jaar werden 1 719 vrouwen en 1 196 zuigelingen opgenomen en onderscheidenlijk 1 718 en 1 176 ontslagen; 1 vrouw en 20 zuigelingen zijn gestorven. Hierdoor waren op 31 December 1951 in verpleging 42 vrouwen en 36 zuigelingen. Het aantal verpleegdagen in 1951 bedroeg 18 466 voor de vrouwen en 12 750 voor de zuigelingen. Op 31 December 1951 bedroeg het aantal bedden 60 en het aantal wiegen 50. Het saldo verlies van de exploitatierekening per 31 December 1951 was ƒ6.509,45. Oranjekliniek, Oude Scheveningseweg 42 en 44. Dit jaar nam het aantal verpleegdagen voor volwas senen toe en bedroeg 12 506 tegen 11 485 in 1950. Het aantal verpleegdagen der babies verminderde en was 4 650, tegen 5 064 in 1950, hoewel het aantal bevallin gen toenam van 380 in het vorige tot 400 in dit jaar. Er werden meer operaties verricht, nl. 307 tegen 234 in het jaar 1950. Het aantal curettages bedroeg 315 tegen 311 in 1950. Het aantal beschikbare bedden bedroeg ultimo De cember 1951:38 voor volwassenen, benevens 20 wiegen voor zuigelingen. Algemene Haagse Polikliniek, Prinsegracht 43. Door de administratie van deze kliniek werden voor het Gemeenteverslag alleen financiële, geen medische, gegevens verstrekt. Het saldo verlies 1951 was ƒ1.345,57. Sophia-Stichting. Opnieuw moet worden aangetekend, dat de stichting haar werkzaamheden niet kon hervatten in 1951 en dat een verslag deswege niet is verschenen. Omtrent de verpleging van on- of minvermogenden in ziekenhuizen door bemiddeling van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen worden gegevens aange troffen in het verslag van genoemde Dienst. Zuiderpolikliniek, Van der Duynstraat 177. Van deze instelling werden geen gegevens voor het Gemeenteverslag verkregen. Vereniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen, Duinstraat 19. Er werden 27 227 consulten gegeven in de polikli- klinieken, waarvan 1 316 door de gemeentearts. Door de polikliniekzusters werden de volgende be handelingen toegepast 2 748 diathermiebestralingen, 2 855 hoogtezonbestralingen, 266 infraroodbestralin- gen. Ongevallenhulp werd 1 275 maal verleend. Van 1 Juli 1951 af hield de gemeentearts geen zitting meer in de kliniek. Hieraan valt de vermindering toe te schrijven van het aantal hulpverleningen bij ongevallen, dat in 1950 nog 2 268 bedroeg. Tegen pokken en diph- terie werd 585 maal ingeënt. De wijkverpleegsters brachten 21 697 bezoeken aan huispatiënten, waarvan 3 646 bij zg. gemeentepatiënten. In de wijkverpleging waren in het verslagjaar 4 wijkverpleegsters, in de polikliniek 1 polikliniekzuster en 1 doktersassistente werkzaam. Poliklinieken van „De Volharding”, Gedempte Burgwal 33-34. (met wijkzittingslokalen). Het aantal bezoekers aan de medische poliklinieken daalde met 9,8 pCt. en bedroeg in 1951176 852, tegen 196 059 in 1950. Voor de uitwendige geneeswijzen bedroeg het aantal bezoekers in 1951 eveneens minder nl. 52 341, tegen 75 700 in het voorafgaande jaar, waarvan dit jaar voor Röntgentherapie 5 529, voor heilgymnastiek 2 592, voor massage 13 368. Rusthuis St. Joannes de Deo, Paleisstraat 4. In het jaar 1951 werden 3 patiënten verpleegd ge durende 1 095 verpleegdagen; 37 patiënten werden door de broeders in hun eigen woningen verpleegd. Dit vergde 85 nachtwaken, 584 verpleegdagen en 852 hulpverleningen. Met de verpleging waren in het voorbije jaar belast 7 broeders en 1 assistent-verpleger. !i i i Poliklinieken, Consultatiebureaux Wijkverplegingen. voor Tuberculose;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 43