32 'I 17 bureau een prettig contact met de Heer C. M. Bogert, referendaris van de afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1951 werden 2 186 aanvragen om personeel van de verschillende gemeente-instanties ontvangen. In 1 369 gevallen kon door het bureau aan de aanvragen uit het beschikbare aanbod worden voldaan. In de gevallen, dat in de voorziening daarvan uit bij het bureau ingeschreven candidaten, niet onmiddellijk kon worden voldaan, werd, indien het vermoeden bestond, dat onder het gemeentepersoneel aanvaardbare candi daten konden schuilen, voor een bepaalde vacerende functie, een rondschrijven gezonden aan alle gemeen telijke diensten en bedrijven. Soms gelijktijdig, soms daarna werden advertenties in dag- of vakbladen ge plaatst. Naar aanleiding van deze oproepingen wer den in het verslagjaar 4 458 schriftelijke sollicitaties bij het bureau ontvangen. Voor die aanvragen om personeel van gemeente- instanties, waaraan het bureau niet kon voldoen, voornamelijk werklieden, werd het Gewestelijk Ar beidsbureau ingeschakeld. De vraag naar administratief personeel bepaalde zich ook dit jaar tot de jonge krachten. Het aanbod van jeugdige administratieve krachten was echter ook nu weer kleiner dan de vraag. Dit gold ook voor be hoorlijk onderlegde en geroutineerde typistes, een ver schijnsel dat zich algemeen voordeed. Met medewerking van de afd. Onderwijs der Ge meentesecretarie werd ook dit jaar onder de jongelui, die hun schoolopleiding hadden voltooid, een vouw blad verspreid, waarin zij werden opgewekt bij de Gemeente ’s-Gravenhage in dienst te treden. Deze actie had een bevredigend resultaat. Het aantal personen, dat kwam informeren naar de mogelijkheid om in gemeentedienst geplaatst te worden, nam ook in vergelijking met 1950 zeer sterk toe. Op deze wijze kwamen 2 325 aanbiedingen van werkzoekenden binnen tegen 1 635 in 1950. Het merendeel moest echter teleurgesteld worden, omdat zij of te oud waren of een te onvoldoende opleiding hadden genoten om te kunnen worden geplaatst. 7 7 7 7 In het verslagjaar ondergingen de voorschriften in zake her- en overplaatsing van personeel in ge meentedienst geen wijziging, doch wel die inzake de plaatsing van personeel. Vooral de circulaire van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 Augustus 1951, nr. 278759 I P.Z., inzake een in het vervolg voor de plaatsing in te stellen antecedentenonderzoek, bracht een niet geringe hoeveelheid werk mede en stagneerde uiteraard enigszins een vlotte personeelsvoorziening. De meeste bedrijven en diensten toonden hiervoor echter begrip. Voor de uitvoering van de circulaire van Burge meester en Wethouders d.d. 12 Januari 1951, waarin aandacht werd gevraagd voor het vele afgevloeide ijkspersoneel, waarvan er velen geschikt zijn voor ervulling van gemeentelijke vacatures, onderhield het 7 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. dienst. i Takken van dienst. Lonen reservisten. Totaal. 1.247’57 5.441,’56 Restant wachtgeld en improductief loon schadeloon. Bedrag. 2,73 Centraal Badbeheer (Stichting Gasbedrijf (Gemeentelijk Gemeentewerken Huisvesting (Gemeentelijk Bureau voor de Onderwijs (Afdeling Politie Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Gemeentelijk Bureau voor 2.837,34 415,83 1.776,89 126,80 6.590,39 9.574,89 35.022,50 3.729,62 12.558,43 29.247,34 3.609,77 8.584,01 13.551,67 21,84 1.407,84 1.163,76 2.409’90 3.510,99 3.358’88 1.163,76 1.247,57 2.409,90 3.510,99 5.441,56 3.358,88 3.326,56 10.015,69 131.335,64 O 10.443,53 316,21 2) 10.759,74 3.326,56 20.459,22 131.651,85 152.111,07 8. Personeelsvoorziening. Wachtgeld en uitkeringen ingevolge de Tijdelijke U itkerings verordening. Wachtgelden. Apotheek (Gemeente Brandweer Centraal Badbeheer (Stichting Financiën (Afdeling Gasbedrijf (Gemeentelijk Onderwijs (Afdeling Politie Schone Kunsten (Dienst voor Secretarie Vakcursus voor Werklozen Werklozenzorg (Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuizen (Gemeente J 141.351,33 1) Dit bedrag moet worden verminderd met ƒ2.501,55 voor terugontvangen en terug te ontvangen wachtgelden. 2) Dit bedrag moet worden verminderd met ƒ92,41 voor terugontvangen schadeloon. X. Bedragen betaald aan wachtgelders en reservisten. De wedden en lonen, verdiend in gemeentedienst, gesplitst naar de takken van XI. Verdeling restant wachtgeld, uitkeringen en Bedrijven en diensten. Tijdelijke uitkeringen. Bouw- en Woningtoezicht (Gemeente Huisvesting (Gemeentelijk Bureau voor de Plantsoenen (Gemeente Wederopbouw en Stadsontwikkeling (Dienst voor 129.057,89 Schadeloon Personeelsreserve 1951113,21 Verantwoord op de jaarrekening van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 442