32 R. P. BAAS. De Directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, In 1 219 gevallen kon door de secretaris een zo genaamde verklaring van geen bezwaar worden af gegeven. Voor 85 personen bleek een onderzoek en behandeling in een commissievergadering noodzake lijk. De Commissie kwam daartoe negen maal bijeen. Zij besloot 64 personen toelaatbaar te verklaren. In 19 gevallen werd aan B. en W. een advies tot afwij zing uitgebracht, met welke adviezen genoemd Col lege zich verenigde. Bovendien werd in twee gevallen aan B. en W. ge adviseerd betrokkenen tijdelijk niet-toelaatbaar tot de gemeentedienst te verklaren. Met deze adviezen ging genoemd College eveneens accoord. 31 aanvragen konden wegens terugtrekking der sollicitanten of inmiddels verleend ontslag worden ge deponeerd. Gedurende het verslagjaar werd één ver zoek om revisie van een afwijzende beslissing behan deld, in welk geval betrokkene alsnog toelaatbaar tot de gemeentedienst werd geacht. In één geval werd op verzoek van Burgemeester en Wethouders advies uitgebracht inzake de eventuele herplaatsing van een gewezen gemeente-ambtenaar. Voorts moge hierbij nog worden vermeld, dat be trokkene op diens verzoek, zulks krachtens het regle ment van de werkwijze van de Commissie, in een vol tallige vergadering werd gehoord. Op 31 December waren nog 42 aanvragen in behandeling. Ook in dit verslagjaar onderging de taak van deze Commissie, namelijk „de beoordeling van het zedelijk gedrag van personen, die voor plaatsing in Gemeente dienst of bij een semi-Gemeentelijke instelling in aan merking konden komen en die eenmaal of meermalen zijn veroordeeld of omtrent wier zedelijk gedrag op andere wijze iets ongunstigs bekend is” geen wijzi ging- Bij besluit van B. en W. van 13 Juni 1951, no. 275323, Afd. P.Z., werd het plv. lid Mr H. J. van der Poel, in verband met zijn benoeming tot hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie, met ingang van deze datum vervangen door Mr J. A. Zandee, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Per soneelszaken der Gemeentesecretarie. In de samen stelling van de Commissie werd gedurende deze ver slagperiode verder geen wijziging gebracht. Omtrent de werkzaamheden van het secretariaat, dat is ondergebracht bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, kan nog het volgende worden medegedeeld. In het verslagjaar werden 1 328 aanvragen voor een bewijs van toelaatbaarheid tot de gemeentedienst door de desbetreffende hoofden van takken van dienst bij het secretariaat ingediend en in behandeling ge nomen. Het aantal bij vorige werkgevers ingewonnen in formaties bedroeg in het verslagjaar 3 859 tegen 2 355 in 1950. Voor verdere gegevens betreffende het aantal aan vragen en plaatsingen van nieuw personeel, gesplitst naar de verschillende takken van dienst, wordt ver wezen naar staat XII. VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. 18 9. Commissie Zedelijk Gedrag. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 443