32 20 VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING Personeelsvoorziening. 909.643,95 Tijdvak. Gemeentepiantsoenen Schooltuinen ,5 32.720,12 330.252,72 149.502,50 1) Terugontvangen aan uitgespaarde steun van Dienst Sociale Belangen f 11.297, BIJLAGE I. Overzicht der kosten 5» Handarbeiders Gemeentewerken Reinigingsdienst Zakelijke uitgaven. Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaak gebouwen Aanschaffing meubilair Onderhoud meubilair Aanschaffing kantoormachines Onderhoud kantoormachines Aanschaffing rijwielen Auto- en motorkosten Tramkosten Rijwielkosten Reis- en verblijfkosten Verwarming Verlichting Waterverbruik Dienstkleding Kantoorbehoeften en drukwerken Porti, telegram- en zegelkosten Boeken en tijdschriften Telefoonkosten Contributies, donaties Verschillende kleine uitgaven Premie brandverzekering Premie autoverzekering, enz. Personeelsuitgaven. Salarissen Lonen Overwerk Kosten geneesk. onderzoek en controle Sociale lasten waakdienst schoonhouden landerijen strandwerk hakken van hout. enz. waakdienst waakdienst spitwerk op de tuinen Leyweg/Essesteijn rijwielbewaking Uitbe taalde lonen. -31/12-51 -31/12-51 -31/12-51 -31/12-51 -31/12-51 13.818,90 4.275,77 772,20 13.399,70 19.928,97 1.510,43 8.345,63 54.110,81 295,42 21,56 43,— 259,99 6.364,82 24.465,10 1.535,53 8.735,34 104,90 2.196,— 1.071,05 4.004,60 940,36 269,08 2.687,85 606,90 5.067,77 3.744.15 281,52 932,17 29.088,76 7.730,72 1.129,82 7.698,57 50,— 1.681,44 20,70 61,50 Bijkomende kosten 1/1 -31/12-51 1/1 -31/12-51 11/6 - 8/9 -51 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12/2 -31/12-51 4/6 -18/9 -51 25/6 -31/12-51 25/6 - 6/10-51 f 640.082,— 25.814,78 28.698,96 1.154,97 103.424,59 118.385,42 12.645,95 6.374,31 46.389,98 72.420,13 6.260,83 43.730,47 18.804,09') 1.780,83 483,71 978,37 1.998,63 802,29 1.417,25 7.949,10 33,45 306,— 113,21 f 920.265,25 van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en BIJLAGE II. Overzicht der uitgaven voor werkverschaffing over het jaar 1951. Specifieke uitgaven voor de uitvoering van de dienst. Advertentiekosten Tegemoetkoming kosten cursus maatschappelijk werker Vergoeding aan vakorganisaties voor administratiekosten Reiskosten sollicitanten Oninbare voorschotten kleding en schoeisel Schadeloon Personeelsreserve Bureau Werklozenzorg Stichting Lich. Opvoeding: waakdienst Dienst Schone Kunsten waakdienst kelderverbouwing bewaking tentoonstelling Premie Ziektewet, Ziekenfondsenbesluit en Ongevallenwet voor boven genoemde objecten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 445