1 037 645 1 Voor scholen, maatschappelijke instellingen, bu reaux voor beroepskeuze enz. werd evenals in vorige jaren een uitvoerig gestencild jaarverslag gemaakt. In dit verslag werden enige „gevallen” besproken en be paalde bijzonderheden, die ook voor de kleinere bu reaux voor beroepskeuze van belang zijn, uitgewerkt. Het personeel bestond op 31 December 1951 uit: de wnd directrice; 2 mannelijke adviseurs en 1 vrou welijke adviseur in de rang van commies A; 1 admini stratieve ambtenaar. In de samenstelling van de Commissie kwam geen wijziging; zij bestond op 31 December 1951 uit: G. J. Scheepers, voorzitter; Mr W. Nieuwhoff Jr., secretaris; mevr. Dra W. Khande Koningh, mej. N. Ongerboer en de heren A. J. van Hagen, C. H. Sonne- veld, Rector J. N. Verkley en Mr J. H. Vermeulen, leden. GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. De wnd directrice maakte als lid deel uit van de vol gende commissies en besturen de Gemeentelijke Commissie voor Kraamhulp, de Gemeentelijke Efficiency Commissie, de Vereniging tot bevordering der voorlichting bij beroepskeuze, het Cen traal Comité van samenwerking inzake voorlichting bij beroepskeuze, een Commissie bestaande uit vertegen woordigers van het Ned. Instituut van Practizerende Psychologen en het Centraal Comité van samenwerking inzake voorlichting bij beroepskeuze ter bestudering van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland, de Commissie voor de beroepskeuzevoorlichting van de Raad voor de Zaken van Kerk en samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk; het Bestuur van de Haagse Jeugd-Actie, terwijl zij verzocht werd om deel uit te maken van een sub-commissie van de Commissie van Advies voor de organisatie van de beroepskeuze voorlichting (commissie Langeveld). Vanwege het Bureau werden op verzoek 10 lezingen gehouden voor ouderavonden, onderwijsinstellingen, sociale werksters e.d. In 1951 werden door het Bureau 133 candidaten voornamelijk in groepsverband onderzocht op hun ver dere onderwijs- en/of beroepsgeschiktheid; hiervan waren 101 jongens en 32 meisjes, de meeste in de leeftijd van 1116 jaar. Ouderen werden, indien nodig, naar psychologische instituten verwezen. Het Bureau hoopt echter in 1952 het psychologisch onderzoek voor deze categorie zelf ter hand te kunnen nemen. jonger dan 15 jaar 15 t./m. 18 jaar 19 t./m. 24 jaar 25 jaar en ouder De opbrengst van de verplichte vergoeding bedroeg f 2.806,25. 480 327 151 79 Het aantal nieuwe adviesvragenden bedroeg 1 682; hiervan waren 1 037 mannelijke en 645 vrouwelijke candidaten. Van deze candidaten waren 164 niet-inge- zetenen van ’s-Gravenhage. Voor herhaald overleg bezochten 1 293 personen het Bureau (875 mannelijke en 418 vrouwelijke). Deze her haalde bezoeken vragen voor het merendeel een uit voerige bespreking, vooral wanneer het personen be treft, die enige jaren geleden het Bureau bezochten. In totaal boekte het Bureau derhalve 2 975 beroeps- keuzebesprekingen Verdeeld naar de leeftijden waren voor de nieuwe ad viesvragenden de cijfers als volgt: Voor de medewerking en het vertrouwen van hoof den van openbare en bijzondere scholen is de leiding van het Bureau zeer erkentelijk. Vele Gemeentelijke diensten en sociale werk(st)ers van grote instellingen en kerkelijke instanties zochten herhaaldelijk contact met het Bureau. De sociale wer kers van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen mogen bij deze Dienst geen voorstellen voor voortge zette studie in welke richting ook doen, voordat over de betreffende gevallen door het Bureau advies is uitgebracht. Er werden in 1951 geen vergaderingen gehouden. BIJLAGE 33 Inkomsten. Propaganda. Personeel. Deelneming aan commissies. Lezingen. Psychologisch onderzoek. mannen vrouwen 166 253 134 92 Verstrekte adviezen. de Commissie voor de Beroeps- Samensteiling van keuze. Medewerking. Vergaderingen van de Commissie voor Beroeps keuze.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 446