33 2 J. M. SMELIK, Bibliotheek. Een bescheiden aantal boekwerken werd aange kocht; verder maakte het Bureau dankbaar gebruik van de bibliotheek van het Gemeentelijk Paedagogisch Centrum. Vele malen werd aan beroepskeuzecandidaten oriën terende lectuur medegegeven. De heer J. H. J. Nijssen maakte deel uit van de com missie van advies inzake het maandblad voor het per soneel van de gemeente ’s-Gravenhage. De heer E. de Boer werd gezinsvoogd over 4 jongens (onder toezicht van Pro Juventute), welke jongens bij hem om advies kwamen. Mejuffrouw C. M. D. Dil nam deel aan de algemene voorlichting „Beroepskeuze voor'Meisjes” van de Ver eniging van Vrouwen met academische opleiding voor leerlingen van de hoogste klassen van het V. H. M. O. Het aantal door het Bureau ontvangen poststukken’ bedroeg 1 681. Het aantal verzonden poststukken was 1 044. De waarnemend directrice woonde uit hoofde van gemelde functie verschillende vergaderingen bij, in to taal 27, terwijl door haar en de adviseurs verschillende besprekingen werden gevoerd met personen die op het terrein van de beroepskeuzevoorlichting en wat daar mede samerfhangt ingelicht wilden worden, of zelf ge gevens ten behoeve van de voorlichting wensten te ver schaffen. Alle adviseurs namen evenals in vorige jaren deel aan de jaarlijkse studieconferentie voor beroepskeuze-advi- seurs te Ben nek om. Op 15 September herdacht het Bureau zijn dertig jarig bestaan, aan welk feit enige luister werd bijgezet door een gezamenlijke viering met het Centraal Comité van samenwerking inzake voorlichting bij beroepskeu ze, dat zijn 25-jarig bestaan mocht herdenken. Op 14 November vond een bijeenkomst plaats in de Aula van het Gemeente-Museum, waar de voorzitter van het Centraal Comité, de heer H. van der Vlist, in zijn herdenkingsrede aan het jubileum van het Bureau alle aandacht wijdde. Namens de Wethouder van Soci ale Zaken, die verhinderd was, werden door de heer Mr H. J. van der Poel waarderende woorden gericht tot het Bureau, terwijl door hem tevens wijlen de heer Koning, de vroegere directeur, werd herdacht. De in vroegere verslagen afzonderlijk genoteerde scholen en beroepen zouden ook voor 1951 kunnen ver meld worden; waar de bespreking en voorlichting dik wijls een oriënterend karakter draagt, worden verschil lende beroepsrichtingen besproken, maar de candidaat neemt de beslissing soms pas veel later. We laten dus een opsomming liever achterwege. Wat nieuwe moge lijkheden betreft, kan voor meisjes worden vermeld, dat reeds aan enkele candidaten kon worden gewezen op de experimenteer-opleiding voor lerares bij het N.O. een en ander in het kader van de onderwijsvernieuwing, en op de noodopleiding voor a.s. leraressen Na. Door de adviseurs, gezamenlijk of afzonderlijk, wer den 23 instellingen, die voor het beroepskeuzewerk van belang zijn, bezocht. VERSLAG VAN HET GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. geadviseerde beroeps- i wnd directrice. Overige werkzaamheden. Correspondentie. Vergaderingen, besprekingen, enz. Jubileum. Genoten onderwijs en richtingen. Bezoeken aan scholen, bedrijven, instellingen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 447