tf sa» Stille Veerkade 20. 36 Op de drie consultatiebureaux werden in 1951 inge schreven 11 628 nieuwe patiënten, waarvan 3 434 man nen, 4 189 vrouwen, 2 034 jongens en 1 971 meisjes. Van deze 11 628 personen, die voor de eerste maal het bureau bezochten waren er 428 (3,68 lijdende aan t.b.c., 113 (1,77%) hadden inactieve t.b.c. onder de leden, 25 (0,22%) werden verdacht van t.b.c., terwijl de overige 10 969 personen (94,33%) géén t.b.c. hadden. De totale sterfte in 1951 van personen, lijdende aan t.b.c. bedroeg volgens het verslag van de Vereniging voor de gemeente ’s-Gravenhage 87. De in 1950 systematisch begonnen inentingen tegen de gevreesde ziekte werden in 1951 voortgezet; het totale aantal van deze inentingen bedroeg 4 254. In 3 092 gezinnen werd in het verslagjaar huisbezoek gedaan; voor geregeld huisbezoek kwamen aan het eind van het verslagjaar nog 2 252 gezinnen in aan merking. Door de huisbezoeksters zijn 18 213 huisbezoeken afgelegd; 286 bezoeken werden gebracht aan verschil lende instellingen werkende op maatschappelijk gebied. Ontsmettingen werden 13 maal verricht; woningver beteringen vonden 133 maal plaats; in 337 gevallen vond sanatoriumuitzending plaats. De exploitatierekening 1 Januari-31 December 1951 vertoonde een nadelig saldo van ƒ23.689,06. ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose, Waldeck Pyrmontkade 2. (Consultatiebureaux te ’s-Gravenhage, Scheveningen en Loosduinen). Vereniging Diakonessenarbeid in Wijk VIII der Her vormde Gemeente, Tollensstraat 97-105. Gedempte Sloot 167 Vereniging Diakonessenarbeid in Wijk VII der Her vormde Gemeente, Zuid Binnensingel 10. Door de zusters werd in de wijk vele malen hulp verleend. Er werd geholpen in 67 gezinnen van ge- meentepatiënten met 7 659 bezoeken en in 64 gezinnen van fondspatiënten met 4 586 bezoeken. Op de spreekuren van de dokters werd door de zuster 9 180 maal hulp verleend. Het aantal aangesloten leden bedroeg ultimo De cember 285. De kinderdagverpleging was het gehele jaar goed bezet. Er kwamen 127 kinderen (7 891 verpleegdagen). De exploitatierekening dagverpleging over 1951 wees een voordelig saldo van 684,64 aande exploi tatierekening gezinsverpleging een nadelig saldo van ƒ2.162,43 In dagverpleging waren in het verslagjaar 112 kin deren gedurende 10 178 verpleegdagen. Door de zusters werden in het wijkgebouw 2 807 bezoekers gebaad en voorts 5 028 hoofdbehandelingen en 3 366 hoogtezonbestralingen toegepast. Op het spreekuur van de gemeentearts werden 9 624, op het fondsspreekuur in de polikliniek werden 8 605 consulten gegeven. Het aantal huisbezoeken in de wijkverpleging be- droeg voor de particuliere en de „stads”patiënten onder scheidenlijk 11 059 en 10 905. Vereniging voor Wijkverpleging, secretariaat: Utrechtsestraat 2, Scheveningen. Deze nieuwe vereniging is ontstaan door fusie van de 60 jaar oude ,,’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging” en de 50 jaar bestaande „Vereniging Wijkverpleging Twentstraat”. De spreekuren werden gehouden in de gebouwen: Stille Veerkade 20 en Gedempte Sloot 167; het eerst genoemde onderging door verbouwing en uitbreiding een grote verandering. Hierna volgen enkele cijfers voor de afzonderlijke afdelingen Eén maal werd in het verslagjaar een moedercursus georganiseerd, die door 37 jonge vrouwen werd ge volgd. De nadelige saldi van de resultatenrekeningen over 1951, bedroegen voor de afdelingen Stille Veerkade en Gedempte Sloot onderscheidenlijk 838,42 en ƒ1.563,07. Spreekuren huisartsen Spreekuren specialisten Hulpverlening door zusters in gebouw Bezoeken door zusters Uitgeieende artikelen aan 52 patiënten Consulten op spreekuur Bezoeken door zusters 17 250 1 2 979 12 276 7 208 102 1 1) De spreekuren van de gemeentearts zijn met ingang van 1 Juli 1951 op geheven. Consulten op spreekuur Bezoeken door zusters Consulten aan zuigelingen Consulten aan kleuters Huisbezoeken aan zuigelingen en kleuters Spreekuren huisartsen Spreekuren specialisten Hulpverlening door zusters in gebouw Bezoeken door zusters Uitgeleende artikelen aan 212 patiënten 16 483 866 18 648 8 106 332 4 638 868 2 994 446 1 498 TE <2*5 o. Voor de dagverpleging waren bovendien 54 pa tiënten ingeschreven met 3 444 verpleegdagen. c j, a T3 C c ‘-v <2 5 a c i 728 1 578

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 44