I I I 1 34 I I I 4 I 3 079 partijen t) 6 066 partijen Brandstoffenvoorziening. Voor het stookseizoen 1950/’51 ontvingen de onder steunden een wekelijkse uitkering in contanten en wel een bedrag van ƒ2,50 of 1,30 (onderscheidenlijk voor een hele of halve brandstoffenverstrekking), waardoor zij zelf tot aanschaffing van de noodzakelijke brand stoffenhoeveelheid konden overgaan. Voor het stookseizoen 1951/’52 wordt dezelfde ge dragslijn gevolgd, met dien verstande, dat de wekelijkse uitkeringen onderscheidenlijk ƒ3,15 enƒ 1,60 bedragen. De brandstoffenbijslag werd voor de eerste maal uitbe taald in de week van 16 tot en met 22 September 1951 (en zo vervolgens tot en met 15 Maart 1952), waardoor de ondersteunden bij de aanvang van het stookseizoen een zodanig bedrag hadden ontvangen, dat zij brand stoffen konden aanschaffen. Melkverstrekking. Aan de ondersteunden werden ten behoeve van hun kinderen tot de leeftijd van 14 jaar 156 888 bons uitge reikt, waarop gratis melk kon worden verkregen. In totaal werd 541 288 liter (w.o. 32 136 liter schoolmelk) niet direct aanwijsbaar resultaat bereikt. In die gevallen, waarin de pogingen tot overreding en beïnvloeding mislukken, moet helaas worden vastgesteld, dat geen enkel middel tot een meer drastisch ingrijpen aanwezig is, waardoor lijdelijk moet worden toegezien hoe het gezin, dat terwille van de kinderen in onderstand moet blijven, in zijn a-sociale practijken blijft volharden, de kans op verder afglijden blijft bestaan en de kinderen vaak met ondergang worden bedreigd. verstrekt. In 1950 bedroeg de afgifte 156 492 bons voor 564 889 Vs liter (w.o. 27 868 liter schoolmelk). Baden. Aangezien gebleken was, dat van de door de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen gratis ter be schikking gestelde badbons geen of onvoldoende ge bruik werd gemaakt, werd in de maand Mei 1951 in de tot dan bestaande regeling wijziging gebracht. Ingaande 13 Mei 1951 worden bij de uitbetaling geen badbons meer uitgereikt, doch kunnen de ondersteunden deze voor hen en hun daarvoor in aanmerking komende ge zinsleden boven de leeftijd van 14 jaar (leerplichtige kinderen kunnen aan de zgn. schoolbaden deelnemen) aanvragen bij in de betaallokalen dienstdoende zaal wachters, echter onder de voorwaarde, dat zij daarvan in de betreffende week ook inderdaad gebruik maken. In het verslagjaar werden 58 760 bons uitgereikt, elk rechtgevende op één gratis stortbad per week en per persoon in een der Gemeentelijke badinrichtingen, ter wijl 25 504 baden werden genomen. Dank zij de nieuwe regeling kon, vergeleken bij vorig jaar, een belangrijke vooruitgang worden geconstateerd. Schoenreparatie. Wederom bestond voor elk lid van een ondersteund gezin de gelegenheid eenmaal per 3 maanden voor 0,50 één paar schoenen van nieuwe zolen en hakken te laten voorzien. Kerstuitkering. Evenals in vorige jaren ontvingen de ondersteunden een kersttoeslag, bedragende 25 pCt. van het toegekende bruto-steunbedrag (zonder winteruitkering), met als minimum ƒ2,50 per geval. Tevens reikte de Dienst op 22 December aan alle ondersteunden en daarmede gelijkgestelden een kerst- gave in natura uit. Deze kerstgave bestond in totaal uit 7 618 pakketten (bevattende kerststollen, blikken appel moes en gebraden saucijsjes in blik of kerststollen en chocolade kerstkransjes). Verloop van De toeneming van het aantal ondersteunde partijen gedurende 1951 bedraagt dus per saldo 173 (1949 406; 1950 467). Het verloop van het aantal partijen in de verschil lende steungroepen blijkt uit het volgende staatje: rit, -AS| 1 r s Gewone ondersteunden Valide ondersteunden ogementbewoners Niet-Europeanen Middenstanders Zwakzinnigen en zielszieken 3ijzondere zorg Totaal s Op 1 Januari 1951 in ondersteuning 5 893 partijen Gedurende 1951 in onderstand op genomen 3 252 partijen i) Totaal aantal ondersteund in 1951 9 145 partijen i) Gedurende 1951 uit ondersteuning afgevoerd Op 31 December 1951 in ondersteu ning VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN -uitkeringen. Aantal ondersteunden per Steungroep. 1-1-51 1-4-51 1-7-51 1-10-51 31-12-51 3 Toeneming of daling geduren de 1951. 5 386 56 36 11 135 85 184 5 893 5 489 74 41 12 140 87 189 6 032 5 467 51 25 12 134 86 156 5 931 5 465 35 25 12 132 91 143 5 903 5 616 47 19 13 128 98 145 6 066 Extra verstrekkingen en Inclusief 756 partijen met uitsluitend noodvoorzieningen. het aantal ondersteunde partijen. 230 9 17 2 7 13 39 173

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 450