J 34 Mei 3 231 Noodwet nog niet in werking. 1 Jan. 1 Jan. 1 Jan. 5 De toeneming van het aantal ouden van dagen onder de be volking is mede van invloed. 1 Juli 1 Oct. Voortdurende stijging van aan tal partijen door stijgende kos ten van levensonderhoud en de daardoor noodzakelijke ver hoging der steunbedragen. Daling van aantal partijen door gunstige werking Nood wet. De 8 449 verschillende personen (nl. 9 145 partijen min 696 dubbeltellingen), die in 1951 als ondersteunden in de administratie voorkwamen, zijn als volgt verdeeld naar kerkelijke gezindte: 1949 1949 1948 1948 2 329 2413 2413 2 489 2 139 2 212 2 227 2 257 2 722 2 155 1 966 1 927 Op 31 December 1951 waren 222 partijen van 64 jaar in ondersteuning. Het merendeel dezer partijen zal in de loop van 1952 voor een uitkering Noodwet in aan merking komen. Om enige vergelijking te kunnen maken zij hier nog vermeld, dat in de gemeente ’s-Gravenhage, op 1 Ja nuari 1951, 17 305 ouden van dagen een uitkering inge volge de Noodwet Ouderdomsvoorziening ontvingen. Van de 2 770 ondersteunde oudelieden op 31 Decem ber 1951 waren er 2 613 in het genot van een uitkering ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Voor de overige 157 bejaarden is een aanvraag om een uit kering lopende, terwijl in enkele gevallen geen recht op een uitkering bestaat. 1950 1 April 1950 1950 1 Juli 1 Oct. 1 April 1949 1 Juli 1 Oct. 2 602 2 648 2 659 2 693 2 770 1951 1 April 1951 1 Juli 1951 1 Oct. 1951 31 Dec. 1951 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN 1947 j Gezindte. absoluut. 433 5,12 1.109 13,13 Totaal 8.449 100 stand per 31-12-51 stand per 1-1-51 Burgerlijke staat. Gezinsverband in van totaal. in van totaal. aantal. Aantal. Alleenstaande mannen Alleenstaande vrouwen 173 100 5 893 100 6 066 Totaal Mannen, hoofd van een onvol ledig gezin Kerkelijke gezindte der ondersteunden. Echtparen met kinderen Echtparen zonder kinderen Concubinaten met kinderen Concubinaten zonder kinderen Vrouwen, hoofd van een onvol ledig gezin weduwnaar gescheiden verlaten niet gehuwd geweest weduwe gescheiden verlaten niet gehuwd geweest gehuwd gehuwd 491 1 109 5 21 31 4 1 5 348 284 233 83 256 88 53 284 1 055 405 138 999 260 99 64 289 1 083 415 141 1 047 3.530 108 3.241 28 41,78 1,28 38,36 0,33 495 1 182 3 21 30 2 1 3 334 296 217 84 Aantal ondersteunden in pCt. van totaal. 1 2 2 gezinnen 44,37% 8,33 18,82 0,08 0,36 0,53 0,07 0,02 0,08 5,91 4,82 3,95 1,41 alleenstaanden 55,63% 4,35 1,49 0,90 4,82 17,90 6,87 2,34 16,95 gezinnen 43,98% 8,16 19,49 0,05 0,35 0,49 0,03 0,02 0,05 5,51 4,88 3,58 1,38 alleenstaanden 56,02% 4,29 1,63 1,06 4,76 17,85 6,84 2,32 17,26 Uiteindelijke stijging of daling in de loop van 1951 1950 1 Jan. 1948 1 April 1948 1949 Samenstelling der steunpartijen naar gezinsverband en burgerlijke staat. Ned. en Waals Hervormd Gereformeerd Rooms-Katholiek Israëliet Overige kerkelijke gezindten: a. Christelijk 411 b. Niet-Christelijk 22 Geen kerkelijke gezindte gezinnen 53 4 73 2 2 14 12 16 1 alleenstaanden 120 4 11 11 5 28 10 3 48 i weduwnaar gescheiden 1 verlaten niet gehuwd geweest weduwe gescheiden verlaten niet gehuwd geweest

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 452