34 VII. GEMEENTELIJKE VERZORGINGSHUIZEN. IX. GENEESKUNDIGE VERZORGING. VIII. GEMEENTELIJK TEHUIS VOOR KINDEREN. 7 ontspanning, evenals de gratis aangeboden film-, to neel- en circusvoorstellingen in diverse theaters en het bezoek aan IJsrevue en Damesbeurs. Een woord van dank zij bij deze gebracht aan allen, die, op welke wijze dan ook, hieraan medewerkten of daartoe de mogelijkheid openstelden. van de verschijnselen mogelijk een besmettelijke ziekte onder de leden hebben, kunnen worden afgezonderd. De grote kinderen mochten in Mei het zwemfeest van de personeelsvereniging van de Dienst bijwonen. De grote vacantie werd feestelijk geopend met een bezoek aan het circus. De kleuters gingen in de zomervacantie weer dagelijks naar het strand, terwijl de groteren van 11 tot 25 Augustus hun vacantie in een kamp te Leer- sum doorbrachten. Einde Augustus volgde nog een boottocht naar het vogelpark „Avifauna”. De op het kindertehuis betrekking hebbende cijfers zijn te vinden in bijlage 5 op bladzijde 17. Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging. De met de Algemene Ziekenfondsen gesloten herver- zekeringsovereenkomst was in de loop van het verslag- Bijlage 5 op bladzijde 17 geeft een overzicht van het aantal verzorgden in de drie tehuizen. Een opmerkelijk verschijnsel, dat in het jaar 1951 duidelijk ging spreken, is het belangrijk teruglopen van de validiteit der in de drie Gemeentelijke Verzorgings huizen verblijvende ouden van dagen. De oorzaak daarvan moet o.a. worden gezocht in het feit, dat meer invalide dan valide personen zich voor opneming aan meldden en dat de gemiddelde leeftijd van de in die te huizen verzorgd wordende personen wederom geste gen is. Zoals ook uit vorige jaarverslagen blijkt, wordt het nuttig en wenselijk geacht de verzorgden naar vermo gen huishoudelijke werkzaamheden te laten verrichten, waarvoor zij een bijslag op hun zakgeld genieten. Het teruglopen van de validiteit heeft vanzelfsprekend in vloed op de omvang dier verrichtingen. Reeds moest personeel worden ingeschakeld op plaatsen, waar voor heen verzorgden zich verdienstelijk maakten (o.a. bij de centrale verwarming, op de naaikamers en zieken zalen). Deze voortgaande verschuiving van validiteit naar invaliditeit is ook van betekenis voor de inrichting der tehuizen. Als gevolg hiervan moeten nl. meer plaat sen op de ziekenzalen worden gevonden. De in het kader van de vrije-tijd-besteding vervaar digde werkstukken werden dit jaar van 27 tot en met 30 November in het Gemeentelijk Verzorgingshuis aan de Morsestraat 9 tentoongesteld. Deze door 1 500 personen bezochte tentoonstelling was, ook wat de fi nanciële uitkomsten betreft, een succes en gaf de in zenders veel vreugde. In 1951 wisten de mannelijke verzorgden uit het Ver zorgingshuis Morsestraat in de klaverjas-co mpetitie be slag te leggen op de C.H.P.W. v. d. Oever-beker. Wederom werden tochten ondernomen, te weten naar de bloembollenvelden (eenmaal voor de inval iden en de tweede keer voor de validen), naar de Achterho ek (per trein en bus), door het Westland naar Rotterdam en tenslotte een trip naar Oud-Valkeveen. Ook de door de onderscheidene verenigingen in de tehuizen belangeloos gebrachte uitvoeringen op het ge- bied van toneel, zang en muziek leverden de nodige jaar nog van kracht, doch werd per 1 januari 1952 door de Gemeenelijke Dienst voor Sociale Belangen opge zegd. De onderhandelingen over een nieuwe overeen komst waren aan het einde van 1951 nog niet ge ëindigd. De nieuwe rijkssubsidie-regeling voor de vrijwillige verzekering was oorzaak, dat opnieuw en wel van 4 Maart 1951 af de ziekenfondspremies moesten worden verhoogd, thans van 0,80 tot 0,95 per week. De reeds bestaande premietoeslagregeling werd als ge- Hoewel zich gevallen van mazelen en griep voor deden, alsmede in de maand December (omstreeks de Kerstfeestviering) van toestand der kinderen geen reden tot ongerustheid. Om eventuele besmettingskansen zo gering mogelijk te maken, werden in April in een aparte kamer twee isoleerboxen gebouwd, in welke, kinderen, die op grond tot gemiddeld 475 424 in het vierde kwartaal van 1951. volg van de premieverhoging uitgebreid om te voor komen, dat een aantal verzekerden als gevolg van die rode hond, gaf de gezondheids- verhoging hun lidmaatschap van een Ziekenfonds zou moeten beëindigen. Het totaal aantal verzekerden, dat in het vierde kwartaal van 1950 gemiddeld 461 555 bedroeg, steeg Geneeskundige Armenverzorging. Het aantal niet-verzekerden, dat zich de laatste jaren reeds in dalende lijn bewoog, onderging een verdere verlaging doordat gerekend van 1 Januari 1951 af als gevolg van de Wet van 21 December 1950 een groot aantal personen onder de werking van de verplichte verzekering werd gebracht. Van de via de Dienst voor Sociale Belangen/Gemeentelijk Bureau voor Zieken huisverpleging in ziekenhuizen en sanatoria opgeno men patiënten blijkt nog slechts Sy2 pCt. niet verzekerd te zijn; het aantal niet-verzekerde verpleegdagen is ver geleken met 1950 met 17 130 gedaald. De zogenaamde verzekering bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheisdienst werd gehand haafd voor die niet-verplicht verzekerde ondersteunden en verzorgden, die door de Algemene Ziekenfondsen niet als lid konden worden aanvaard. De voor deze per sonen betaalde premie bedroeg 3.557,50 ten behoeve van ondersteunden en 1.007,ten behoeve van ver zorgden. Cijfers omtrent ziekenhuis- en sanatoriumverpleging van niet-verzekerden zijn opgenomen op de bladzijden 18 en 19 van dit verslag (bijlagen 8 en 9). i - I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 454