I 34 x. BEMIDDELING BIJ BEGRAFENISSEN. 33.956,46 29.703,28 5.697,41 5.267,15 XI. ARBEIDSTHERAPIE. 8 Heelkundige instrumenten. De kosten en bijdragen wegens op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in de jaren 1950 en 1951 verstrekte brillen, kunstgebitten, orthopaedisch schoeisel, beugels en andere heelkundige en orthopaedische instrumenten, bedroegen blijkens onderstaand overzicht: De netto geboekte kosten bedragen derhalve Tandheelkundige hulp. De kosten voor aanschaffing en reparatie van kunst gebitten en gehemelteplaten, alsmede die voor conser verende hulp ten behoeve van niet-verzekerde behoef- tigen, kwamen ook in het verslagjaar ten laste van de Dienst. Eveneens bleef de regeling betreffende het verlenen van tandregulatie van kracht. De bijdragen van ziekenfondsen in de kosten van via de Dienst aan leden verstrekte instrumenten werden rechtstreeks aan de leveranciers overgemaakt, zodat de Dienst voor Sociale Belangen als kosten de netto-be- dragen heeft verantwoord. In 1951 adviseerde de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst in 2.091 (2.445) gevallen tot ver strekking van heelkundige instrumenten. De Gemeen telijke Dienst voor Sociale Belangen heeft 25 (39) aan vragen, op grond van sociale overwegingen, afgewezen. Zieken- en dieetvoedsel. Het aantal op advies van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst gedane verstrekkingen van zieken- en dieetvoedsel bedroeg 6 641 (in 1950: 7 096), terwijl in 1951 werd uitgegeven 107.359,061) (in 1950: 99.559,24) 2). In dit verband zij vermeld, dat elke verstrekking be trekking heeft op een tijdvak van ten hoogste 4 weken per persoon. ƒ40.145,84 51.422,92 Ook het aantal aanvullend verzekerden bleef stijgen, ondanks de op 1 Januari 1951 ingegane premieverho ging van 0,05 tot 0,07 per week. Aan het einde van 1951 was 79,2 pCt. der verzekerden aanvullend verze kerd. De verpleegprijzen van ziekenhuizen en sanatoria bleven in het verslagjaar stijgen. Verschillende inciden tele prijsverhogingen werden door het Directoraat- Generaal van de Prijzen goedgekeurd. Daarnaast werd op 24 Juni 1951 toestemming gegeven voor een algemene prijsverhoging van 0,75 of 0,40 per dag; voor ver plicht-verzekerden ingaande op 19 Maart, voor vrij willig-verzekerden op 1 Mei 1951In overeenstemming met het advies hunner organisaties weigerden de Alge mene Ziekenfondsen echter voor laatstgenoemde cate gorie verzekerden de hogere prijzen eerder te doen in gaan dan op 1 November 1951. Het reeds in het vorig verslag genoemde onderzoek door de heren Dr F. C. Spierings en Drs C. Gold schmidt kwam gereed. Hun rapport opende echter geen nieuwe gezichtspunten. Voor de op het Gemeentelijk Bureau voor Zieken- huisverpleging betrekking hebbende cijfers wordt ver wezen naar bijlage 10 op bladzijde 19. Bovendien werd over 1951 aan heelkundige instru menten ten behoeve van politieke delinquenten uitge geven 157,67, alsmede voor vreemdelingen en staat lozen: 632,50 (over 1950 onderscheidenlijk: 180,27 en ƒ79,99). Behalve uit betalingen van belanghebbenden be stonden de bijdragen ook uit giften van particuliere verenigingen. De voor arbeidstherapie in aanmerking komende t.b.c.-patienten en geestes- en zenuwzieken worden ge plaatst op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. Deze arbeidstherapie omvat te werkstelling van t.b.c.-patienten rechtstreeks bij de Ge- 39.508,24 50.841,98 In het verslagjaar verleende de Dienst bemiddeling bij of regelde 348 begrafenissen (in 1950: 303). Hiervan werden uitgevoerd door de ondernemer,met wie de Dienst een overeenkomst heeft: 241 (224) be grafenissen. Door andere ondernemers werden 106 (79) teraardebestellingen geregeld. Eén begrafenis had in Davos (Zwitserland) plaats; in de kosten daarvan ver leende de Dienst een bijdrage. Betreffende de financiële afwikkeling kan het volgen de worden vermeld In 2 (8) gevallen konden de kosten, na aftrek van de opbrengst uit polissen e.d., aan de Dienst voor Maat schappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in rekening worden gebracht 226,42). In 244 (211) gevallen werden de kosten geheel be streden uit opbrengsten van polissen en nalatenschap pen of werden de kosten door derden voldaan. In 102 (84) gevallen kwamen de kosten geheel of ten dele ten laste van de Dienst. In dit laatste aantal zijn begrepen 3 (6) vreemdelingen, ten aanzien van wie het Rijk een bijdrage van 75 pCt. in de kosten verleende. Ten laste van de rekening Begrafenis sen werd gebracht39.653,87 34.970,43 Ten bate van de rekening Begrafenis sen werd geboekt VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Bijdragen. Jaar. Kosten. 1951. 1950. I 1950 1951 637,60 580,94 Ten laste van de Dienst. 1) In dit bedrag is begrepen wegens zieken- en dieetvoedsel ten behoeve van politieke delinquenten f 95,22, alsmede voor vreemdelingen en staat lozen f2.051,94. 2) Hierin is begrepen wegens verstrekking te dezer zake aan politieke delinquenten: f236,31, alsmede aan vreemdelingen en staatlozen f 1.982,83.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 455