34 XII. WERKVERSCHAFFINGEN. XIII. WERKPLAATSEN VOOR BLINDEN C.A. 9 De plaatsing van personen in werkverschaffing ge schiedde door het Gemeentelijke Bureau voor Werk lozenzorg. Het, in verband met tewerkstelling van een aantal valide en minder valide ondersteunden voor het telen van gewassen enz., door de Dienst voor Sociale Be langen minder aan ondersteuning uitbetaalde, nl. 11.658,96, werd aan het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg overgemaakt ter gedeeltelijke bestrij ding van de kosten, verbonden aan die tewerkstelling, welke zowel een therapeutische als een opvoedende be tekenis heeft. Deze werkzaamheden geschiedden de laatste jaren op een terrein aan de Leyweg (in beheer bij de Gemeentelijke School- en Kindertuinen). Wegens de opneming van dit terrein in het Gemeentelijk Bouw plan is dat werkobject opgeheven en werd per 1 Mei 1951 een nieuw terrein te Voorburg („Essesteyn” ge naamd) in gebruik genomen. meenteplantsoenen en van geestes- en zenuwzieken door de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” in eigen werkplaatsen, bij het Gesticht „Oud Rosenburg” en in de Gemeenteplantsoenen. Aan de t.b.c.-patienten betaalde de Dienst aan loon 4.134,70 0,60 per uur voor het aantal toegestane arbeidsuren), waarvan 1.943,68 van Gemeenteplant soenen in verband met door deze personen geleverde prestaties werd terugontvangen. De Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” ont ving van de Dienst 485,25 aan bijslag voor zakgeld enz. ten behoeve van de aldaar tewerkgestelde geestes- en zenuwzieken. De matrassenmakerij had een aanmerkelijk hogere omzet door meer bekendheid van de werkplaatsen, ook bij particulieren. Mede in verband met de goede prestaties van de blinden in deze afdeling ligt het in de bedoeling om, bij voldoende orders, dit onderdeel verder uit te breiden. De verkoop van de producten van de borstelmakerij wordt steeds moeilijken Dat de omzet nog bijna op het peil van 1950 bleef, was mede te danken aan een zeer grote order voor het vervaardigen van stofzuiger borstels. Voor het pekken van bezems en rollen voor de Ge- meentereiniging hebben 6 personen (lichamelijk ge- brekkigen) het gehele jaar permanent werk gehad. Op de mandenmakerij werden weer in hoofdzaak reparatiewerkzaamheden aan manden en stoelen voor de Verzorgingshuizen en Gemeenteziekenhuizen ver richt. De stoelenmatterij werkte voornamelijk aan op drachten van particulieren. De rijwielafdeling had veel werk. Meer reparatie- opdrachten en een goede verkoop van nieuwe rijwielen zorgden voor een hogere omzet. De in de laatste maanden van 1950 verbouwde werk plaats voldoet geheel aan de gestelde eisen. Ook dit jaar zorgde de piano-afdeling voor het stem men en, zo nodig, repareren van de piano’s van Haagse scholen. Daarnaast werden opdrachten voor particu lieren uitgevoerd. De omzet van de weverij was hoger dan in 1950. De verkoop van lakenkatoen, vervaardigd op de mecha nische getouwen, was zeer bevredigend. In de eerste maanden van het jaar werden tevens nog enkele be langrijke opdrachten voor het leveren van bedspreien uitgevoerd. In het laatste kwartaal nam de vraag naar wollen tafelkleden toe. De vraag naar de producten van de smalle handweefgetouwen, zoals hand- en thee doeken, wordt echter steeds minder, waardoor de prijs van deze artikelen aanmerkelijk moest worden verlaagd. Gedurende het verslagjaar waren gemiddeld 45 blin den en 15 uit anderen hoofde lichamelijk gebrekkigen werkzaam. De lonen ondergingen op 19 Maart 1951 wederom een wijziging door de zgn. derde loonronde. Hoewel nog steeds pogingen worden gedaan om de volgens het Blindenreglement 1948 op arbeidsovereen komst aangestelden in de sociale verzekering te doen opnemen, is het ook dit jaar niet tot een beslissing ge komen. Deze aangelegenheid is thans in onderzoek bij de Sociaal Economische Raad; waarschijnlijk kan in 1952 een definitieve uitspraak worden verwacht. De totale omzet in 1951 bedroeg 304.587,19 tegen in 1950 rond ƒ227.000,—, in 1949 rond ƒ216.000,—, in 1948 rond 192.000,— en in 1947 rond 153.000,— De hogere omzet in het verslagjaar is hoofdzakelijk te danken aan de resultaten van de afdelingen matten makerij en matrassenmakerij. Voor de afdeling matten- 'nakerij werd, buiten de normale jaarorder om, een grote bestelling van Gemeentewerken ontvangen voor het leveren van de bekende H-matten. Het aantal mat tenmakers werd dan ook uitgebreid tot 10; in andere- jaren bedroeg deze bezetting 5 a 8 personen. Algemeen. Wederom waren de werkplaatsen vertegenwoordigd op de voor- en najaarsbeurs te Utrecht. Het magazijn heeft nog steeds met ruimtegebrek te kampen. Een afdoende oplossing kon nog niet worden gevonden. De blindenmuziekvereniging „Kunst naar Kracht” vierde in 1951 haar eerste lustrum. Het korps, dat zich in een steeds groeiende belangstelling mag verheugen, behaalde deze zomer op een concours te Nieuwerbrug de le prijs in de le afdeling, met het hoogste aantal punten van alle deelnemende verenigingen. De vereniging verleende haar gewaardeerde mede werking aan een voor de bewoners van het verzorgings huis aan de Laan van Meerdervoort gehouden tuin feest. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 456