34 XVI. XV. ONDERZOEK APPARAAT. 11 De daling van het aantal voor intern gebruik bestem de rapporten houdt hoofdzakelijk verband met de ver mindering van het aantal uitgebrachte alimentatie- rapporten. De stijging van het aantal voor derden uitgebrachte rapporten is een gevolg van het feit, dat in het verslag jaar voor de Raad van Arbeid 2 864 onderzoeken, verband houdende met de Noodwet Ouderdomsvoor ziening, méér dan in 1950 werden ingesteld. Ingevolge besluit van het College van Burgemeester en Wethouders heeft het uitbrengen van rapporten aan het Gewestelijk Arbeidsbureau en andere emigratie- instellingen, betreffende adspirant-emigranten, sedert ongeveer 1 November door de Sociale Raad (Armen raad) plaats. In gevallen, waarin dit gewenst leek en mogelijk was, hebben de onderzoekingsambtenaren per voorlopige kwitantie beschikt over aan de Dienst verschuldigde bedragen en wel tot een totaal van ƒ2.215,11. Het totale aantal door de afdeling „Centrale Inspectie en Controle” uitgebrachte rapporten bedroeg 45 233 (in 1950 46 380), te weten voor intern gebruik: 31 363 rapporten (35 322) en ten behoeve van derden: 13 870 (11 058). De rapporten, uitgebracht voor derden, zijn als volgt onder te verdelen: Gedurende het verslagjaar moest opnieuw aandacht worden besteed aan het verloop der kosten van het levensonderhoud. Als een gevolg van de stijging dezer kosten werden, nadat de derde loonsverhoging van 5% had plaats gehad, de per 1 Juni 1950 ingevoerde verhaalstabellen reeds in Juli 1951 wederom herzien. De op 1 Januari 1951 in werking getreden gewijzigde Kinderbijslagwet en de Kinderbijslagwet voor inva- liditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers opende de mogelijkheid om van de gewezen echtgenoot, wiens kind in het gezin van de andere echtgenoot mede on dersteuning geniet, de hem toegekende kinderbijslag als een bijdrage in de kosten van ondersteuning te vor deren, voorzover die andere echtgenoot niet uit an deren hoofde recht op deze bijslag kan doen gelden. Indien de gewezen echtgenoot nalaat een aanvraag voor kinderbijslag in te dienen, dan kan deze aanvraag inge volge de Wet door de Voogdijraad geschieden. (Zie hiervoor verder bij Hoofdstuk XVII Juridische Zaken). Van groot belang is voor de Dienst geweest, dat o.a. degenen, die een uitkering krachtens de Noodwet Ou derdomsvoorziening ontvangen, sedert 1 Januari 1951 verplicht verzekerd zijn, waardoor geen verhaal op de onderhoudsplichtigen wegens eventuele kosten van ziekenhuisverpleging meer behoeft te worden toe gepast. De in het vorig verslag aangekondigde mechanisatie van de met de invordering van het verhaal enz. belaste afdeling „Debiteurenadministratie” kwam tot stand. De invoering der boekhoudmachines betekende een zodanige besparing op de werkzaamheden, dat de per soneelssterkte van genoemde afdeling met 7 ambte naren kon worden verminderd. Daarnaast werd de ad ministratie meer overzichtelijk en werd door de gelijk tijdige vervaardiging van kwitantie, boeking op de de- biteurenkaart en op contröleblad een hoge mate van automatische interne controle verkregen. Behalve met de invordering der bijdragen wegens onderhoudsplicht is de afdeling „Debiteuren-admini- stratie” belast met de inning der aflossingen van ver strekte voorschotten en meubelcredieten. In totaal werd in het verslagjaar een bedrag van ƒ2.647.000, ontvangen ten behoeve waarvan op de boekhoudma chines 275 000 boekingen werden verricht. In dit laatste aantal waren 193 300 kwitanties begrepen, waarbij dient te worden opgemerkt, dat voor de per 498.833,40 ƒ1.185.102,80 BIJDRAGEN, ONDERHOUDSPLICHT EN VERHAAL. Zonder rekening te houden met de bij de uitbetaling incidenteel ingehouden bedragen, werd in het verslag jaar in totaal betaald aan periodieke uitkeringen voor levensonderhoud Nederl. oorlogsslachtoffers in 30 432 betalingen Uit Indonesië gerepatrieerden in 18 271 betalingen Totaal in 48 703 betalingen De op de oorlogsslachtoffers betrekking hebbende cijfers zijn vermeld in bijlage 11 (blz. 20). VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Aantal ondersteunden Per uitkering. partijen. 686.269,40 13.870(11.058) Totaal Commissie voor Sociale Kunstopdrachten Commissie van Onderzoek N.O.V Bijzondere onderzoeken/informaties (voor Mi nisteries, andere gemeenten, instellingen, enz.) Emigratie-instellingen 31 Dec. 1947 31 Dec. 1948 31 Dec. 1949 31 Dec. 1950 31 Dec. 1951 723 615 607 590 593 343 801 586) 589) 322 207 175 333 346 1 045 822 782 923 939 14.713,75 11.372,50 10.716,75 13.204,30 13.423,05 Totaal. uitkering. Uit Indonesië gerepatrieerden. partijen. uitkering en steunbedragen per week Nederlandse oorlogsslachtoffers partijen. 20 41) 12.706 9.842) 22.363,75 15.888,75 15.135,75 22.644,05 22.131,55 7.650,— 4.516,25 4.419,— 9.439,75 8.708,50

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 458