37 Stichting Lutherse Diaconessenarbeid, secretariaat: De Sillestraat 210. Van 1 Januari tot 31 December 1951 werd bij 118 patiënten 6 592 maal hulp verleend. Er werd 6 maal eerste hulp verleend; 9 maal werd bijstand als laatste hulp verleend. Het aantal huisbe zoeken bedroeg 421. Aan 72 personen werden 153 verplegingsartikelen uitgeleend. In dienst waren 2 diaconessen met de aantekening „wijkverpleging”. Wijkverpleging der Hervormde Gemeente, Falckstraat 2a Het was niet mogelijk gegevens voor het gemeente verslag van deze wijkverpleging te verkrijgen. Wijkverpleging der Hervormde Gemeente in Laakkwar tier, Laak wijk en Spoorwijk, Moerwijk en Morgenstond, secretariaat: Goeverneurlaan 14. Ziekenverpleging „PniéT’, Z. O. Buitensingel 77. Aan de wijkverpleging waren in 1951 twee zusters verbonden. Deze diaconessen bezochten 3 273 „stads”-patiënten met instemming van de gemeentearts. De exploitatierekening sloot met een voordelig saldo van 680,63. In verband met subsidievoorwaarden werd deze wijkverpleging gereorganiseerd tot: „Wijkverpleging der Hervormde Gemeente in Den Haag-Zuid" Door medewerking van de gemeentelijke overheid werd de beschikking verkregen over het te bouwen pand Erasmusweg 430 voor de vestiging van een nieuwe polikliniek. De wijkzusters brachten in 1951 aan 303 patiënten 15 149 huisbezoeken. Tijdens de spreekuren, er voor en er na, werd door de zusters in 12 294 gevallen hulp verleend in de poliklinieken. De huisartsen verleenden in de gebouwen 35 174 consulten, de verloskundige 406 en de specialisten 10 794. Er werden 979 verplegingsartikelen in bruikleen gegeven. Het ledental bedroeg op 31 December 1951 3 056. Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging, De la Reyweg 297. De wijkzusters van wijkgebouw I, aan bovenstaand adres, brachten in totaal 14 756 bezoeken aan 531 patiënten, waarvan 5 953 aan 415 particuliere en 6 803 aan 56 „stads”-patiënten en 588 aan 44 kraamvrouwen. In de polikliniek werden 1 336 „stads”-patiënten en 47 651 bezoekers voor de huisartsen en specialisten geteld. Hier vonden ook 1 614 eerste-hulp-verleningen plaats. Het aantal uitgeleende verplegingsartikelen be droeg 755. Het Bureau voor Christelijke Particuliere Zieken verpleging en Kraamverzorging zond 187 verpleegsters dit en 57 kraamverzorgsters. Op het consultatiebureau voor zuigelingen en dat voor kleuters werden onderscheidenlijk 7 229 en 1 788 consulten verstrekt. Het aantal verpleegdagen voor de 572 kraamvrou wen bedroeg 5 760; dat voor de 579 geboren babies 5 791. De zusters van het wijkgebouw II, Juliana van Stol- berglaan 109, bezochten in hun wijk 3 693 maal 161 patiënten en 31 maal 2 kraamvrouwen. Nederlandse Hervormde Stichting voor Ziekenzorg en Zusterhuip, Nunspeetlaan 54. Door deze wijkverpleging werden ook na herhaald verzoek geen gegevens ingezonden. De Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging, Wilhelmina- straat 73, Loosduinen. In het verslagjaar werden 118 gezinnen in totaal 7 251 maal bezocht; in het wijkgebouw werden 702 patiënten behandeld. In bruikleen werden 582 verplegingsartikelen afge staan, terwijl 357 maal eerste hulp bij ongelukken werd verleend. Voor kraam verpleging aan huis werden bij 70 kraam vrouwen 1 693 bezoeken gebracht. De gezamenlijke specialisten hielden 585 spreekuren en verleenden 4 335 consulenten. Het consultatiebureau voor tuberculosebestrijding hield 48 maal spreekuur in het wijkgebouw, waarbij 1 606 personen werden onderzocht; het aantal huis bezoeken vanwege dit bureau bedroeg in 1951 in to taal 886. Het consultatiebureau voor zuigelingen hield 96 maal zitting, waarbij 1 903 maal werd geconsulteerd. Het consultatiebureau voor kleuters hield 50 maal zitting en hier werd 516 maal geconsulteerd. In de kraaminrichting werden 127 kraamvrouwen opgenomen. Het aantal hier geboren babies bedroeg 130. De resultatenrekening der wijk- en ziekenverpleging wees een nadelig saldo aan van f 13,70. Vereniging voor Wijkverpleging „Bezuidenhout”secre tariaat: Carel Reinierszkade 45. De beide wijkzusters brachten in het verslagjaar 9 764 bezoeken bij 181 patiënten (tegen 8 930 bij 149 patiënten in het vorige jaar). Het aantal hoogtezonbehandelingen (bij 36 patiën ten) bedroeg 595. Uitgeleend werden 162 artikelen (vorig jaar 60). De wijkverpleging vierde in het verslagjaar haar 25- jarig bestaan, hetgeen op feestelijke wijze werd her dacht. Het ledental nam toe en bedroeg aan het eind van het boekjaar op 31 October 1951 458. Op deze datum werd ook de exploitatierekening afgesloten met een voordelig saldo van 456,08.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 45