34 FINANCIEEL VERSLAG 1951. ALGEMEEN OVERZICHT. BATEN. II. Algemeen beheer. Ha. Exploitatie werkplaats. Ilb. Exploitatie vrachtauto's. 21 Ook de hogere opbrengst wegens uitgevoerde trans porten houdt verband met hogere lasten. De bedrijfsrekening over 1951 sluit, wat Afd. A. Steunverlening ingevolge de Armenwet betreft, in baten en lasten met een totaal van ƒ16.081.709,34. Hieronder is verantwoord het subsidie van de gemeente ’s-Gra- venhage tot een bedrag van 12.001.978,06. Aan bijdragen, in- en terugvordering van uitgekeerde ondersteuning is in 1951 ƒ868,82 meer ontvangen dan in 1950. De uitkeringen krachtens de Noodwet Ouderdoms voorziening zijn 5.261,65 hoger, terwijl de ontvangsten wegens verhoging der sociale renten ƒ17.152,73 lager zijn. De bijdragen in de kosten van begraven van onver- mogenden zijn 4.253,18 hoger dan in 1950. De lasten van dit onderdeel zijn ongeveer met hetzelfde bedrag gestegen. Wegens bijdragen in de kosten van ondersteuning aan doortrekkenden en daklozen werd 405,27 minder ontvangen. De ontvangsten wegens verstrekte voorschotten in geld en in natura zijn ƒ1.396,92 hoger dan in 1950. De lasten waren 1.516.478,58 hoger dan in 1950 volgens onderstaande specificatie: De baten waren 505.273,55 hoger dan in 1950 vol gens onderstaande specificatie: De hogere opbrengst wegens afgeleverd werk houdt hoofdzakelijk verband met de hogere kosten van grond stoffen en materialen. De opslagen ter dekking van magazijnkosten waren ƒ12.403,15 hoger, terwijl aan inkomsten uit bezittingen en legaten en aan vergoedingen wegens verrichte diens ten ten behoeve van derden onderscheidenlijk ƒ182, en ƒ400,82 minder werd ontvangen dan in 1950. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Baten. Lasten. Benaming. Meer. Minder. Benaming. Meer. Minder. 325.031,58 947.267,86 IV. IV. 48,37 23.154,78 V. V. 24.675,32 44.496,14 VI VI. 40.279,23 150.612,52 99 VII. VII. 73.517,31 65.233,42 99 99 VIII. VIII. 505.924,56 i Hoofd stuk. i 26.436,87 4.115,55 99 Hoofd stuk. II. lla. llb. III. II. lla. llb. III. 305.279,68 21.476,26 5.267,48 1.516.478,58 1.539.633,36 1.539.633,36 III. Ondersteuning met geld of levensbehoeften, ver zorging, verpleging in ziekenhuizen. 651,01 505.273,55 ƒ505.924,56 Algemeen beheer. Exploitatie werkplaats Exploitatie vrachtauto’s Ondersteuning met geld of levensbehoeften, verzorging, verpleging in ziekenhuizen Werkverschaffingvolgens art. 29 der Armenwet Kosteloze genees-, heel- en verloskundige hulp buiten ziekenhuizen, maatschappelijk werk voor zieken, herstellen den en kraamvrouwen, hulp in de huishou ding, enz Tehuizen in eigen beheer voor oude lieden, enz. Gemeentelijke Werk plaatsen voor Blinden c.a Overige lasten Meer lasten dan in 1950 Algemeen beheer. 11.820,33 Exploitatie werkplaats Exploitatie vrachtauto’s Ondersteuning met geld of levensbehoeften, verzorging, verpleging in ziekenhuizen Werkverschaffing volgens art. 29 der Armenwet Kosteloze genees-, heel- en verloskundige hulp buiten ziekenhuizen, maatschappelijk werk voor zieken, herstellen den en kraamvrouwen, hulp in de huishou ding, enz. Tehuizen in eigen beheer voor oude lieden, enz. Gemeentelijke Werk plaatsen voor Blinden c.a Overige baten Meer baten dan in 1950

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 468